ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ಜನಕ ರಾಜಜಾ ಮನೋಹರಾಯ – Ramachandraya Janaka Rajaja Manoharaya Lyrics

Song on : Lord Rama
Lyrics:Shri Bhadrachala Ramadasaru
Contributed by : Ms. Bhavana Damle

ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ಜನಕ ರಾಜಜಾ ಮನೋಹರಾಯ
ಮಾಮಕಾಭೀಷ್ಟದಾಯ ಮಹಿತ ಮಂಗಲಂ ||

ಕೋಸಲೇಶಾಯ ಮಂದಹಾಸ ದಾಸ ಪೋಷಣಾಯ
ವಾಸವಾದಿ ವಿನುತ ಸದ್ವರಾಯ ಮಂಗಲಂ ||

ಚಾರುಮೇಘರೂಪಾಯ ಚಂದನಾದಿ ಚರ್ಚಿತಾಯ
ಹಾರಕಟಕ ಶೋಭಿತಾಯ ಭೂರಿ ಮಂಗಲಂ||

ಲಲಿತರತ್ನ ಕುಂಡಲಾಯ ತುಲಸಿ ವನಮಾಲಾಯ
ಜಲಜ ಸದೃಶ ದೇಹಾಯ ಚಾರು ಮಂಗಲಂ ||

ದೇವಕಿ ಸುಪುತ್ರಾಯ ದೇವದೇವೋತ್ತಮಾಯ
ಭಾವಜ ಗುರುವರಾಯ ಭವ್ಯ ಮಂಗಲಂ ||

ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷಾಯ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರವದನಾಯ
ಆಂಡಜ ವಾಹನಾಯ ಅತುಲ ಮಂಗಲಂ ||

ವಿಮಲರೂಪಾಯ ವಿವಿಧ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಾಯ
ಸುಮುಖಚಿತ್ತ ಕಾಮಿತಾಯ ಶುಭ್ರ ಮಂಗಲಂ ||

ರಾಮದಾಸಾಯ ಮೃದುಲ ಹೃದಯಕಮಲ ವಾಸಾಯ
ಸ್ವಾಮಿ ಭದ್ರಗಿರಿವರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಲಂ ||

rAmachaMdraaya janaka raajajaa manOharaaya
maamakaabhIShTadaaya mahita maMgalaM ||

kOsalEshaaya maMdahaasa daasa pOShaNaaya
vaasavaadi vinuta sadwaraaya maMgalaM ||

chaarumEgharoopaaya chaMdanaadi charchitaaya
haarakaTaka shObhitaaya bhoori maMgalaM||

lalitaratna kuMDalaaya tulasi vanamaalaaya
jalaja sadRusha dEhaaya chaaru maMgalaM ||

dEvaki suputraaya dEvadEvOttamaaya
bhaavaja guruvaraaya bhavya maMgalaM ||

puMDarikaakShaaya poorNachaMdravadanaaya
AMDaja vaahanaaya atula maMgalaM ||

vimalaroopaaya vividha vEdaaMta vEdyaaya
sumukhachitta kaamitaaya shubhra maMgalaM ||

raamadaasaaya mRudula hRudayakamala vaasaaya
swaami bhadragirivaraaya sarvamaMgalaM ||

Singer: Shri Balamurali Krishna

2 responses to this post.

 1. Posted by Vijaya.s. on August 13, 2014 at 11:55 pm

  When I was searching for the lyrics in the net I got the whole song from your blog. Thanks for the service . Stay blessed a
  Ways

  Reply

 2. Posted by R.S.Dheerendranath on April 11, 2015 at 12:57 am

  Tks a million for making this immortal mangalam by Bhadrachala Ramadasa available in its full form.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,494 other followers

%d bloggers like this: