ವನಮಾಲಿ ರಾಧಾರಮಣ – Vanamali Radharamana Lyrics

Lyrics on : Lord Vishnu
Contributed by : Ms. Bhavana Damle
ಸಶಂಖಚಕ್ರಂ ಸಕಿರೀಟಕುಂಡಲಂ
ಸಪೀತವಸ್ತ್ರಂ ಸರಸೀರುಹೇಕ್ಷಣಂ |
ಸಹಾರವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಶೋಭಿ ಕೌಸ್ತುಭಂ
ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿರಸಾ ಚತುರ್ಭುಜಂ ||

ರಾಧಾರಮಣ ರಾಧಾರಮಣ ರಾಧಾರಮಣ ರಾಧಾರಮಣ
ರಾಧಾರಮಣ ರಾಧಾರಮಣ ರಾಧಾರಮಣ ರಾಧಾರಮಣ ||

ವನಮಾಲಿ ರಾಧಾರಮಣ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋವಿಂದ
ನೀಲಮೇಘ ಸುಂದರ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ||

ಭಕ್ತಹೃದಯ ಮಂದಾರ ಭಾನುಕೋಟಿ ಸುಂದರ
ನಂದನಂದ ಗೋಪಬೃಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ||

ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ
ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ||

ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ||

sashaMkhachakraM sakirITakuMDalaM
sapItavastraM sarasIruhEkShaNaM |
sahAravakShasthala shObhi koustubhaM
namAmi viShNuM shirasA chaturbhujaM ||

rAdhAramaNa rAdhAramaNa rAdhAramaNa rAdhAramaNa
rAdhAramaNa rAdhAramaNa rAdhAramaNa rAdhAramaNa ||

vanamAli rAdhAramaNa giridhAri gOviMda
nIlamEgha suMdara nArAyaNa gOviMda ||

bhaktahRudaya maMdAra bhAnukOTi suMdara
naMdanaMda gOpabRuMda nArAyaNa gOviMda ||

hari nArAyaNa gOviMda hari nArAyaNa gOviMda
hari nArAyaNa gOviMda hari nArAyaNa gOviMda ||

nArAyaNa nArAyaNa nArAyaNa nArAyaNa
nArAyaNa nArAyaNa nArAyaNa nArAyaNa ||

Advertisements

One response to this post.

  1. I am so happy to have found your site – The Divine wished so, perhaps. ‘Vanamaali Radharamana’ is one of my favourite bhajans, and being able to view it and hear it here brings me immense happiness, Thank you very much.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: