ಶಂಕರಾಯ ಮಂಗಳಂ – Shankaraya Mangalam Lyrics

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

shaMkaraaya shaMkaraaya shaMkaraaya maMgaLaM
shaMkarI manOharaaya shaashvataaya maMgaLaM ||

gurudEva maMgaLaM sadgurudEva maMgaLaM
gajaananaaya maMgaLaM ShaDaananaaya maMgaLaM ||

raajaaraama maMgaLaM shrI vENukRuShNa maMgaLaM
sItaaraama maMgaLaM shrI raadhEshyaama maMgaLaM ||

aanaMda maMgaLaM paramaanaMda maMgaLaM
sadaanaMda maMgaLaM chidaanaMda maMgaLaM ||

ಶಂಕರಾಯ ಶಂಕರಾಯ ಶಂಕರಾಯ ಮಂಗಳಂ
ಶಂಕರೀ ಮನೋಹರಾಯ ಶಾಶ್ವತಾಯ ಮಂಗಳಂ ||

ಗುರುದೇವ ಮಂಗಳಂ ಸದ್ಗುರುದೇವ ಮಂಗಳಂ
ಗಜಾನನಾಯ ಮಂಗಳಂ ಷಡಾನನಾಯ ಮಂಗಳಂ ||

ರಾಜಾರಾಮ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ವೇಣುಕೃಷ್ಣ ಮಂಗಳಂ
ಸೀತಾರಾಮ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ ಮಂಗಳಂ ||

ಆನಂದ ಮಂಗಳಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಂಗಳಂ
ಸದಾನಂದ ಮಂಗಳಂ ಚಿದಾನಂದ ಮಂಗಳಂ ||

Advertisements

4 responses to this post.

 1. Posted by Lalitha on April 25, 2013 at 6:17 pm

  Hi Meera, I was looking for this Mangalam since a long time and I was very happy to get it today. Thanks to you and your friend Bhavana Damle also.
  Lalitha

  Reply

 2. Posted by Skanda Srikar on April 27, 2013 at 1:01 pm

  can I send some recipes of kannada madhwas, if so please inform me madam

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: