Archive for September, 2013

Vandisuvudadiyali Gananathana Lyrics

IMG_2021

Composer: Shri Purandaradasaru
raga: Nata tala: Khanda chapu
Contributor: Ms. Bhavana Damle

Audio link: http://www.dhingana.com/bhagyada-lakshmi-baramma-song-ranga-baaro-kannada-2bd95b1

ವಂದಿಸುವುದಾದಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ |
ಸಂದೇಹ ಸಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಾಜ್ಞೆ ಇದಕುಂಟು ||

ಹಿಂದೆ ರಾವಣ ತಾನು ವಂದಿಸದೆ ಗಜಮುಖನ
ನಿಂದು ತಪವನು ಗೈದು ವರ ಪಡೆಯಲು
ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿ ಬಂದು ವಿಘ್ನವನು ಆಚರಿಸಿ
ತಂದ ವರಗಳನೆಲ್ಲ ಧರೆಗೆ ಇಳಿಸಿದನು ||೧||

ಅಂದಿನಾ ಬಗೆಯರಿತು ಬಂದು ಹರಿ ಧರ್ಮಜಗೆ
ಮುಂದೆ ಗಣಪನ ಪೂಜಿಸೆಂದು ಪೇಳೆ
ಒಂದೇ ಮನದಲಿ ಬಂದು ಪೂಜಿಸಲು ಗಣನಾಥ
ಹೊಂದಿಸಿದ ನಿರ್ವಿಘ್ನದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನು ||೨||

ಇಂದು ಜಗವೆಲ್ಲ ಉಮೆನಂದನನ ಪೂಜಿಸಲು
ಚೆಂದದಿಂದಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನಿತ್ತು
ತಂದೆ ಸಿರಿಪುರಂದರವಿಠಲನ ಸೇವೆಯೊಳು
ಬಂದ ವಿಘ್ನವ ಕಳೆದಾನಂದವನು ಕೊಡುವ ||೩||

vaMdisuvudAdiyali gaNanAthana |
saMdEha salla SrI hariyAj~je idakuMTu ||

hiMde rAvaNa tAnu vaMdisade gajamuKana
niMdu tapavanu gaidu vara paDeyalu
oMdu nimiShadi baMdu viGnavanu Acarisi
taMda varagaLanella dharege iLisidanu ||1||

aMdinA bageyaritu baMdu hari dharmajage
muMde gaNapana pUjiseMdu pELe
oMdE manadali baMdu pUjisalu gaNanAtha
hoMdisida nirviGnadiMda rAjyavanu ||2||

iMdu jagavella umenaMdanana pUjisalu
ceMdadiMdali sakala siddhigaLanittu
taMde siripuraMdaraviThalana sEveyoLu
baMda viGnava kaLedAnaMdavanu koDuva ||3||

Kanakadhara Stotram Lyrics

Composer: Shri Adi Shankaracharya
Singer: Smt. M.S.Subbalakshmi
Contributor: Ms.Bhavana Damle

|| श्री कनकधारास्तोत्रम् ||

अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती
भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् |
अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला
माङ्गल्यदाऽस्तु मम मङ्गलदेवतायाः ||१||

मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः
प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि |
माला दृशोर्मधुकरीव महोत्पले या
सा मे श्रियं दिशतु सागरसंभवायाः ||२||

आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दं
आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् |
आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं
भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः ||३||

बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या
हारावलीव हरिनीलमयी विभाति |
कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला
कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ||४||

कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभारेः
धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव |
मातुस्समस्तजगतां महनीयमूर्तिः
भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ||५||

प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात्
माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन |
मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं
मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ||६||

विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षं
आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि |
ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम्
इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ||७||

इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र-
दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते |
दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां
पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ||८||

दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारां
अस्मिन्नकिञ्चनविहङ्गशिशौ विषण्णे |
दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं
नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः ||९||

गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति
शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति |
सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै
तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै ||१०||

श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै
रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै |
शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै
पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै ||११||

नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै
नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै |
नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै
नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै ||१२||

नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै
नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै |
नमोऽस्तु देवादिदयापरायै
नमोऽस्तु शार्ङ्गायुधवल्लभायै ||१३||

नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै
नमोऽस्तु विष्णोरुरसि स्थितायै |
नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै
नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै ||१४||

नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै
नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै |
नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै
नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै ||१५||

सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि
साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि |
त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि
मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये ||१६||

यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः
सेवकस्य सकलार्थसंपदः |
संतनोति वचनाङ्गमानसैः
त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे ||१७||

सरसिजनिलये सरोजहस्ते
धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे |
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे
त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् ||१८||

दिग् हस्तिभिः कनककुंभमुखावसृष्ट-
स्वर्वाहिनीविमलचारुजलप्लुताङ्गीम् |
प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष-
लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् ||१९||

कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं
करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः |
अवलोकय मामकिञ्चनानां
प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः ||२०||

देवि प्रसीद जगदीश्वरि लोकमातः
कल्याणगात्रि कमलेक्षणजीवनाथे |
दारिद्र्यभीतिहृदयं शरणागतं माम्
आलोकय प्रतिदिनं सदयैरपाङ्गैः ||२१||

स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिरन्वहं
त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् |
गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो
भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ||२२||

|| इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत श्री कनकधारास्तोत्रं संपूर्णम् ||

ಅಂಗಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕ-ಭೂಷಣಮಾಶ್ರಯಂತೀ
ಭೃಂಗಾಗನೇವ ಮುಕುಲಾಭರಣಂ ತಮಾಲಂ |
ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲವಿಭೂತಿರಪಾಂಗಲೀಲಾ
ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಲದೇವತಾಯಾಃ ||1||

ಮುಗ್ಧಾಮುಹುರ್ವಿದಧತೀ ವದನೇ ಮುರಾರೇಃ
ಪ್ರೇಮತ್ರಪಾಪ್ರಣಿಹಿತಾನಿ ಗತಾಗತಾನಿ |
ಮಾಲಾ-ದೃಶೋ-ರ್ಮಧುಕರೀವ ಮಹೋತ್ಪಲೇ ಯಾ
ಸಾ ಮೇ ಶ್ರಿಯಂ ದಿಶತು ಸಾಗರ-ಸಂಭವಾಯಾಃ ||2||

ಆಮೀಲಿತಾಕ್ಷಮಧಿಗಮ್ಯ ಮುದಾ ಮುಕುಂದ-
ಮಾನಂದಕಂದಮನಿಮೇಷಮನಂಗತಂತ್ರಂ |
ಆಕೇಕರ-ಸ್ಥಿತ-ಕನೀನಿಕ-ಪಕ್ಷ್ಮ ನೇತ್ರಂ
ಭೂತ್ಯೈ ಭವೇನ್ಮಮ ಭುಜಂಗಶಯಾಂಗನಾಯಾಃ ||3||

ಬಾಹ್ವಂತರೇ ಮಧುಜಿತಃ ಶ್ರಿತಕೌಸ್ತುಭೇ ಯಾ
ಹಾರಾವಲೀವ ಹರಿನೀಲಮಯೀ ವಿಭಾತಿ |
ಕಾಮಪ್ರದಾ ಭಗವತೋsಪಿ ಕಟಾಕ್ಷಮಾಲಾ
ಕಲ್ಯಾಣಮಾವಹತು ಮೇ ಕಮಲಾಲಯಾಯಾಃ ||4||

ಕಾಲಾಂಬುದಾಲಿ-ಲಲಿತೋರಸಿಕೈಟಭಾರೇಃ
ಧಾರಾಧರೇ ಸ್ಫುರತಿ ಯಾ ತಟಿದಂಗನೇವ |
ಮಾತುಃ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಮಹನೀಯಮೂರ್ತಿಃ
ಭದ್ರಾಣಿ ಮೇ ದಿಶತು ಭಾರ್ಗವ-ನಂದನಾಯಾಃ ||5||

ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪದಂ ಪ್ರಥಮತಃ ಖಲು ಯತ್ ಪ್ರಭಾವಾತ್
ಮಾಂಗಲ್ಯಭಾಜಿ ಮಧು-ಮಾಥಿನಿ ಮನ್ಮಥೇನ |
ಮಯ್ಯಾಪತೇತ್ತದಿಹ ಮಂಥರಮೀಕ್ಷಣಾರ್ಧಂ
ಮಂದಾಲಸಂ ಚ ಮಕರಾಲಯಕನ್ಯಕಾಯಾಃ ||6||

ವಿಶ್ವಾಮರೇಂದ್ರ-ಪದವಿಭ್ರಮ-ದಾನದಕ್ಷಂ
ಆನಂದ-ಹೇತುರಧಿಕಂ ಮಧುವಿದ್ವಿಷೋsಪಿ |
ಈಷನ್ನಿಷೀದತು ಮಯಿ ಕ್ಷಣಮೀಕ್ಷಣಾರ್ಧಂ
ಇಂದೀವರೋದರ ಸಹೋದರಮಿಂದಿರಾಯಾಃ ||7||

ಇಷ್ಟಾವಿಶಿಷ್ಟಮತಯೋsಪಿ ಯಯಾ ದಯಾರ್ದ್ರ-
ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪ ಪದಂ ಸುಲಭಂ ಭಜಂತೇ |
ದೃಷ್ಟಿಃಪ್ರಹೃಷ್ಟಕಮಲೋದರದೀಪ್ತಿರಿಷ್ಟಾಂ
ಪುಷ್ಟಿಂ ಕೃಷೀಷ್ಟಮಮ ಪುಷ್ಕರ-ವಿಷ್ಟರಾಯಾಃ ||8||

ದದ್ಯಾದ್ದಯಾನುಪವನೋ ದ್ರವಿಣಾಂಬುಧಾರಾಮ್
ಅಸ್ಮಿನ್ನಕಿಂಚನ-ವಿಹಂಗಶಿಶೌ ವಿಷಣ್ಣೇ |
ದುಷ್ಕರ್ಮ-ಘರ್ಮಮಪನೀಯ ಚಿರಾಯ ದೂರಂ
ನಾರಾಯಣ-ಪ್ರಣಯಿನೀ-ನಯನಾಂಬುವಾಹಃ ||9||

ಗೀರ್ದೇವತೇತಿ ಗರುಡಧ್ವಜ-ಸುಂದರೀತಿ
ಶಾಕಂಭರೀತಿ ಶಶಿಶೇಖರ-ವಲ್ಲಭೇತಿ |
ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಪ್ರಲಯಕೇಲಿಷು ಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ
ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತ್ರಿಭುವನೈಕ-ಗುರೋಸ್ತರುಣ್ಯೈ ||10||

ಶ್ರುತೈ ನಮೋsಸ್ತು ಶುಭಕರ್ಮ-ಫಲಪ್ರಸೂತ್ಯೈ
ರತ್ಯೈ ನಮೋsಸ್ತು ರಮಣೀಯ-ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ |
ಶಕ್ಯೈ ನಮೋsಸ್ತು ಶತಪತ್ರ-ನಿಕೇತನಾಯೈ
ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮೋsಸ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ||11||

ನಮೋsಸ್ತು ನಾಲೀಕ-ನಿಭಾನನಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ದುಗ್ಧೋದಧಿ-ಜನ್ಮಭೂತ್ಯೈ |
ನಮೋsಸ್ತು ಸೋಮಾಮೃತ-ಸೋದರಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ನಾರಾಯಣ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ||12||

ನಮೋsಸ್ತು ಹೇಮಾಂಬುಜ-ಪೀಠಿಕಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ಭೂಮಂಡಲನಾಯಿಕಾಯೈ |
ನಮೋsಸ್ತು ದೇವಾದಿ-ದಯಾಪರಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ಶಾರ್ಙ್ಗಾಯುಧ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ||13||

ನಮೋsಸ್ತು ದೇವ್ಯೈ ಭೃಗುನಂದನಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ವಿಷ್ಣೋರುರಸಿ ಸ್ಥಿತಾಯೈ |
ನಮೋsಸ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಕಮಲಾಲಯಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ದಾಮೋದರ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ||14||

ನಮೋsಸ್ತು ಕಾಂತ್ಯೈ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ಭೂತ್ಯೈ ಭುವನಪ್ರಸೂತ್ಯೈ |
ನಮೋsಸ್ತು ದೇವಾಧಿಭಿರರ್ಚಿತಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ನಂದಾತ್ಮಜ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ||15||

ಸಂಪತ್ಕರಾಣಿ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯನಂದನಾನಿ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾನವಿಭವಾನಿ ಸರೋರುಹಾಕ್ಷಿ |
ತ್ವದ್ವಂದನಾನಿ ದುರಿತಾಹರಣೋದ್ಯತಾನಿ
ಮಾಮೇವ ಮಾತರನಿಶಂ ಕಲಯಂತು ಮಾನ್ಯೇ ||16||

ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷಸಮುಪಾಸನಾ ವಿಧಿಃ
ಸೇವಕಸ್ಯ ಸಕಲಾರ್ಥಸಂಪದಃ |
ಸಂತನೋತಿ ವಚನಾಂಗಮಾನಸ್ಯೈ-
ಸ್ತ್ವಾಂ ಮುರಾರಿಹೃದಯೇಶ್ವರೀಂ ಭಜೇ ||17||

ಸರಸಿಜನಿಲಯೇ ಸರೋಜಹಸ್ತೇಃ
ಧವಲತಮಾಂಶುಕಗಂಧಮಾಲ್ಯ ಶೋಭೇ |
ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ ಮನೋಜ್ಞೆ
ತ್ರಿಭುವನಭೂತಿಕರಿ ಪ್ರಸೀದ ಮಹ್ಯಮ್ ||18||

ದಿಗ್ಘಸ್ತಿಭಿಃ ಕನಕಕುಂಭಮುಖಾವಸೃಷ್ಟ
ಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀವಿಮಲಚಾರುಜಲಪ್ಲುತಾಂಗೀಮ್ |
ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಜಗತಾಂ ಜನನೀಮಶೇಷ
ಲೋಕಾಧಿನಾಥಗೃಹಿಣೀಮಮೃತಾಬ್ಧಿ ಪುತ್ರೀಮ್ ||19||

ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಕ್ಷವಲ್ಲಭೇ ತ್ವಂ
ಕರುಣಾಪೂರತರಂಗಿತೈರಪಾಂಗೈಃ |
ಅವಲೋಕಯ ಮಾಮಕಿಂಚನಾನಾಂ
ಪ್ರಥಮಂ ಪಾತ್ರಮಕೃತ್ರಿಮಂ ದಯಾಯಾಃ ||20||

ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಲೋಕಮಾತಃ
ಕಲ್ಯಾಣಗಾತ್ರಿ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಜೀವನಾಥೆ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯಭೀತಿಹೃದಯಂ ಶರಣಾಗತಂ ಮಾಮ್
ಆಲೋಕಯ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಸದಯೈರಪಾಙ್ಗೈಃ ||21||

ಸ್ತುವಂತಿ ಯೇ ಸ್ತುತಿಭಿರಮೀಭಿರನ್ವಹಂ
ತ್ರಯೀಮಯೀಂ ತ್ರಿಭುವನ-ಮಾತರಂ ರಮಾಂ |
ಗುಣಾಧಿಕಾ ಗುರುತರ-ಭಾಗ್ಯ-ಭಾಗಿನಃ
ಭವಂತಿ ತೇ ಭುವಿ ಬುಧಭಾವಿತಾಶಯಾಃ ||22||

Kuniyuta Naliyuta Ba Shankara Lyrics

lord-shiva

Composer : R.S. Gururajachar

Contributor: Bhavana Damle

Ref: http://www.karnatik.com/composers.shtml

One more link for list of Haridasaru and their Ankitha is –
http://dasakoota.page.tl/List-of-Hari-Dasaru.htm

ಕುಣಿಯುತ ನಲಿಯುತ ಬಾ ಶಂಕರ
ಮಣಿಯುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗನುದಿನ ಮುರಹರ ||

ಢಣಢಣ ಢಣಢಣ ಎಂದು ಡಮರುಗ ಧ್ವನಿಸಲು
ಠಣಠಣಠಣ ಎಂದು ವೃಷಭವು ನಲಿಯೇ
ಝುಣತಕ ತಕಝುಣ ತಾಕಿಟ ತಕ ಕಿಟ
ಝುಣ ಎಂದು ನಂದಿ ಮೃದಂಗವ ಬಾರಿಸಲು ||೧||

ಹರಹರಹರಹರ ಎಂದು ಗಣಗಳು ಸ್ತುತಿಸಲು
ಪೊರೆಯಂದಹಿವಿದ್ದು ಗಂಗೆಯು ನಮಿಸೆ
ಸರಿಗಮಪದನಿಸ ಸ್ವರಗಳ ಪಾಡುತ
ನಾರದ ತುಂಬುರ ಗಾನವ ಮಾಡಲು ||೨||

ವರಕಮಲೇಶನ ಚರಿತೆಯ ಜಗದೊಳು
ಪರಿಪರಿ ಭಾವದಿ ನರ್ತಿಸಿ ತೋರುತ
ಪೊರೆಯುತ ಭಕುತರ ವರವೀಯುತ ಬಾ
ಗಿರಿಜಾಲಿಂಗಿತ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ||೩||

kuNiyuta naliyuta bA shaMkara
maNiyuve ninnaDiganudina murahara ||

DhaNaDhaNa DhaNaDhaNa eMdu Damaruga dhvanisalu
ThaNaThaNaThaNa eMdu vRuShabhavu naliyE
jhuNataka takajhuNa tAkiTa taka kiTa
jhuNa eMdu naMdi mRudaMgava bArisalu ||1||

haraharaharahara eMdu gaNagaLu stutisalu
poreyaMdahividdu gaMgeyu namise
sarigamapadanisa svaragaLa pADuta
nArada tuMbura gAnava mADalu ||2||

varakamalEshana chariteya jagadoLu
paripari bhAvadi nartisi tOruta
poreyuta bhakutara varavIyuta bA
girijAliMgita nATyAchArya ||3||

Here is the audio link.

http://www.kannadaaudio.com/Songs/Bhaavageethe/home/Hoovu-Mysore-Ananthaswamy.php

Shri Lalitha Pancharatnam

Composer: Adi Shankaracharya

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಲಲಿತಾವದನಾರವಿಂದಂ
ಬಿಂಬಾಧರಂ ಪೃಥುಲಮೌಕ್ತಿಕಶೋಭಿನಾಸಮ್ |
ಆಕರ್ಣದೀರ್ಘನಯನಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಢ್ಯಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮೃಗಮದೋಜ್ಜ್ವಲಫಾಲದೇಶಮ್ || ೧ ||

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಲಲಿತಾಭುಜಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಂ
ರಕ್ತಾಂಗುಳೀಯಲಸದಂಗುಳಿಪಲ್ಲವಾಢ್ಯಾಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಹೇಮವಲಯಾಂಗದಶೋಭಮಾನಾಂ
ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷುಚಾಪಕುಸುಮೇಷುಸೃಣೀರ್ದಧಾನಾಮ್ || ೨ ||

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಲಲಿತಾಚರಣಾರವಿಂದಂ
ಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾನನಿರತಂ ಭವಸಿಂಧುಪೋತಮ್ |
ಪದ್ಮಾಸನಾದಿಸುರನಾಯಕಪೂಜನೀಯಂ
ಪದ್ಮಾಂಕುಶಧ್ವಜಸುದರ್ಶನಲಾಂಛನಾಢ್ಯಮ್ || ೩ ||

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ತುವೇ ಪರಶಿವಾಂ ಲಲಿತಾಂ ಭವಾನೀಂ
ತ್ರಯ್ಯಂತವೇದ್ಯವಿಭವಾಂ ಕರುಣಾನವದ್ಯಾಮ್ |
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟವಿಲಯಸ್ಥಿತಿಹೇತುಭೂತಾಂ
ವಿದ್ಯೇಶ್ವರೀಂ ನಿಗಮವಾಙ್ಮಮನಸಾತಿದೂರಾಮ್ || ೪ ||

ಪ್ರಾತರ್ವದಾಮಿ ಲಲಿತೇ ತವ ಪುಣ್ಯನಾಮ
ಕಾಮೇಶ್ವರೀತಿ ಕಮಲೇತಿ ಮಹೇಶ್ವರೀತಿ |
ಶ್ರೀಶಾಂಭವೀತಿ ಜಗತಾಂ ಜನನೀ ಪರೇತಿ
ವಾಗ್ದೇವತೇತಿ ವಚಸಾ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀತಿ || ೫ ||

ಯಃ ಶ್ಲೋಕಪಂಚಕಮಿದಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯಾಃ
ಸೌಭಾಗ್ಯದಂ ಸುಲಲಿತಂ ಪಠತಿ ಪ್ರಭಾತೇ |
ತಸ್ಮೈ ದದಾತಿ ಲಲಿತಾ ಝಟಿತಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಮಲಸೌಖ್ಯಮನಂತಕೀರ್ತಿಮ್ ||

प्रातः स्मरामि ललितावदनारविंदं
बिंबाधरं पृथुलमौक्तिकशॊभिनासम् ।
आकर्णदीर्घनयनं मणिकुंडलाढ्यं
मंदस्मितं मृगमदॊज्ज्वलफालदॆशम् ॥ १ ॥

प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं
रक्तांगुळीयलसदंगुळिपल्लवाढ्याम् ।
माणिक्यहॆमवलयांगदशॊभमानां
पुंड्रॆक्षुचापकुसुमॆषुसृणीर्दधानाम् ॥ २ ॥

प्रातर्नमामि ललिताचरणारविंदं
भक्तॆष्टदाननिरतं भवसिंधुपॊतम् ।
पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं
पद्मांकुशध्वजसुदर्शनलांछनाढ्यम् ॥ ३ ॥

प्रातः स्तुवॆ परशिवां ललितां भवानीं
त्रय्यंतवॆद्यविभवां करुणानवद्याम् ।
विश्वस्य सृष्टविलयस्थितिहॆतुभूतां
विद्यॆश्वरीं निगमवाङ्ममनसातिदूराम् ॥ ४ ॥

प्रातर्वदामि ललितॆ तव पुण्यनाम
कामॆश्वरीति कमलॆति महॆश्वरीति ।
श्रीशांभवीति जगतां जननी परॆति
वाग्दॆवतॆति वचसा त्रिपुरॆश्वरीति ॥ ५ ॥

यः श्लॊकपंचकमिदं ललितांबिकायाः
सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभातॆ ।
तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना
विद्यां श्रियं विमलसौख्यमनंतकीर्तिम् ॥

prAtaH smarAmi lalitAvadanAraviMdaM
biMbAdharaM pRuthulamauktikaSOBinAsam |
AkarNadIrGanayanaM maNikuMDalADhyaM
maMdasmitaM mRugamadOjjvalaPAladESam || 1 ||

prAtarBajAmi lalitABujakalpavallIM
raktAMguLIyalasadaMguLipallavADhyAm |
mANikyahEmavalayAMgadaSOBamAnAM
puMDrEkShucApakusumEShusRuNIrdadhAnAm || 2 ||

prAtarnamAmi lalitAcaraNAraviMdaM
BaktEShTadAnanirataM BavasiMdhupOtam |
padmAsanAdisuranAyakapUjanIyaM
padmAMkuSadhvajasudarSanalAMCanADhyam || 3 ||
Meera, One more Devi Stotra for Navaratri.

Composer: Adi Shankaracharya
Singer: Dr. Ambika Kameshwar

prAtaH stuvE paraSivAM lalitAM BavAnIM
trayyaMtavEdyaviBavAM karuNAnavadyAm |
viSvasya sRuShTavilayasthitihEtuBUtAM
vidyESvarIM nigamavA~gmamanasAtidUrAm || 4 ||

prAtarvadAmi lalitE tava puNyanAma
kAmESvarIti kamalEti mahESvarIti |
SrISAMBavIti jagatAM jananI parEti
vAgdEvatEti vacasA tripurESvarIti || 5 ||

yaH SlOkapaMcakamidaM lalitAMbikAyAH
sauBAgyadaM sulalitaM paThati praBAtE |
tasmai dadAti lalitA JaTiti prasannA
vidyAM SriyaM vimalasauKyamanaMtakIrtim ||

Nambhi Kettavarillavo Rayara Paada Lyrics

rayara-bday3

Composer : Jaganatha Vittala Dasaru
Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೊ ರಾಯರ ಪಾದ ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೊ
ನಂಬಿದ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ತಾನಾಗಿ
ಹಂಬಲಿಸಿದ ಫಲ ತುಂಬಿ ಕೊಡುವರ ||

ಜಲಧರ ದ್ವಿಜವರಗೆ ತಾನೇ ಒಲಿದು ಸುಲಭದಿ ಮುಕುತಿಯನಿತ್ತ
ಚೆಲುವ ಸುತನ ಪಡೆದ ಲಲನೆಗೆ ಸ್ವರದಿಂದ
ಪುಲಿನಗರ್ಪದಿ ದಿವ್ಯ ಜಲವನಿತ್ತವರ ||೧||

ಮೃತ್ಯುದೂತರು ತನ್ನ ಪೊಂದಿದ ನಿಜ ಭಕ್ತರ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು
ಸತ್ತ ದ್ವಿಜನ ತಾನು ಮತ್ತೆ ಧರೆಗೆ ತಂದು
ಮೃತ್ಯು ಬಿಡಿಸಿ ಸುಖವಿತ್ತು ಪೊರೆದಿಹರ ||೨||

ದಿಟಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಒಲುಮೆ ಘಟನವಾದುದರಿಂದ
ಘಟನಾ ಘಟನಕಾರ್ಯ ಘಟನ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ
ಪಟು ಗುರುವರ ಹೃತ್ಪುಟದಿ ಇರುವರ ||೩||

naMbi keTTavarillavo rAyara pAda naMbi keTTavarillavo
naMbida janarige beMbala tAnAgi
haMbalisida phala tuMbi koDuvara ||

jaladhara dvijavarage tAnE olidu sulabhadi mukutiyanitta
cheluva sutana paDeda lalanege svaradiMda
pulinagarpadi divya jalavanittavara ||1||

mRutyudUtaru tanna poMdida nija bhaktara karedoyyalu
satta dvijana tAnu matte dharege taMdu
mRutyu biDisi sukhavittu poredihara ||2||

diTaguru jagannAtha viThalana olume ghaTanavAdudariMda
ghaTanA ghaTanakArya ghaTana mADuva namma
paTu guruvara hRutpuTadi iruvara ||3||

Video Link:

Audio Link:

Video of Moola Rama Devara Pooja at Mantralaya

Some amazing video of the most sacred video of complete Rama Devaru Pooja performed by Shri SubudhendraTeertharu during Chaturmasya, Aug 31, 2013. Please check the following links:

http://www.patwari.org/mantralaya/video/ramadevarapooja.html

Kamadhenu Kshetra @ Bangalore

Ms. Madhuri.Chebbi has shared this content with me. Please read. Madhuri, I will try to visit this place next month, and help as mush as possible if time permits.

Sri Guru Raghavendra Sevashrama has been established with the blessings of Sri Guru Raghavendra to render at least on atom of Service to the society with the main aim of spreading the fragrance of assertive direction which enables the individual of self dependence and mutual help.108 crores of “Sri Raghavendra” written books in the shape of Brindavan is installed and is daily offering all kinds of poojas besides lighting of “Daily Ghee Deepa” (Nithya Grutha Deepa) by all the devotees to get the desire fulfilled early arrangement have been made for annasantarpane (Free feeding) to all the devotees who visit the ashram on Thursday and Sundays.

It is proposed to build the brindavan of Sri Guru Raghavendra swami by constructing 16×16 of the structure with 12 stone pillars and to install 2 stone elephants in front of structure (Garbhagudi) at the cost of Rs. 48,00,000/- in addition to this it’s also planned to construct a separate ashram building of two storeid 120×60 dimension. The first floor for the construct of religious and spiritual pravacranes and for the convenient stay of “Matadhipathies” visiting ashram and for the conduct of ashram poojas at the cost of
Rs. 1,80,00,000/-

seva_b
The ashram has also planned many more bigger projects like.
1. Starting of Sanskrit school on “Old Age Home” average for conduct of mass “Upanayanam” stating of Job or Education centers, Vocational centers, Rehabilitation on and welfare centers for needy woman, Starting special school for specific and hearing and visually improved Children along with the other welfare schemes programs for physically and mentally challenged children, also this paining the way for them it lead in the right way of life and changing their pattern of life at the extent possible.

2 .To extend financial help at the poor and needy brilliant and merited students.

3. To extend medical facilities to the possible extent to the needy, poor and aged persons who have no support from any corner what so even.

The devotees who visit this ashram at best will undoubtedly experience the right of a “Unique Brindavana Sannidhana “ and several devotees have openly expressed this desire at visit the place very often to have a glimpse of Sri Guru we are pleased bring to the notice of the devotees many of the person who have made up this minds to visit this place from the disturb terms and critics’ have already experienced many things and this desires /aspiration are met by the grace of Sri Guru Raghavendra in a unexpected manner.

This huge task aimed by ashram and the projects planned ahead one of the high dimension and can be completed or taken up is phased manner only with the help, co operation good will and whole hearted support of all the devotees as such the ashram will be highly thankful and grateful to all the devotees and the general public who strength us by joining hands us any manner. (as inspired by god) and requests them to extend their moral and financial support and get abundant grace of Sri Guru Raghavendra our ancient scriptures say that having a Dharshan of sadaka itself is a grace and it is the devotees blessed.

Here is the address: (Interested devotees can visit)

Sri Guru Raghavendra Sevashrama (Regd.)
Kammasandra Main Road,
Vaddarahalli, Kadabagere Post,
Dasanapura Hobli,
Bangalore North Taluk,
Bangalore City Dist.

Ph: +91 80 2274 8891
Mob +91 99644 65860, +91 94806 06727

Email: srigurusevashrama@gmail.com

Please visit : http://www.kamadhenukshetra.com/ for more details.

 

Barayya Ba Ba Bhaktara Priya

Composer: Sri Gopaladasaru

Singer : Mysore Ramachandrachar

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ವಾರಿಜಲಯಪತೆ ವಾರಿಜನಾಭನೆ
ವಾರಿಜಭವಪಿತ ವಾರಿಜನೇತ್ರನೆ
ವಾರಿಜಮಿತ್ರ ಅಪಾರಪ್ರಭಾವನೆ
ವಾರಿಜ ಝಾಂಡದ ಕಾರಣ ದೊರೆಯೆ
ಬಾರೈಯ್ಯ ಬಾ ಬಾ ಭಕುತರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯ ||ಪ||
ಮಾರ ಜನಕ ಮುಕುತರೊಡೆಯ ದೇವೈಯ್ಯ ಜೀಯ ||ಅಪ||

ಸ್ಯಂದನವೇರಿಬಾಪ್ಪ ರಂಗ ದೇವೋತ್ತುಂಗ
ನಂದ ನಂದನ ಅರಿಮದಭಂಗ ಕರುಣಾಪಾಂಗ
ಸಿಂಧುಶಯನ ಸುಂದರಾಂಗ ಹೇ ನಾರಸಿಂಗ
ಕಂದ ವಿರಿಂಚಿಯು ನಂದಿವಾಹನ ಅಮರೇಂದ್ರ
ಸನಕ ಸನಂದನಾದಿ ಮುನಿ
ವೃಂದ ಬಂದು ನಿಂದು ಧಿಂ ಧಿಂ ಧಿಮಿಕೆಂದು
ನಿಂದಾಡಲು ಆನಂದದಿ ಮನಕೆ ||೧||

ಜಗತ್ ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತ ಗೋವಿಂದ
ಉದರದಿ ಲೋಕ ಲಘುವಾಗಿ ಧರಿಸಿದ ಮುಕುಂದ
ಭಕುತರ ಮನಕೆ ಝಗ ಝಗಿಸುತ ಪೊಳೆವಾನಂದ ನಿಗಮಾವಳಿಯಿಂದ
ಅಗಣಿತ ಮುನಿಗಣ ನಗ ಖಗ ಮೃಗ ಶಶಿ
ಗಗನ ಮಣ್ಯಾದ್ಯರು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಗೆ ಬಗೆ
ಪೊಗಳುತಲಿ ಬೇಗ ಜಿಗಿಜಿಗಿದಾಡಲು
ಮುಗುಳುನಗೆಯ ಮಹಾ ಉರಗಗಿರಿವಾಸ ||೨||

ತಡಮಾಡ ಬ್ಯಾಡವೊ ಹೇ ನಲ್ಲ
ವಾಕು ಲಾಲಿಸು ಎನ್ನೊಡೆಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠ್ಠಲ
ದೇವ ಪರಾಕು ಅಡಿ ಇಡು ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿನಲ್ಲ
ಮಡುವಿನೊಳಗೆ ಗಜ ಮೊರೆಯಿಡಲಾಕ್ಷಣ
ಮಡದಿಗೆ ಹೇಳದೆ ದುಡದುಡನೆ ಬಂದು
ಹಿಡಿದು ನಕ್ರನ ಬಾಯ ಕಡಿದು ಬಿಡಿಸಿದನೆ
ಸಡಗರದಲಿ ರಮೆಪೊಡವಿಯೊಡಗೂಡಿ ಬೇಗ ||೩||

vArijalayapate vArijanABane
vArijaBavapita vArijanEtrane
vArijamitra apArapraBAvane
vArija JAMDada kAraNa doreye
bAraiyya bA bA Bakutara priya SrInivAsa rAya ||pa||
mAra janaka mukutaroDeya dEvaiyya jIya ||apa||

syaMdanavEribAppa raMga dEvOttuMga
naMda naMdana arimadaBaMga karuNApAMga
siMdhuSayana suMdarAMga hE nArasiMga
kaMda viriMciyu naMdivAhana amarEMdra
sanaka sanaMdanAdi muni
vRuMda baMdu niMdu dhiM dhiM dhimikeMdu
niMdADalu AnaMdadi manake ||1||

jagat janmAdi karta gOviMda
udaradi lOka laGuvAgi dharisida mukuMda
Bakutara manake Jaga Jagisuta poLevAnaMda nigamAvaLiyiMda
agaNita munigaNa naga Kaga mRuga SaSi
gagana maNyAdyaru sogasAgi bage bage
pogaLutali bEga jigijigidADalu
muguLunageya mahA uragagirivAsa ||2||

taDamADa byADavo hE nalla
vAku lAlisu ennoDeya gOpAla viThThala
dEva parAku aDi iDu Baktavatsala SrI lakuminalla
maDuvinoLage gaja moreyiDalAkShaNa
maDadige hELade duDaduDane baMdu
hiDidu nakrana bAya kaDidu biDisidane
saDagaradali ramepoDaviyoDagUDi bEga ||3||

Navadurga Stotram

Singer: Ravindra Sathe

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ಗಣೇಶಃ
ಹರಿದ್ರಾಭಂಚತುರ್ವಾದು ಹಾರಿದ್ರವಸನಂವಿಭುಮ್ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಂ ದೈವಂಮೋದಕಂದಂತಮೇವ ಚ ||

ದೇವೀ ಶೈಲಪುತ್ರೀ
ವಂದೇ ವಾಂಛಿತಲಾಭಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಾಂ|
ವೃಷಾರೂಢಾಂ ಶೂಲಧರಾಂ ಶೈಲಪುತ್ರೀ ಯಶಸ್ವಿನೀಮ್ ||

ದೇವೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ
ದಧಾನಾ ಕರಪದ್ಮಾಭ್ಯಾಮಕ್ಷಮಾಲಾ ಕಮಂಡಲೂ |
ದೇವೀ ಪ್ರಸೀದತು ಮಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯನುತ್ತಮಾ ||

ದೇವೀ ಚಂದ್ರಘಂಟೇತಿ
ಪಿಂಡಜಪ್ರವರಾರೂಢಾ ಚಂದಕೋಪಾಸ್ತ್ರಕೈರ್ಯುತಾ |
ಪ್ರಸಾದಂ ತನುತೇ ಮಹ್ಯಂ ಚಂದ್ರಘಂಟೇತಿ ವಿಶ್ರುತಾ ||

ದೇವೀ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ
ಸುರಾಸಂಪೂರ್ಣಕಲಶಂ ರುಧಿರಾಪ್ಲುತಮೇವ ಚ |
ದಧಾನಾ ಹಸ್ತಪದ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ಶುಭದಾಸ್ತು ಮೇ ||

ದೇವೀಸ್ಕಂದಮಾತಾ
ಸಿಂಹಾಸನಗತಾ ನಿತ್ಯಂ ಪದ್ಮಾಶ್ರಿತಕರದ್ವಯಾ |
ಶುಭದಾಸ್ತು ಸದಾ ದೇವೀ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ ||

ದೇವೀಕಾತ್ಯಾಯಣೀ
ಚಂದ್ರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲಕರಾ ಶಾರ್ದೂಲವರವಾಹನಾ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಶುಭಂ ದದ್ಯಾದೇವೀ ದಾನವಘಾತಿನೀ ||

ದೇವೀಕಾಲರಾತ್ರಿ
ಏಕವೇಣೀ ಜಪಾಕರ್ಣಪೂರ ನಗ್ನಾ ಖರಾಸ್ಥಿತಾ |
ಲಂಬೋಷ್ಠೀ ಕರ್ಣಿಕಾಕರ್ಣೀ ತೈಲಾಭ್ಯಕ್ತಶರೀರಿಣೀ ||
ವಾಮಪಾದೋಲ್ಲಸಲ್ಲೋಹಲತಾಕಂಟಕಭೂಷಣಾ |
ವರ್ಧನಮೂರ್ಧ್ವಜಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಭಯಂಕರೀ ||

ದೇವೀಮಹಾಗೌರೀ
ಶ್ವೇತೇ ವೃಷೇ ಸಮಾರೂಢಾ ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರಾ ಶುಚಿಃ |
ಮಹಾಗೌರೀ ಶುಭಂ ದದ್ಯಾನ್ಮಹಾದೇವಪ್ರಮೋದದಾ ||

ದೇವೀಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ
ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಯಕ್ಷಾದ್ಯೈರಸುರೈರಮರೈರಪಿ |
ಸೇವ್ಯಮಾನಾ ಸದಾ ಭೂಯಾತ್ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ||

ನವದುರ್ಗಾಸ್ತವಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿಸುಮಾನಸಃ
ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಬಲಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಆಯುಃ ಸೌಖ್ಯಂ ಚ ವಿಂದತಿ |
ದುರ್ಗತಿಂ ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಸ್ಯ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿಹಾರಿಣೀ
ಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ನಾಶತ್ವಂ ಆಶು ಪ್ರಾಪಯತೇ ಧ್ರುವಂ ||

gaNESaH
haridrABaMcaturvAdu hAridravasanaMviBum |
pASAMkuSadharaM daivaMmOdakaMdaMtamEva ca ||

dEvI SailaputrI
vaMdE vAMCitalABAya caMdrArdhakRutaSEKarAM|
vRuShArUDhAM SUladharAM SailaputrI yaSasvinIm ||

dEvI brahmacAriNI
dadhAnA karapadmAByAmakShamAlA kamaMDalU |
dEvI prasIdatu mayi brahmacAriNyanuttamA ||

dEvI caMdraGaMTEti
piMDajapravarArUDhA caMdakOpAstrakairyutA |
prasAdaM tanutE mahyaM caMdraGaMTEti viSrutA ||

dEvI kUShmAMDA
surAsaMpUrNakalaSaM rudhirAplutamEva ca |
dadhAnA hastapadmAByAM kUShmAMDA SuBadAstu mE ||

dEvIskaMdamAtA
siMhAsanagatA nityaM padmASritakaradvayA |
SuBadAstu sadA dEvI skaMdamAtA yaSasvinI ||

dEvIkAtyAyaNI
caMdrahAsOjjvalakarA SArdUlavaravAhanA |
kAtyAyanI SuBaM dadyAdEvI dAnavaGAtinI ||

dEvIkAlarAtri
EkavENI japAkarNapUra nagnA KarAsthitA |
laMbOShThI karNikAkarNI tailAByaktaSarIriNI ||
vAmapAdOllasallOhalatAkaMTakaBUShaNA |
vardhanamUrdhvajA kRuShNA kAlarAtrirBayaMkarI ||

dEvImahAgaurI
SvEtE vRuShE samArUDhA SvEtAMbaradharA SuciH |
mahAgaurI SuBaM dadyAnmahAdEvapramOdadA ||

dEvIsiddhidAtri
siddhagaMdharvayakShAdyairasurairamarairapi |
sEvyamAnA sadA BUyAt siddhidA siddhidAyinI ||

navadurgAstavamidaM yaH paThEcChisumAnasaH
dhanaM dhAnyaM balaM kIrtiM AyuH soukhyaM ca viMdati |
durgatiM tasya bhaktasya durgA durgatihAriNI
pAThamAtrENa nAshatvaM Ashu prApayatE dhruvaM ||

गणॆशः
हरिद्राभंचतुर्वादु हारिद्रवसनंविभुम् ।
पाशांकुशधरं दैवंमॊदकंदंतमॆव च ॥

दॆवी शैलपुत्री
वंदॆ वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशॆखरां।
वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम् ॥

दॆवी ब्रह्मचारिणी
दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमंडलू ।
दॆवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ॥

दॆवी चंद्रघंटॆति
पिंडजप्रवरारूढा चंदकॊपास्त्रकैर्युता ।
प्रसादं तनुतॆ मह्यं चंद्रघंटॆति विश्रुता ॥

दॆवी कूष्मांडा
सुरासंपूर्णकलशं रुधिराप्लुतमॆव च ।
दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मॆ ॥

दॆवीस्कंदमाता
सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया ।
शुभदास्तु सदा दॆवी स्कंदमाता यशस्विनी ॥

दॆवीकात्यायणी
चंद्रहासॊज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना ।
कात्यायनी शुभं दद्यादॆवी दानवघातिनी ॥

दॆवीकालरात्रि
ऎकवॆणी जपाकर्णपूर नग्ना खरास्थिता ।
लंबॊष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी ॥
वामपादॊल्लसल्लॊहलताकंटकभूषणा ।
वर्धनमूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी ॥

दॆवीमहागौरी
श्वॆतॆ वृषॆ समारूढा श्वॆतांबरधरा शुचिः ।
महागौरी शुभं दद्यान्महादॆवप्रमॊददा ॥

दॆवीसिद्धिदात्रि
सिद्धगंधर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि ।
सॆव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ॥

नवदुर्गास्तवमिदं यः पठॆच्छिसुमानसः
धनं धान्यं बलं कीर्तिं आयुः सौख्यं च विंदति ।
दुर्गतिं तस्य भक्तस्य दुर्गा दुर्गतिहारिणी
पाठमात्रॆण नाशत्वं आशु प्रापयतॆ ध्रुवं ॥

Dasarapadas and Stotras in Many Languages

Ms. Veena Sree has shared the link for this amazing web site which has links for many many stotras in languages such as Kannada, English, Tamil and Telugu. Hope it helps for many who ask for lyrics in languages such as Tamil and Telugu. A few of the lyrics are posted in Malayalam also. And most Stotras and Slokas are sorted alpabetically.

And I found this website while searching for a few lyrics myself. You can get PDF for the lyrics for all Dasarapadas in Hindi, Kannada, Tamil and English. You can download the PDF as well.

%d bloggers like this: