Archive for September 27th, 2013

Shri Lalitha Pancharatnam

Composer: Adi Shankaracharya

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಲಲಿತಾವದನಾರವಿಂದಂ
ಬಿಂಬಾಧರಂ ಪೃಥುಲಮೌಕ್ತಿಕಶೋಭಿನಾಸಮ್ |
ಆಕರ್ಣದೀರ್ಘನಯನಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಢ್ಯಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮೃಗಮದೋಜ್ಜ್ವಲಫಾಲದೇಶಮ್ || ೧ ||

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಲಲಿತಾಭುಜಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಂ
ರಕ್ತಾಂಗುಳೀಯಲಸದಂಗುಳಿಪಲ್ಲವಾಢ್ಯಾಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಹೇಮವಲಯಾಂಗದಶೋಭಮಾನಾಂ
ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷುಚಾಪಕುಸುಮೇಷುಸೃಣೀರ್ದಧಾನಾಮ್ || ೨ ||

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಲಲಿತಾಚರಣಾರವಿಂದಂ
ಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾನನಿರತಂ ಭವಸಿಂಧುಪೋತಮ್ |
ಪದ್ಮಾಸನಾದಿಸುರನಾಯಕಪೂಜನೀಯಂ
ಪದ್ಮಾಂಕುಶಧ್ವಜಸುದರ್ಶನಲಾಂಛನಾಢ್ಯಮ್ || ೩ ||

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ತುವೇ ಪರಶಿವಾಂ ಲಲಿತಾಂ ಭವಾನೀಂ
ತ್ರಯ್ಯಂತವೇದ್ಯವಿಭವಾಂ ಕರುಣಾನವದ್ಯಾಮ್ |
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟವಿಲಯಸ್ಥಿತಿಹೇತುಭೂತಾಂ
ವಿದ್ಯೇಶ್ವರೀಂ ನಿಗಮವಾಙ್ಮಮನಸಾತಿದೂರಾಮ್ || ೪ ||

ಪ್ರಾತರ್ವದಾಮಿ ಲಲಿತೇ ತವ ಪುಣ್ಯನಾಮ
ಕಾಮೇಶ್ವರೀತಿ ಕಮಲೇತಿ ಮಹೇಶ್ವರೀತಿ |
ಶ್ರೀಶಾಂಭವೀತಿ ಜಗತಾಂ ಜನನೀ ಪರೇತಿ
ವಾಗ್ದೇವತೇತಿ ವಚಸಾ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀತಿ || ೫ ||

ಯಃ ಶ್ಲೋಕಪಂಚಕಮಿದಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯಾಃ
ಸೌಭಾಗ್ಯದಂ ಸುಲಲಿತಂ ಪಠತಿ ಪ್ರಭಾತೇ |
ತಸ್ಮೈ ದದಾತಿ ಲಲಿತಾ ಝಟಿತಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಮಲಸೌಖ್ಯಮನಂತಕೀರ್ತಿಮ್ ||

प्रातः स्मरामि ललितावदनारविंदं
बिंबाधरं पृथुलमौक्तिकशॊभिनासम् ।
आकर्णदीर्घनयनं मणिकुंडलाढ्यं
मंदस्मितं मृगमदॊज्ज्वलफालदॆशम् ॥ १ ॥

प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं
रक्तांगुळीयलसदंगुळिपल्लवाढ्याम् ।
माणिक्यहॆमवलयांगदशॊभमानां
पुंड्रॆक्षुचापकुसुमॆषुसृणीर्दधानाम् ॥ २ ॥

प्रातर्नमामि ललिताचरणारविंदं
भक्तॆष्टदाननिरतं भवसिंधुपॊतम् ।
पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं
पद्मांकुशध्वजसुदर्शनलांछनाढ्यम् ॥ ३ ॥

प्रातः स्तुवॆ परशिवां ललितां भवानीं
त्रय्यंतवॆद्यविभवां करुणानवद्याम् ।
विश्वस्य सृष्टविलयस्थितिहॆतुभूतां
विद्यॆश्वरीं निगमवाङ्ममनसातिदूराम् ॥ ४ ॥

प्रातर्वदामि ललितॆ तव पुण्यनाम
कामॆश्वरीति कमलॆति महॆश्वरीति ।
श्रीशांभवीति जगतां जननी परॆति
वाग्दॆवतॆति वचसा त्रिपुरॆश्वरीति ॥ ५ ॥

यः श्लॊकपंचकमिदं ललितांबिकायाः
सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभातॆ ।
तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना
विद्यां श्रियं विमलसौख्यमनंतकीर्तिम् ॥

prAtaH smarAmi lalitAvadanAraviMdaM
biMbAdharaM pRuthulamauktikaSOBinAsam |
AkarNadIrGanayanaM maNikuMDalADhyaM
maMdasmitaM mRugamadOjjvalaPAladESam || 1 ||

prAtarBajAmi lalitABujakalpavallIM
raktAMguLIyalasadaMguLipallavADhyAm |
mANikyahEmavalayAMgadaSOBamAnAM
puMDrEkShucApakusumEShusRuNIrdadhAnAm || 2 ||

prAtarnamAmi lalitAcaraNAraviMdaM
BaktEShTadAnanirataM BavasiMdhupOtam |
padmAsanAdisuranAyakapUjanIyaM
padmAMkuSadhvajasudarSanalAMCanADhyam || 3 ||
Meera, One more Devi Stotra for Navaratri.

Composer: Adi Shankaracharya
Singer: Dr. Ambika Kameshwar

prAtaH stuvE paraSivAM lalitAM BavAnIM
trayyaMtavEdyaviBavAM karuNAnavadyAm |
viSvasya sRuShTavilayasthitihEtuBUtAM
vidyESvarIM nigamavA~gmamanasAtidUrAm || 4 ||

prAtarvadAmi lalitE tava puNyanAma
kAmESvarIti kamalEti mahESvarIti |
SrISAMBavIti jagatAM jananI parEti
vAgdEvatEti vacasA tripurESvarIti || 5 ||

yaH SlOkapaMcakamidaM lalitAMbikAyAH
sauBAgyadaM sulalitaM paThati praBAtE |
tasmai dadAti lalitA JaTiti prasannA
vidyAM SriyaM vimalasauKyamanaMtakIrtim ||

Nambhi Kettavarillavo Rayara Paada Lyrics

rayara-bday3

Composer : Jaganatha Vittala Dasaru
Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೊ ರಾಯರ ಪಾದ ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೊ
ನಂಬಿದ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ತಾನಾಗಿ
ಹಂಬಲಿಸಿದ ಫಲ ತುಂಬಿ ಕೊಡುವರ ||

ಜಲಧರ ದ್ವಿಜವರಗೆ ತಾನೇ ಒಲಿದು ಸುಲಭದಿ ಮುಕುತಿಯನಿತ್ತ
ಚೆಲುವ ಸುತನ ಪಡೆದ ಲಲನೆಗೆ ಸ್ವರದಿಂದ
ಪುಲಿನಗರ್ಪದಿ ದಿವ್ಯ ಜಲವನಿತ್ತವರ ||೧||

ಮೃತ್ಯುದೂತರು ತನ್ನ ಪೊಂದಿದ ನಿಜ ಭಕ್ತರ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು
ಸತ್ತ ದ್ವಿಜನ ತಾನು ಮತ್ತೆ ಧರೆಗೆ ತಂದು
ಮೃತ್ಯು ಬಿಡಿಸಿ ಸುಖವಿತ್ತು ಪೊರೆದಿಹರ ||೨||

ದಿಟಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಒಲುಮೆ ಘಟನವಾದುದರಿಂದ
ಘಟನಾ ಘಟನಕಾರ್ಯ ಘಟನ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ
ಪಟು ಗುರುವರ ಹೃತ್ಪುಟದಿ ಇರುವರ ||೩||

naMbi keTTavarillavo rAyara pAda naMbi keTTavarillavo
naMbida janarige beMbala tAnAgi
haMbalisida phala tuMbi koDuvara ||

jaladhara dvijavarage tAnE olidu sulabhadi mukutiyanitta
cheluva sutana paDeda lalanege svaradiMda
pulinagarpadi divya jalavanittavara ||1||

mRutyudUtaru tanna poMdida nija bhaktara karedoyyalu
satta dvijana tAnu matte dharege taMdu
mRutyu biDisi sukhavittu poredihara ||2||

diTaguru jagannAtha viThalana olume ghaTanavAdudariMda
ghaTanA ghaTanakArya ghaTana mADuva namma
paTu guruvara hRutpuTadi iruvara ||3||

Video Link:

Audio Link:

%d bloggers like this: