ಯಮನೆಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ – Yamanelli Kanenendu Helabeda Lyrics

Lyrics on : Lord Rama

Composed by: Shree Purandara Dasaru
Raaga: Shivaranjani | Taala: Aadi

Contributed by: Ms. Prerana Rao

yamanelli kaanenendu helabeda
yamane shree raamanu sandeha beda || pa ||
nambida vibheeshanage raamanada
nambadidda ravanage yamanada || anu.pa ||

nambida arjunage mitranada
nambadidda duryodhanage shatruvaada |
nambida prahladanige hariyada
nambadidda hiranyanige ariyada || 1 || pa ||

nambida ugrasenage mrithyanada
nambadidda kamasanige shatruvada |
nambikolli bega shree krishnadevana
kambu chakradhari shree purandara vittalana || 2 || pa

ರಚನೆ: ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ರಾಗ: ಶಿವರಂಜನಿ | ತಾಳ: ಆದಿ

ಯಮನೆಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ
ಯಮನೇ ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಸಂದೇಹ ಬೇಡ || ಪ ||
ನಂಬಿದ ವಿಭೀಶಣಗೆ ರಾಮನಾದ
ನಂಬದಿದ್ದ ರಾವಣಗೆ ಯಮನಾದ || ಅ. ಪ ||

ನಂಬಿದ ಅರ್ಜುನಗೆ ಮಿತ್ರನಾದ
ನಂಬದಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನಗೆ ಶತ್ರುವಾದ |
ನಂಬಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹರಿಯಾದ
ನಂಬದಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯನಿಗೆ ಅರಿಯಾದ || ೧ || ಪ ||

ನಂಬಿದ ಉಗ್ರಸೇನಗೆ ಮ್ರಿಥ್ಯನಾದ
ನಂಬದಿದ್ದ ಕಂಸನಿಗೆ ಶತ್ರುವಾದ |
ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವನ
ಕಂಬು ಚಕ್ರಧಾರಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಟ್ಟಲನ || ೨ || ಪ ||

||

6 responses to this post.

 1. Posted by Pramod S on September 30, 2017 at 9:19 am

  I think it’s sshaku chankra and not kambu shakra

  Reply

 2. Posted by theertha on April 20, 2013 at 7:19 am

  pls send saala parihara stotra and kaarya siddi mantra

  Reply

 3. Posted by Bhavana on April 18, 2013 at 9:43 pm

  Find the tuning in ML Vasantha Kumari’s great voice here –

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: