Ms. Bhavana Damle, says let us welcome the Shravana masa with Ganesha Stuti. Thanks, Bhavana for a great beginning of Shravana Masa.

This is a  beautiful composition of Shri Mysore Vasudeva Aacharya.
Singer: Shri Maharajapuram Santanam

ರಾಗ: ಹಂಸಧ್ವನಿ

ವಂದೇನಿಶಮಹಂ ವಾರಣ ವದನಂ
ನಂದೀಶ ವಾಹನ ವರ ನಂದನಂ ||ಪ.||

ವಂದಾರು ಮಂಡಲ ವಿಘ್ನವಾರಣಂ
ಬೃಂದಾರಕೇಂದ್ರ ವಿವಂದಿತ ಚರಣಂ ||೧||

ಭಾಸಮಾನ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಂ ಭೂಸುರಾದಿ ಪರಿಪಾಲನವರಂ
ಭಾಸುರಮಣಿ ಭೂಷಿತ ಕಂಧರಂ ವಾಸುದೇವ ಚರಣಾರ್ಚಿತ ತತ್ಪರಂ ||೨||

rAga: haMsadhvani

vaMdEnishamahaM vAraNa vadanaM
naMdIsha vAhana vara naMdanaM ||pa.||

vaMdAru maMDala vighnavAraNaM
bRuMdArakEMdra vivaMdita caraNaM ||1||

bhAsamAna pAshAMkushadharaM bhUsurAdi paripAlanavaraM
bhAsuramaNi bhUShita kaMdharaM vAsudEva caraNArcita tatparaM ||2||

https://www.youtube.com/watch?v=hRO1jASSbbA

 

Advertisements