ಪಾಹಿ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ – Pahi Rama Prabho Pahi Rama Prabho

Lyrics on : Lord Rama
Composed By: Shri Bhadrachala Ramadasaru
Contributed by: Ms. Bhavana Damle
Raga: Madhyamavati
ಪಾಹಿ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ
ಪಾಹಿ ಭದ್ರಾದ್ರಿ ವೈದೇಹಿ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ ||

ಇಂದಿರಾಹೃದಯಾರವಿಂದಾದಿರೂಢ ಸುಂದರಾಕಾರನಾನಂದ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ
ಎಂದು ನೀ ಚೂಡ ಮೀ ಸುಂದರಾನಂದಮು ಕಂಡುನೋ ಕಣ್ಣುಲಿಂಪೊಂದ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ ||

ಬೃಂದಾರಕಾದಿ ಬೃಂದಾರ್ಚಿತಪದಾರವಿಂದಮುಲ ಸಂದರ್ಶಿತಾನಂದ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ
ತಲ್ಲಿವೀ ನೀವೆ ಮಾತಂಧ್ರಿವೀ ನೀವೆ ಮಾದಾತವು ನೀವು ಮಾಭ್ರಾತ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ ||

ನೀದು ಬಾಣಂಬುಲನು ನಾದು ಸತ್ರುಲ ಬಟ್ಟಿ ಬಾಧಿಂಪಕುನ್ನಾವದೇಮಿ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ
ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತ ಬಹಿರಂತರಾತ್ಮುಂದನುಚು ವಾದಿಂತುನೇ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ ||

ಶ್ರೀರಾಮರಾಮೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಮಂತ್ರಮು ಸಾರೆ ಸಾರೆಕುನು ವಿಂತಗಾ ಚದುವು ರಾಮ ಪ್ರಭೋ
ಶ್ರೀರಾಮ ನೀ ನಾಮ ಚಿಂತನಾಮೃತಪಾನ ಸಾರಮೆ ನಾದು ಮದಿ ಗೋರು ರಾಮ ಪ್ರಭೋ ||

ಕಲಿಕಿ ರೂಪಮು ದಾಲ್ಚಿ ಕಲಿಯುಗಂಬುನ ನೀವು ವೆಲಸಿತಿವಿ ಭದ್ರಾದ್ರಿ ನಿಲಯ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ
ಅವ್ಯಯುಡವೈನ ಈ ಅವತಾರಮುಲವಲನ ದಿವ್ಯುಲೈನಾರು ಮುನುಲಯ್ಯ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ ||

ಪಾಹಿ ಶ್ರೀರಾಮ ನೀ ಪಾದಪದ್ಮಾಶ್ರಯುಲ ಪಾಲಿಂಪುಮಾ ಭದ್ರಶೈಲ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ
ಪಾಹಿ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ಭದ್ರಾದ್ರಿ ವೈದೇಹಿ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ ||

pAhi rAma prabhO pAhi rAma prabhO
pAhi bhadrAdri vaidEhi rAma prabhO ||

iMdirAhRudayAraviMdAdirUDha suMdarAkAranAnaMda rAma prabhO
eMdu nI chUDa mI suMdarAnaMdamu kaMDunO kaNNuliMpoMda rAma prabhO ||

bRuMdArakAdi bRuMdArchitapadAraviMdamula saMdarshitAnaMda rAma prabhO
tallivI nIve mAtaMdhrivI nIve mAdAtavu nIvu mAbhrAta rAma prabhO ||

nIdu bANaMbulanu nAdu satrula baTTi bAdhiMpakunnAvadEmi rAma prabhO
AdimadhyAMta bahiraMtarAtmuMdanuchu vAdiMtunE jagannAtha rAma prabhO ||

shrIrAmarAmEti shrEShThamaMtramu sAre sArekunu viMtagA chaduvu rAma prabhO
shrIrAma nI nAma chiMtanAmRutapAna sArame nAdu madi gOru rAma prabhO ||

kaliki rUpamu dAlchi kaliyugaMbuna nIvu velasitivi bhadrAdri nilaya rAma prabhO
avyayuDavaina I avatAramulavalana divyulainAru munulayya rAma prabhO ||

pAhi shrIrAma nI pAdapadmAshrayula pAliMpumA bhadrashaila rAma prabhO
pAhi rAma prabhO pAhi rAma prabhO pAhi bhadrAdri vaidEhi rAma prabhO ||

Singers: Priya Sisters

2 responses to this post.

 1. Posted by Raghavendra Batni on April 16, 2013 at 10:33 pm

  Dear Meera-avare: FYI – this song has 50 – verses total – out of which Dr. BMK has sung the above few selected verses. Thank you for posting them in nice kannaDa lipi. Your postings are very useful to refer to when I want to sing a song. I go first to your website to look for the words – particular when it comes to Raayara haaDugaLu. with best regards, Raghavendra Batni.

  Reply

  • Posted by meeraghu on April 17, 2013 at 8:01 am

   Raghavendra Batni Avare,
   Thanks for letting me know. I didn’t know it had 50 verses. Glad you visit often.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: