ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ – JayaMangalam Nitya ShubhaMangalam Lyrics on Lord Krishna

 

IMG_0888

ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ – JayaMangalam Nitya ShubhaMangalam Lyrics on Lord Krishna composed by Sree Vadiraja Thirtharu.

 

ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ||ಪ||

ವಸುದೇವ ತನಯನಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ನಿಲಯನಿಗೆ |

ಕುಸುಮನಾಭನಿಗೆ ಕೋಮಲರೂಪಗೆ |

ಯಶೋದೆ ನಂದನಗೆ ವಸುಧೆಯ ರಮಣನಿಗೆ |

ನಸುನಗೆಯೊಳೊಪ್ಪುವ ನರಸಿಂಹಗೆ ||೧||

ಕನಕಕಿರೀಟನಿಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕನಿಗೆ |

ಕನಕಕುಂಡಲನಿಗೆ ಕೌಸ್ತುಭಹಾರಗೆ |

ಕನಕಾಂಬರನಿಗೆ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪನಿಗೆ |

ಸನಕಾದಿವಂದ್ಯನಿಗೆ ನರಸಿಂಹಗೆ ||೨||

ಪಂಕಜ ನಾಭನಿಗೆ ಪಾಂಚಾಲಿ ರಕ್ಷಕಗೆ |

ಲಂಕೆಯನು ವಿಭೀಷಣ ನಿಗಿತ್ತವಗೆ |

ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತನಿಗೆ ಕುವಲಯ ನೇತ್ರನಿಗೆ |

ಬಿಂಕದಿಂದಲಿ ಮೆರೆವ ನರಸಿಂಹಗೆ ||೩||

ಪಕ್ಷಿವಾಹನನಿಗೆ ಪರಮಪಾವನನಿಗೆ |

ಕುಕ್ಷಿಯೊಳು ಜಗವನಿಂಬಿಟ್ಟವನಿಗೆ |

ಲಕ್ಷುಮೀ ಕಾಂತನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವಂತನಿಗೆ |

ಲಕ್ಷಣ ದೊಳೊಪ್ಪುವ ನರಸಿಂಹಗೆ ||೪||

ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಿಗೆ ಭವದು:ಖದೂರನಿಗೆ |

ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಗೆ ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪಗೆ |

ಮಿತ್ರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಯರಸನಿಗೆ |

ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀಹಯವದನಗೆ ||೫||

 

And below in Baraha English. If you need this in any other language, download Baraha, copy the lyrics below and convert to any language you wish. As simple as that.

jaya maMgaLaM nitya SuBa maMgaLaM ||pa||

vasudEva tanayanige vaikuMTha nilayanige |
kusumanABanige kOmalarUpage |
yaSOde naMdanage vasudheya ramaNanige |
nasunageyoLoppuva narasiMhage ||1||

kanakakirITanige kastUri tilakanige |
kanakakuMDalanige kaustuBahArage |
kanakAMbaranige kAruNyarUpanige |
sanakAdivaMdyanige narasiMhage ||2||

paMkaja nABanige pAMcAli rakShakage |
laMkeyanu viBIShaNa nigittavage |
kuMkumAMkitanige kuvalaya nEtranige |
biMkadiMdali mereva narasiMhage ||3||

pakShivAhananige paramapAvananige |
kukShiyoLu jagavaniMbiTTavanige |
lakShumI kAMtanige lakShaNavaMtanige |
lakShaNa doLoppuva narasiMhage ||4||

Baktavatsalanige Bavadu:KadUranige |
muktidAyakage cinmaya rUpage |
mitre rukmiNige satyaBAme yarasanige |
nitya kalyANa SrIhayavadanage ||5||

5 responses to this post.

 1. Posted by Champa Prasad on February 12, 2022 at 5:56 pm

  Lovey collection of songs Meera

  Reply

 2. Posted by Shantha on August 27, 2013 at 4:47 am

  I thjink the composition is by the Great Vadirajaru because ends with hayavadana ankita Thanks a lot for the lirics at the right time.

  Reply

 3. The photo is good. The composition is by Thyagaraja and it is Adi Tala and in Pallavi.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: