ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ – Alli Nodaalu Rama Lyrics

Lyrics on : Lord Rama
Composed by : Sree Purandara Dasaru

ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ || ಪ ||
ರಾವಣನ ಮೂಲಬಲ ಕಂಡು ಕಪಿಸೇನೆ

ಆವಾಗಲೆ ಬೆದರಿ ಓಡಿದವು

ಈ ವೇಳೆ ನರನಾಗಿ ಇರಬಾರದೆಂದೆಣಿಸಿ

ದೇವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಗವೆಲ್ಲ ತಾನಾದ || ೧ ||
ಅವನಿಗೆ ಇವ ರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಅವ ರಾಮ

ಅವನಿಯೊಳ್ ಈಪರಿ ರೂಪವುಂಟೆ

ಲವಮಾತ್ರದಿ ಅಸುರ ದುರುಳರೆಲ್ಲರು

ಅವರವರ್ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಹತರಾಗಿ ಪೋದರು || ೨ ||
ಹನುಮದಾದಿ ಸಾಧುಜನರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು

ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡಿದರು ಹರುಷದಿಂದ

ಕ್ಷಣದಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನು

ಕೊನೆಗೊಡೆಯನು ತಾನೊಬ್ಬನಾಗಿ ನಿಂತ || ೩ ||

Lyrics in English:
alli nODalu rAma illi nODalu rAma
ellelli nODidara alli SrIrAma || pa ||

rAvaNana mUlabala kaMDu kapisEne
AvAgale bedari ODidavu
I vELe naranAgi irabAradeMdeNisi
dEva rAmacaMdra jagavella tAnAda || 1 ||

avanige iva rAma ivanige ava rAma
avaniyoL Ipari rUpavuMTe
lavamAtradi asura duruLarellaru
avaravar hoDedADi hatarAgi pOdaru || 2 ||

hanumadAdi sAdhujanaru appikoMDu
kuNikuNidADidaru haruShadiMda
kShaNadali puraMdara viThalarAyanu
konegoDeyanu tAnobbanAgi niMta || 3 ||

 

3 responses to this post.

 1. Posted by Suresh B V on May 2, 2017 at 9:20 am

  Could have mentioned raga name also

  Reply

 2. lyrics are useful

  Reply

 3. thanks for the lyrics

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: