Archive for April 17th, 2013

ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುರಾಮಂ – Bhavayami Raghuramam Lyrics

Lyrics on : Lord Rama
Composer: Swaati TirunaaL
Contributed by : Ms. Bhavana Damle

ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುರಾಮಂ ಭವ್ಯಸುಗುಣಾರಾಮಂ || ಪ.||
ಭಾವುಕವಿತರಣಪರಾಪಾಂಗಲೀಲಾಲಸಿತಂ || ಅ.ಪ.||

ಬಾಲ ಕಾಂಡ (ರಾಗ: ನಾಟ್ಟ ಕುರಿಂಜಿ)

ದಿನಕರಾನ್ವಯತಿಲಕಂ  ದಿವ್ಯಗಾಧಿಸುತಸವನಾ
ವನರಚಿತಸುಬಾಹುಮುಖವಧಮಹಲ್ಯಾಪಾವನಂ
ಅನಘಮೀಶಚಾಪಭಂಗಂ ಜನಕಸುತಾಪ್ರಾಣೇಶಂ
ಘನಕುಪಿತಭೃಗುರಾಮಗರ್ವಹರಮಿತಸಾಕೇತಂ ||೧||

ಆಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ (ರಾಗ: ಧನ್ಯಾಸಿ)

ವಿಹಿತಾಹಭಿಷೇಕಮಥ  ವಿಪಿನಗತಮಾರ್ಯವಾಚಾ
ಸಹಿತಸೀತಾಸೌಮಿತ್ರಿಂ  ಶಾಂತತಮಶೀಲಂ
ಗುಹನಿಲಯಗತಂ ಚಿತ್ರಕೂಟಾಗತಭರತದತ್ತ
ಮಹಿತ್ತರತ್ನಮಯಪಾದುಕಂ ಮದನಸುಂದರಾಂಗಂ ||೨||

ಆರಣ್ಯ ಕಾಂಡ (ರಾಗ: ಮೋಹನ)

ವಿತತದಂಡಕಾರಣ್ಯಕಗತವಿರಾಧದಳನಂ
ಸುಚರಿತಘಟಜದತ್ತಾನುಪಮಿತವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರಂ
ಪತಗವರಜಟಾಯುನುತಂ ಪಂಚವಟೀವಿಹಿತಾವಾಸಂ
ಅತಿಘೋರಶೂರ್ಪಣಖಾವಚನಾಗತಖರಾದಿಹರಂ ||೩||

ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ (ರಾಗ: ಮುಖಾರಿ)

ಕನಕಮೃಗರೂಪಧರಖಲಮಾರೀಚಹರಮಿಹ
ಸುಜನವಿಮತದಶಸ್ಯಹೃತಜನಕಜಾನ್ವೇಷಣಂ
ಅನಘಂ ಪಂಪಾತೀರಸಂಗತಾಂಜನೇಯನಭೋಮಣಿ-
ತನುಜಸಖ್ಯಕರಂ ವಾಲಿತನುದಳನಮೀಶಂ ||೪||

ಸುಂದರ ಕಾಂಡ (ರಾಗ:ಪೂರ್ವಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ)

ವಾನರೋತ್ತಮಸಹಿತವಾಯುಸೂನುಕರಾರ್ಪಿತ
ಭಾನುಸಶತಭಾಸ್ವರಭವ್ಯರತ್ನಾಂಗುಲೀಯಂ
ತೇನ ಪುನರಾನೀತಾನ್ಯೂನಚೂಡಾಮಣಿದರ್ಶಿನಂ
ಶ್ರೀನಿಧಿಮುದಧಿತೀರಾಶ್ರಿತವಿಭೀಷಣಮಿಳಿತಂ ||೫||

ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡ (ರಾಗ: ಮಧ್ಯಮಾವತಿ)

ಕಲಿತವರಸೇತುಬಂಧಂ  ಖಲನಿಸ್ಸೀಮಪಿಶಿತಾಶನ-
ದಲನಮುರುದಶಕಂಠವಿದಾರಮತಿಧೀರಂ
ಜ್ವಲನಪೂತಜನಕಸುತಾಸಹಿತಯಾತಸಾಕೇತಂ
ವಿಲಸಿತಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂವಿಶ್ವಪಾಲಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ||

rAga: saavEri

bhaavayaami raghuraamaM bhavyasuguNaaraamaM || pa.||
bhaavukavitaraNaparaapaaMgaleelaalasitaM || a.pa.||

bAla kAMDa (rAga: naaTTa kuriMji)

dinakaraanvayatilakaM  divyagaadhisutasavanaa-
vanaracitasubaahumukhavadhamahalyaapaavanaM
anaghameeSachaapabhaMgaM janakasutaapraaNESaM
ghanakupitabhRuguraamagarvaharamitasaakEtaM ||1||

AyOdhyA kAMDa (rAga: dhanyaasi)

vihitaahabhiShEkamatha  vipinagatamaaryavaacaa
sahitaseetaasoumitriM  shaaMtatamasheelaM
guhanilayagataM citrakooTaagatabharatadatta
mahittaratnamayapaadukaM madanasuMdaraaMgaM ||2||

AraNya kAMDa (rAga: mOhana)

vitatadaMDakaaraNyakagataviraadhadaLanaM
sucaritaghaTajadattaanupamitavaiShNavaastraM
patagavarajaTaayunutaM paMchavaTeevihitaavaasaM
atighOraSoorpaNakhaavacanaagatakharaadiharaM ||3||

kiShkiMdhA kAMDa (rAga: mukhaari)

kanakamRugaroopadharakhalamaarIcaharamiha
sujanavimatadaSasyahRutajanakajaanvEShaNaM
anaghaM paMpaateerasaMgataaMjanEyanabhOmaNi-
tanujasakhyakaraM vaalitanudaLanameeSaM ||4||

suMdara kAMDa (rAga:poorvi kalyaaNi)

vaanarOttamasahitavaayusUnukaraarpita
bhaanusaSatabhaasvarabhavyaratnaaMguleeyaM
tEna punaraaneetaanyoonachooDaamaNidarSinaM
shreenidhimudadhiteeraaSritavibheeShaNamiLitaM ||5||

yuddha kAMDa (rAga: madhyamaavati)

kalitavarasEtubaMdhaM  khalanissImapiSitaaSana-
dalanamurudaSakaMThavidaaramatidheeraM
jvalanapUtajanakasutaasahitayaatasaakEtaM
vilasitapaTTaabhiShEkaM viSvapaalaM padmanaabhaM ||6||

Listen the ragamalika in MS Subbalaxmi’s amazing voice.

ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ – Alli Nodaalu Rama Lyrics

Lyrics on : Lord Rama
Composed by : Sree Purandara Dasaru

ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ || ಪ ||
ರಾವಣನ ಮೂಲಬಲ ಕಂಡು ಕಪಿಸೇನೆ

ಆವಾಗಲೆ ಬೆದರಿ ಓಡಿದವು

ಈ ವೇಳೆ ನರನಾಗಿ ಇರಬಾರದೆಂದೆಣಿಸಿ

ದೇವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಗವೆಲ್ಲ ತಾನಾದ || ೧ ||
ಅವನಿಗೆ ಇವ ರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಅವ ರಾಮ

ಅವನಿಯೊಳ್ ಈಪರಿ ರೂಪವುಂಟೆ

ಲವಮಾತ್ರದಿ ಅಸುರ ದುರುಳರೆಲ್ಲರು

ಅವರವರ್ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಹತರಾಗಿ ಪೋದರು || ೨ ||
ಹನುಮದಾದಿ ಸಾಧುಜನರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು

ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡಿದರು ಹರುಷದಿಂದ

ಕ್ಷಣದಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನು

ಕೊನೆಗೊಡೆಯನು ತಾನೊಬ್ಬನಾಗಿ ನಿಂತ || ೩ ||

Lyrics in English:
alli nODalu rAma illi nODalu rAma
ellelli nODidara alli SrIrAma || pa ||

rAvaNana mUlabala kaMDu kapisEne
AvAgale bedari ODidavu
I vELe naranAgi irabAradeMdeNisi
dEva rAmacaMdra jagavella tAnAda || 1 ||

avanige iva rAma ivanige ava rAma
avaniyoL Ipari rUpavuMTe
lavamAtradi asura duruLarellaru
avaravar hoDedADi hatarAgi pOdaru || 2 ||

hanumadAdi sAdhujanaru appikoMDu
kuNikuNidADidaru haruShadiMda
kShaNadali puraMdara viThalarAyanu
konegoDeyanu tAnobbanAgi niMta || 3 ||

 

%d bloggers like this: