ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ – Rama Govinda Hare Lyrics

IMG_0886

Lyrics on: Lord Rama
Composed by: Sree Kanada Dasaru

ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ

ದಾಮೋದರ ಹರಿ ವಿಷ್ಣು ಮುಕುಂದ || ಪ ||

ಮಚ್ಚವತಾರದೊಳಾಡಿದನೆ

ಮಂದರಾಚಲ ಬೆನ್ನೊಳ ಗಾಂತವನೆ

ಅಚ್ಚ ಸೂಕರನಾಗಿ ಬಾಳಿದನೆ

ಮದ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಿರಣ್ಯಕನ ಸೀಳಿದನೆ || ೧ ||

ಬಲಿಯೋಳು ದಾನವ ಬೇಡಿದನೆ

ಕ್ಷಾತ್ರ ಕುಲವ ಬಿಡದೆ ಕ್ಷಯ ಮಾಡಿದನೆ

ಜಲನಿಧಿಗೆ ಬಿಲ್ಲ ಹೂಡಿದನೆ

ಕಾಮ ಕೊಲಿದು ಗೊಲ್ಲತಿಯೋಳ್ ಆಡಿದನೆ || ೨ ||

ಸಾಧಿಸಿ ತ್ರಿಪುರರ ಗೆಲಿದವನೆ

ಪ್ರತಿವಾದಿಸಿ ಹಯವೇರಿ ನಲಿದವನೆ

ಭೇದಿಸಿ ವಿಶ್ವವ ಗೆಲಿದವನೆ

ಬಾಡದಾದಿ ಕೇಶವರಾಯ ನಮಗೊಲಿದವನೆ || ೩ ||

raama gOviMda harE kRuShNa gOviMda
dAmOdara hari viShNu mukuMda || pa ||

maccavataaradoLADidane
maMdarAcala bennoLa gAMtavane
acca sookaranaagi baaLidane
mada hecci hiraNyakana sILidane || 1 ||

baliyOLu dAnava bEDidane
kShAtra kulava biDade kShaya mADidane
jalanidhige billa hooDidane
kAma kolidu gollatiyOL ADidane || 2 ||

sAdhisi tripurara gelidavane
prativaadisi hayavEri nalidavane
bhEdisi viSwawa gelidavane
bADadAdi kESavarAya namagolidavane || 3 ||

2 responses to this post.

  1. Posted by Bhavana on September 18, 2013 at 11:14 am

    Meera, The above given audio link is unavailable now.
    So, try this link –
    http://www.raaga.com/player4/?id=315674&mode=100&rand=0.16992893248984275

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: