Navadurga Stotram

Singer: Ravindra Sathe

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ಗಣೇಶಃ
ಹರಿದ್ರಾಭಂಚತುರ್ವಾದು ಹಾರಿದ್ರವಸನಂವಿಭುಮ್ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಂ ದೈವಂಮೋದಕಂದಂತಮೇವ ಚ ||

ದೇವೀ ಶೈಲಪುತ್ರೀ
ವಂದೇ ವಾಂಛಿತಲಾಭಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಾಂ|
ವೃಷಾರೂಢಾಂ ಶೂಲಧರಾಂ ಶೈಲಪುತ್ರೀ ಯಶಸ್ವಿನೀಮ್ ||

ದೇವೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ
ದಧಾನಾ ಕರಪದ್ಮಾಭ್ಯಾಮಕ್ಷಮಾಲಾ ಕಮಂಡಲೂ |
ದೇವೀ ಪ್ರಸೀದತು ಮಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯನುತ್ತಮಾ ||

ದೇವೀ ಚಂದ್ರಘಂಟೇತಿ
ಪಿಂಡಜಪ್ರವರಾರೂಢಾ ಚಂದಕೋಪಾಸ್ತ್ರಕೈರ್ಯುತಾ |
ಪ್ರಸಾದಂ ತನುತೇ ಮಹ್ಯಂ ಚಂದ್ರಘಂಟೇತಿ ವಿಶ್ರುತಾ ||

ದೇವೀ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ
ಸುರಾಸಂಪೂರ್ಣಕಲಶಂ ರುಧಿರಾಪ್ಲುತಮೇವ ಚ |
ದಧಾನಾ ಹಸ್ತಪದ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ಶುಭದಾಸ್ತು ಮೇ ||

ದೇವೀಸ್ಕಂದಮಾತಾ
ಸಿಂಹಾಸನಗತಾ ನಿತ್ಯಂ ಪದ್ಮಾಶ್ರಿತಕರದ್ವಯಾ |
ಶುಭದಾಸ್ತು ಸದಾ ದೇವೀ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ ||

ದೇವೀಕಾತ್ಯಾಯಣೀ
ಚಂದ್ರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲಕರಾ ಶಾರ್ದೂಲವರವಾಹನಾ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಶುಭಂ ದದ್ಯಾದೇವೀ ದಾನವಘಾತಿನೀ ||

ದೇವೀಕಾಲರಾತ್ರಿ
ಏಕವೇಣೀ ಜಪಾಕರ್ಣಪೂರ ನಗ್ನಾ ಖರಾಸ್ಥಿತಾ |
ಲಂಬೋಷ್ಠೀ ಕರ್ಣಿಕಾಕರ್ಣೀ ತೈಲಾಭ್ಯಕ್ತಶರೀರಿಣೀ ||
ವಾಮಪಾದೋಲ್ಲಸಲ್ಲೋಹಲತಾಕಂಟಕಭೂಷಣಾ |
ವರ್ಧನಮೂರ್ಧ್ವಜಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಭಯಂಕರೀ ||

ದೇವೀಮಹಾಗೌರೀ
ಶ್ವೇತೇ ವೃಷೇ ಸಮಾರೂಢಾ ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರಾ ಶುಚಿಃ |
ಮಹಾಗೌರೀ ಶುಭಂ ದದ್ಯಾನ್ಮಹಾದೇವಪ್ರಮೋದದಾ ||

ದೇವೀಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ
ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಯಕ್ಷಾದ್ಯೈರಸುರೈರಮರೈರಪಿ |
ಸೇವ್ಯಮಾನಾ ಸದಾ ಭೂಯಾತ್ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ||

ನವದುರ್ಗಾಸ್ತವಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿಸುಮಾನಸಃ
ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಬಲಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಆಯುಃ ಸೌಖ್ಯಂ ಚ ವಿಂದತಿ |
ದುರ್ಗತಿಂ ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಸ್ಯ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿಹಾರಿಣೀ
ಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ನಾಶತ್ವಂ ಆಶು ಪ್ರಾಪಯತೇ ಧ್ರುವಂ ||

gaNESaH
haridrABaMcaturvAdu hAridravasanaMviBum |
pASAMkuSadharaM daivaMmOdakaMdaMtamEva ca ||

dEvI SailaputrI
vaMdE vAMCitalABAya caMdrArdhakRutaSEKarAM|
vRuShArUDhAM SUladharAM SailaputrI yaSasvinIm ||

dEvI brahmacAriNI
dadhAnA karapadmAByAmakShamAlA kamaMDalU |
dEvI prasIdatu mayi brahmacAriNyanuttamA ||

dEvI caMdraGaMTEti
piMDajapravarArUDhA caMdakOpAstrakairyutA |
prasAdaM tanutE mahyaM caMdraGaMTEti viSrutA ||

dEvI kUShmAMDA
surAsaMpUrNakalaSaM rudhirAplutamEva ca |
dadhAnA hastapadmAByAM kUShmAMDA SuBadAstu mE ||

dEvIskaMdamAtA
siMhAsanagatA nityaM padmASritakaradvayA |
SuBadAstu sadA dEvI skaMdamAtA yaSasvinI ||

dEvIkAtyAyaNI
caMdrahAsOjjvalakarA SArdUlavaravAhanA |
kAtyAyanI SuBaM dadyAdEvI dAnavaGAtinI ||

dEvIkAlarAtri
EkavENI japAkarNapUra nagnA KarAsthitA |
laMbOShThI karNikAkarNI tailAByaktaSarIriNI ||
vAmapAdOllasallOhalatAkaMTakaBUShaNA |
vardhanamUrdhvajA kRuShNA kAlarAtrirBayaMkarI ||

dEvImahAgaurI
SvEtE vRuShE samArUDhA SvEtAMbaradharA SuciH |
mahAgaurI SuBaM dadyAnmahAdEvapramOdadA ||

dEvIsiddhidAtri
siddhagaMdharvayakShAdyairasurairamarairapi |
sEvyamAnA sadA BUyAt siddhidA siddhidAyinI ||

navadurgAstavamidaM yaH paThEcChisumAnasaH
dhanaM dhAnyaM balaM kIrtiM AyuH soukhyaM ca viMdati |
durgatiM tasya bhaktasya durgA durgatihAriNI
pAThamAtrENa nAshatvaM Ashu prApayatE dhruvaM ||

गणॆशः
हरिद्राभंचतुर्वादु हारिद्रवसनंविभुम् ।
पाशांकुशधरं दैवंमॊदकंदंतमॆव च ॥

दॆवी शैलपुत्री
वंदॆ वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशॆखरां।
वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम् ॥

दॆवी ब्रह्मचारिणी
दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमंडलू ।
दॆवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ॥

दॆवी चंद्रघंटॆति
पिंडजप्रवरारूढा चंदकॊपास्त्रकैर्युता ।
प्रसादं तनुतॆ मह्यं चंद्रघंटॆति विश्रुता ॥

दॆवी कूष्मांडा
सुरासंपूर्णकलशं रुधिराप्लुतमॆव च ।
दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मॆ ॥

दॆवीस्कंदमाता
सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया ।
शुभदास्तु सदा दॆवी स्कंदमाता यशस्विनी ॥

दॆवीकात्यायणी
चंद्रहासॊज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना ।
कात्यायनी शुभं दद्यादॆवी दानवघातिनी ॥

दॆवीकालरात्रि
ऎकवॆणी जपाकर्णपूर नग्ना खरास्थिता ।
लंबॊष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी ॥
वामपादॊल्लसल्लॊहलताकंटकभूषणा ।
वर्धनमूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी ॥

दॆवीमहागौरी
श्वॆतॆ वृषॆ समारूढा श्वॆतांबरधरा शुचिः ।
महागौरी शुभं दद्यान्महादॆवप्रमॊददा ॥

दॆवीसिद्धिदात्रि
सिद्धगंधर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि ।
सॆव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ॥

नवदुर्गास्तवमिदं यः पठॆच्छिसुमानसः
धनं धान्यं बलं कीर्तिं आयुः सौख्यं च विंदति ।
दुर्गतिं तस्य भक्तस्य दुर्गा दुर्गतिहारिणी
पाठमात्रॆण नाशत्वं आशु प्रापयतॆ ध्रुवं ॥

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: