ಜಯ ಜಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಜಯ ಜಯ – Jaya Jaya Swamin Jaya Jaya Lyrics

Composer : Shri NarayaNa Teertha
Lyrics on : Lord Ganesha
Contributed by: Ms. Bhavana Damle
ಜಯ ಜಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಜಯ ಜಯ
ಜಯ ಜಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಜಯ ಜಯ |ಪ.|
ಜಯ ಜಯ ಜಿತವೈರಿವರ್ಗಪ್ರಚಂಡ
ಜಯ ಜಯ ಗಜಮುಖ ಜಯ ವಕ್ರತುಂಡ ||ಅ.ಪ.||

ಮೂಷಕವಾಹನ ಮುನಿಜನ ವಂದ್ಯ
ದೋಷರಹಿತ ದಳಿತಾಸುರಬೃಂದ
ಶೇಷಭೂಷಣ ಶೈವ ವಾರಿಧಿ ಚಂದ್ರ
ಪೋಷಿತ ಪರಿಜನ ಪುಣ್ಯೈಕಕಂಧ ||೧||

ಅದ್ರಿಸುತಾಸುತ ಅನವದ್ಯ ಚರಿತ
ಭದ್ರ ಭಕ್ತ ಭವ ಭಯಹರ ಮುದಿತ
ರುದ್ರೋದಿತ ಋಜು ಮಸ್ತಕ ಸಹಿತ
ಸದ್ರೂಪ ಸರಸಿಜ ಸಮುದಿತ ವಿನುತ ||೩||

ಲಂಬೋದರ ಧೀರ ಲಾವಣ್ಯ ಸಾರ
ಕಂಬು ಸುಧಾನಿಧಿ ಕರ್ಪೂರಗೌರ
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸತ್ಕೃತಿ ಚತುರ
ಸಾಮವೇದ ಗೀತ ಸಕಲಾಧಾರ ||೪||

ಶಕ್ರಾದಿ ಸುರಗಣ ಸನ್ನುತ ಚರಣ
ಶಾತಕುಂಭ ಮಣಿ ದಿವ್ಯಾಭರಣ
ಧಿಕೃತ ಘನ ವಿಘ್ನ ತಿಮಿರಾವರಣ
ಧೀರ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥ ಸುಕರುಣ ||೫||

jaya jaya swaamin jaya jaya
jaya jaya swaamin jaya jaya |pa.|
jaya jaya jitavairivargaprachaMDa
jaya jaya gajamukha jaya vakratuMDa ||a.pa.||

mUShakavaahana munijana vaMdya
dOSharahita daLitAsurabRuMda
shEShabhUShaNa shaiva vaaridhi chaMdra
pOShita parijana puNyaikakaMdha ||1||

adrisutAsuta anavadya charita
bhadra bhakta bhava bhayahara mudita
rudrOdita Ruju mastaka sahita
sadrUpa sarasija samudita vinuta ||3||

laMbOdara dhIra laavaNya saara
kaMbu sudhaanidhi karpUragaura
saaMbasadaashiva satkRuti chatura
saamavEda gIta sakalaadhaara ||4||

shakraadi suragaNa sannuta caraNa
shaatakuMbha maNi divyaabharaNa
dhikRuta ghana vighna timiraavaraNa
dhIra naaraayaNa tIrtha sukaruNa ||5||

One response to this post.

  1. Posted by Champa on May 7, 2013 at 7:29 pm

    Hello Meera,

    Do you have sampradaayada haadugalu in your collection?

    Champa

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: