Shri Ganesha Pancharatna Stotra

Ganesha Idol at my house

Ganesha Idol at my house

Ms. Bhavana Damle has provided the lyrics for Shri Ganesha Pancharatna Stotra written by Shree Adi Shankaracharya and sung by M.S. Subbalaxmi. Thanks, Bhavana.

ಮುದಾಕರಾತ್ತ ಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಮ್ |
ಕಲಾಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿಲೋಕ ರಕ್ಷಕಮ್ |
ಅನಾಯಕೈಕ ನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೇಭ ದೈತ್ಯಕಮ್ |
ನತಾಶುಭಾಶು ನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಮ್ ||೧||

ನತೇತರಾತಿ ಭೀಕರಂ ನವೋದಿತಾರ್ಕ ಭಾಸ್ವರಮ್ |
ನಮತ್ಸುರಾರಿ ನಿರ್ಜರಂ ನತಾಧಿಕಾಪದುದ್ಧರಮ್ |
ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಜೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಮ್ |
ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೆ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಮ್ ||೨||

ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶಂಕರಂ ನಿರಸ್ತ ದೈತ್ಯ ಕುಂಜರಮ್ |
ದರೇತರೋದರಂ ವರಂ ವರೇಭ ವಕ್ತ್ರಮಕ್ಷರಮ್ |
ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಮ್ |
ಮನಸ್ಕರಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಂ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭಾಸ್ವರಮ್ ||೩||

ಅಕಿಂಚನಾರ್ತಿ ಮಾರ್ಜನಂ ಚಿರಂತನೋಕ್ತಿ ಭಾಜನಮ್ |
ಪುರಾರಿ ಪೂರ್ವ ನಂದನಂ ಸುರಾರಿ ಗರ್ವ ಚರ್ವಣಮ್ |
ಪ್ರಪಂಚನಾಶ ಭೀಷಣಂ ಧನಂಜಯಾದಿ ಭೂಷಣಮ್ |
ಕಪೋಲ ದಾನವಾರಣಂ ಭಜೇ ಪುರಾಣ ವಾರಣಮ್ ||೪||

ನಿತಾಂತಕಾಂತ ದಂತಕಾಂತಿಮಂತಕಾಂತಕಾತ್ಮಜಮ್ |
ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಮಂತಹೀನ ಮಂತರಾಯ ಕೃಂತನಮ್ |
ಹೃದಂತರೆ ನಿರಂತರಂ ವಸಂತಮೇವ ಯೋಗಿನಾಮ್ |
ತಮೇಕದಂತಮೇವ ತಂ ವಿಚಿಂತಯಾಮಿ ಸಂತತಮ್ ||೫||

ಮಹಾಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಮಾದರೇಣ ಯೋನ್ವಹಮ್ |
ಪ್ರಜಲ್ಪತಿ ಪ್ರಭಾತಕೆ ಹೃದಿ ಸ್ಮರನ್ ಗಣೇಶ್ವರಮ್ |
ಅರೋಗತಾಮದೋಷತಾಂ ಸುಸಾಹಿತೀಂ ಸುಪುತ್ರತಾಮ್ |
ಸಮಾಹಿತಾಯು ರಷ್ಟಭೂತಿಮಭ್ಯುಪೈತಿ ಸೋಚಿರಾತ್ ||

**************************

mudAkarAtta mOdakaM sadA vimukti sAdhakam |
kalAdharAvataMsakaM vilAsilOka rakShakam |
anAyakaika nAyakaM vinASitEBa daityakam |
natASuBASu nASakaM namAmi taM vinAyakam ||1||

natEtarAti BIkaraM navOditArka BAsvaram |
namatsurAri nirjaraM natAdhikApaduddharam |
surESvaraM nidhISvaraM gajESvaraM gaNESvaram |
mahESvaraM tamASraye parAtparaM niraMtaram ||2||

samasta lOka SaMkaraM nirasta daitya kuMjaram |
darEtarOdaraM varaM varEBa vaktramakSharam |
kRupAkaraM kShamAkaraM mudAkaraM yaSaskaram |
manaskaraM namaskRutAM namaskarOmi BAsvaram ||3||

akiMcanArti mArjanaM ciraMtanOkti BAjanam |
purAri pUrva naMdanaM surAri garva carvaNam |
prapaMcanASa BIShaNaM dhanaMjayAdi BUShaNam |
kapOla dAnavAraNaM BajE purANa vAraNam ||4||

nitAMtakAMta daMtakAMtimaMtakAMtakAtmajam |
aciMtya rUpamaMtahIna maMtarAya kRuMtanam |
hRudaMtare niraMtaraM vasaMtamEva yOginAm |
tamEkadaMtamEva taM viciMtayAmi saMtatam ||5||

mahAgaNESa paMcaratnamAdarENa yOnvaham |
prajalpati praBAtake hRudi smaran gaNESvaram |
arOgatAmadOShatAM susAhitIM suputratAm |
samAhitAyu raShTaBUtimaByupaiti sOcirAt ||

*********************

मुदाकरात्त मॊदकं सदा विमुक्ति साधकम् ।
कलाधरावतंसकं विलासिलॊक रक्षकम् ।
अनायकैक नायकं विनाशितॆभ दैत्यकम् ।
नताशुभाशु नाशकं नमामि तं विनायकम् ॥१॥

नतॆतराति भीकरं नवॊदितार्क भास्वरम् ।
नमत्सुरारि निर्जरं नताधिकापदुद्धरम् ।
सुरॆश्वरं निधीश्वरं गजॆश्वरं गणॆश्वरम् ।
महॆश्वरं तमाश्रये परात्परं निरंतरम् ॥२॥

समस्त लॊक शंकरं निरस्त दैत्य कुंजरम् ।
दरॆतरॊदरं वरं वरॆभ वक्त्रमक्षरम् ।
कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम् ।
मनस्करं नमस्कृतां नमस्करॊमि भास्वरम् ॥३॥

अकिंचनार्ति मार्जनं चिरंतनॊक्ति भाजनम् ।
पुरारि पूर्व नंदनं सुरारि गर्व चर्वणम् ।
प्रपंचनाश भीषणं धनंजयादि भूषणम् ।
कपॊल दानवारणं भजॆ पुराण वारणम् ॥४॥

नितांतकांत दंतकांतिमंतकांतकात्मजम् ।
अचिंत्य रूपमंतहीन मंतराय कृंतनम् ।
हृदंतरे निरंतरं वसंतमॆव यॊगिनाम् ।
तमॆकदंतमॆव तं विचिंतयामि संततम् ॥५॥

महागणॆश पंचरत्नमादरॆण यॊन्वहम् ।
प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणॆश्वरम् ।
अरॊगतामदॊषतां सुसाहितीं सुपुत्रताम् ।
समाहितायु रष्टभूतिमभ्युपैति सॊचिरात् ॥

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by DAKalpana on September 2, 2013 at 1:22 pm

    Thanks a lot for this beautiful verse by Adi Shankaracharya

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: