ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ- Guruvara Banthamma GuruRayara Neneyamma Lyrics

rayara-bday3

I don’t remember how many times I have sung this song as a kid, nor do I remember how many times I have heard this song sung by Dr.Rajkumar. Dr.Rajkumar was such a great devotee of our Beloved Rayaru.

And I can’t even remember how tirelessly Mr. Lakshman provides lyrics. I am sure our beloved Rayaru will bless him with his choicest blessings. Thanks so much Mr. Lakshman.

Below are the lyrics with some corrections I made in Baraha to get the lyrics in Kannada. So, attached below are lyrics which Mr. Lakshman sent, and the lyrics in Kannada and Baraha as well.

ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ

ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ

ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಲಿ ಕ್ಲೇಶ ಕಳೆದು ಸದ್ಗತಿಯ ಕೊಡುವನಮ್ಮ

 

ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ

ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ

 

ಯೋಗಿ ಬರುವನಮ್ಮ ಶುಭ ಯೋಗ ಬರುವುದಮ್ಮ

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಯ ಬಂದು ಭವ ರೋಗ ಕಳೆವನಮ್ಮ

ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬನ್ಥಮ್ಮ

ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ

 

ಮನವ ತೊಳೆಯಿರಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಮನೆಯ ಹಾಕಿರಮ್ಮ

ದ್ಯಾನ ದಿನ್ದ ಕರೆದಾಗ ಬಂದು ಒಳಗಣ ಬೆರೆವನಮ್ಮ

ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬನ್ಥಮ್ಮ

ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ

 

ಕೋಪ ಅರಿಯನಮ್ಮ ಯಾರನು ದೂರ ತಲ್ಲನಮ್ಮ

ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಿಗೆ ಸೋತು ಬರುವ ಮಗುವಂಥೆ ಕಾಣಿರಮ್ಮ

ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ

ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ

 

ಹಿಂದೆ ಬರುವನಮ್ಮ ರಾಯರ ನೆರಳಿನಂತೆ ಹನುಮ

ಹನುಮನಿದೆಡೆ ರಾಮನಿದ್ದು ನಿಜ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವನಮ್ಮ

ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ

ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ

ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಲಿ ಕ್ಲೇಶ ಕಳೆದು ಸದ್ಗತಿಯ ಕೊಡುವನಮ್ಮ

 

In Baraha:

guruvAra baMtamma gururAyara neneyamma
guruvAra baMtamma gururAyara neneyamma
smaraNe mAtradali klEsha kaLedu sadgatiya koDuvanamma

vAra baMtamma guruvAra baMtamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma

yOgi baruvanamma shubha yOga baruvudamma
rAghavEMdra gururAya baMdu bhava rOga kaLevanamma
vAra baMtamma guruvAra banthamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma

manava toLeyiramma bhaktiya maneya hAkiramma
dYAna dinda karedAga baMdu oLagaNa berevanamma
vAra baMtamma guruvAra banthamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma

kOpa ariyanamma yAranu doora tallanamma
prIti mAtige sOtu baruva maguvaMthe kANiramma
vAra baMtamma guruvAra baMtamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma

hiMde baruvanamma rAyara neraLinaMte hanuma
hanumanideDe rAmaniddu nija mukti koDuvanamma
vAra baMtamma guruvAra baMtamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma
smaraNe mAtradali klEsha kaLedu sadgatiya koDuvanamma

And the one Mr. Lakshman provided.

guruvAra banthamma gururAyara neneyamma
guruvAra banthamma gururAyara neneyamma
smaraNe mathradali klesha kaLedu sadgatiya koDuvanamma

vAra banthamma guruvAra banthamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma

yOgi baruvanamma shubha yOga baruvudamma
rAghavEndra gururAya bandu bhava rOga kaLevanamma
vAra banthamma guruvAra banthamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma

manava toLeyiramma bhakthiya maneya hAkiramma
dhayna dinda karedAga bandu olaganna berevanamma
vAra banthamma guruvAra banthamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma

kOpa ariyanamma yAranu doora tallanamma
prIti mAthige sothu baruva maguvanthe kANiramma
vAra banthamma guruvAra banthamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma

hinde baruvanamma rAyara neralinanthe hanuma
hanumaniddhede rAmaniddu nija mukti koDuvanamma
vAra banthamma guruvAra banthamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma
smaraNe mAtradali klesha kaLedu sadgatiya koDuvanamma

5 responses to this post.

 1. Posted by Tejas on January 28, 2018 at 6:44 am

  Super

  Reply

 2. Posted by Pankaja Huligesh on August 26, 2016 at 11:50 pm

  Thank you for writing this beautiful song of Rayaru. Thank you writing in beautiful kannada. May God Sri Raghavendra bless you,,,,

  Reply

 3. Posted by Bharathesh Hiremath on August 12, 2015 at 10:06 am

  Very useful information,user friendly soft ware

  Reply

 4. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಎರಡೂ ಅತಿ ಸುಂದರ….
  ಭಾಷೆಯ ಸೌಂದರ್‍ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಬಳಸಿರಿ….

  Reply

 5. Posted by geethaa sanoor on September 6, 2013 at 2:45 am

  Dear Meera,
  I am very glad to see this song in your blog. All the songs of Dr. Rajkumar about Guru rayaru will be very nice and meaning ful to hear. I love “haallaladharu haaku, neeralladharu haaku raghavendra” “nee thanthe naa kandha idhu namma anubandha”etc. If you can provide the lyrics of the songs I mentioned, I will be very much delighful.
  Thanks Meera
  Geethaa sanoor

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: