ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ – Rama Rama Rama Rama Yenniro Lyrics

Lyrics on : Lord Rama
Composer:Shri Purandara Dasaru
Contributed by : Ms. Bhavana Damle

rAma rAma rAma rAma rAma ennirO |sItA|

nEmadiMda bhajisuvavara kAmitagaLa koDuva nAma ||

bharadi yamana bhaTaru baMdu horaDu eMdu meTTi tuLidu
koraLigAtma sEridAga hariya dhyAna bAradayya ||

iMdriyaMgaLella kUDi baMdu tanuva musukidAga
siMdhu suteya patiya nAma aMdigodagalariyadayya ||

shvAsOChvAsaveraDu kaMTha vAsavAgi silukidAga
vAsudEva kRuShNana nAma A samayakodagadayya ||

shRuMgArada dEhavella aMgabaDidu muridu biddu
kaMgaLigAtma sEridAga shrI raMgana nAma odagadayya ||

vAta pittaveraDu kUDi shlEShma baMdu odagidAga
dhAtuguMdidAga raghunAtha dhyAna odagadO ||

kallu maranaMte jIva nilladaMte maraNa vyALe
phullanAbha kRuShNaneMbo sollu bAyigodagadayya ||

bhraShTa janmadalli baMdu duShTa karmagaLane mADi
biTTu hOgva samaya puraMdara viThThala nAma odagadayya ||

ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ |ಸೀತಾ|
ನೇಮದಿಂದ ಭಜಿಸುವವರ ಕಾಮಿತಗಳ ಕೊಡುವ ನಾಮ ||

ಭರದಿ ಯಮನ ಭಟರು ಬಂದು ಹೊರಡು ಎಂದು ಮೆಟ್ಟಿ ತುಳಿದು
ಕೊರಳಿಗಾತ್ಮ ಸೇರಿದಾಗ ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನ ಬಾರದಯ್ಯ ||

ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದು ತನುವ ಮುಸುಕಿದಾಗ
ಸಿಂಧು ಸುತೆಯ ಪತಿಯ ನಾಮ ಅಂದಿಗೊದಗಲರಿಯದಯ್ಯ ||

ಶ್ವಾಸೋಛ್ವಾಸವೆರಡು ಕಂಠ ವಾಸವಾಗಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ
ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಆ ಸಮಯಕೊದಗದಯ್ಯ ||

ಶೃಂಗಾರದ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಅಂಗಬಡಿದು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು
ಕಂಗಳಿಗಾತ್ಮ ಸೇರಿದಾಗ ಶ್ರೀ ರಂಗನ ನಾಮ ಒದಗದಯ್ಯ ||

ವಾತ ಪಿತ್ತವೆರಡು ಕೂಡಿ ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಬಂದು ಒದಗಿದಾಗ
ಧಾತುಗುಂದಿದಾಗ ರಘುನಾಥ ಧ್ಯಾನ ಒದಗದೋ ||

ಕಲ್ಲು ಮರನಂತೆ ಜೀವ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮರಣ ವ್ಯಾಳೆ
ಫುಲ್ಲನಾಭ ಕೃಷ್ಣನೆಂಬೊ ಸೊಲ್ಲು ಬಾಯಿಗೊದಗದಯ್ಯ ||

ಭ್ರಷ್ಟ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದುಷ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನೆ ಮಾಡಿ
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ವ ಸಮಯ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ನಾಮ ಒದಗದಯ್ಯ ||

http://www.raagabox.com/search/?searchterm=Abhishek%20Raghuram#

2 responses to this post.

  1. Thank you Meera. As I am devotee of Lord Rama, I could listen the songs of Rama, it was
    very good, no words to express my happiness.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: