ಜಯತು ಶಿವ ಜಾನಕಿ ರಾಂ – Jayatu Shiva Jaanaki Raam Lyrics

A simple bhajan on Lord Rama –
Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ಜಯತು ಶಿವ ಜಾನಕಿ ರಾಂ
ಜಯ ರಘುನಂದನ ರಾಧೇಶ್ಯಾಂ ||

ತ್ಯಾಗ ಕರೋ ಅಭಿಮಾನ್
ಧ್ಯಾನ ಕರೋ ಹರಿನಾಮ್ ||

ತಾರಕ ನಾಮ ಸ್ಮರಣಂ
ತಾಪತ್ರಯ ಸಂಹರಣಂ ||

jayatu shiva jaanaki raaM
jaya raghunaMdana raadhEshyaaM ||

tyaaga karO abhimaan
dhyaana karO harinaam ||

taaraka naama smaraNaM
taapatraya saMharaNaM ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: