ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಬೆರಡಕ್ಷರ – Raama Raama Emberadakshara Lyrics

Lyrics on: Lord Rama
Contributed by: Ms. Prerana Rao

ರಚನೆ: ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು

ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಬೆರಡಕ್ಷರ|
ಪ್ರೇಮದಿ ಸಲಹಿತು ಸುಜನರನು||ಪ||

ಹಾಲಹಲವನು ಪಾನವ ಮಾಡಿದ
ಪಾಲಲೊಚನನೆ ಬಲ್ಲವನು|
ಆಲಾಪಿಸುತಾ ಶಿಲೆಯಾಗಿದ್ದ
ಬಾಲೆ ಅಹಲ್ಯೆಯ ಕೇಳೆನು||೧||ಪ||

ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಿರಿ ಸಾರಿದ ಕಪಿ
ಕುಂಜರ ರವಿಸುತ ಬಲ್ಲವನು|
ಎಂಜಲ ಫಲಗಳ ಹರಿಗರ್ಪಿಸಿದ
ಕಂಜಲೋಚನೆಯ ಕೇಳೆನು||೨||ಪ||

ಕಾಲವನರಿತು ಸೇವೆಯಮಾಡಿದ
ಲೋಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆ ಬಲ್ಲವನು|
ವ್ಯಾಳಶ್ಯನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಟ್ಟಲನ
ಲೀಲೆಶರದಿಯ ಕೇಳೆನು||೩||ಪ||

Composed by: Shree Vijayadasaru

raama raama emberadakshra|
premadi salahitu sujanaranu||pa||

haalahalvanu paanava maadida
paalalochanane ballavanu|
aalapisuta shileyaagidda
baala ahalyeya kelenu||1||pa||

anjike illade girisaarida kapi
kunjara ravisuta ballavanu|
yenjala phalagala harigarpisida
kanjalochaneya kelenu||2||pa||

kaalavanaritu seveyamaadida
lolalakshmanane ballavanu|
vyaalashayana shree vijayavitthalana
leelesharadiya kelenu||3||pa||

2 responses to this post.

  1. Posted by Nagabhushan on April 18, 2013 at 5:05 am

    Thanks; Can I get audio of this song?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: