ಪದುಮನಾಭನ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿಣಿ – Padhumanabhana Hrudaya Viharini Lyrics

Life has become quite hectic after my return from India trip. Work is extremely busy, so was unable to add any updates. Hopefully, will add a few posts during the weekend.

Ms.Bhavana Damle sent the lyrics for ಪದುಮನಾಭನ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿಣಿ for Lakshmi Pooje. Had no time to post it. It is here now for any upcoming festivals. Bhavana Says “pu.ti. narasiMhAchAr , a great poet of Kannada is the composer of this song.The tuning of the song is also very beautiful.”

 

ಪದುಮನಾಭನ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿಣಿ ಮುದದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನಗಾರತಿ
ತ್ರಿದಶಾಲಯದೊಳು ಹದುಳವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಿನಗಾರತಿ ||ಪ.||

ಸೆರೆಮನೆಯೊಳೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸೆರೆಗಳೆವ ಧೀರಗೆ ಅಳಲಿಗರಾಪ್ತಗೆ ಸೊಗದಾರತಿ
ಮುರಹರ ನರಕಾಂತಕನೆಂಬ ಬಿರುದಿನ ಬಲ್ಲಹ ನಿನಗೆಮ್ಮ ಮುದದಾರತಿ ||೧||

ತಿರೆಯಿರವಿದು ಹದಗೆಡಲಡಿಗಡಿಗೆ ಅವತರಿಸುವ ಶಿವವೆ ನಿನಗಾರತಿ
ಪರಿಹಾರವೆಂದೆಂದು ದುರ್ಮದರ ಭೀತಿಯೊಳಗಡಗಿಹರಾಸೆಯೆ ನಿನಗಾರತಿ ||೨||

ಮನುಕುಲ ಹೃನ್ಮಣಿ ಖಲತಮದಿನಮಣಿ ಧರಣಿಜ ವರದ ನಿನಗಾರತಿ
ವಿನತಾಸುತಧೃತ ಸತ್ಯಧರ್ಮವ್ರತ ಶರಣರ ಪೊರೆವನೆ ನಿನಗಾರತಿ  ||೩||

padumanAbhana hRudaya vihAriNi mudada mahAlakShmi ninagArati
tridashAlayadoLu haduLava nelegoLisida puruShOttama ninagArati ||pa.||

seremaneyoLe huTTi seregaLeva dhIrage aLaligarAptage sogadArati
murahara narakAMtakaneMba birudina ballaha ninagemma mudadArati ||1||

tireyiravidu hadageDalaDigaDige avatarisuva shivave ninagArati
parihAraveMdeMdu durmadara bhItiyoLagaDagiharAseye ninagArati ||2||

manukula hRunmaNi khalatamadinamaNi dharaNija varada ninagArati
vinatAsutadhRuta satyadharmavrata sharaNara porevane ninagArati  ||3||

Listen to the tune here on youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=qnZHeqtt7YE

Advertisements

3 responses to this post.

 1. Thanks for Uploading this rare song on Mahalakshmi. I was searching for this song from years. Thank you so much.

  Reply

 2. Posted by r sundara rama on December 6, 2014 at 2:11 pm

  I endorse the above reply I feel the same as above

  Reply

 3. Posted by Suma on October 18, 2015 at 1:18 pm

  Really it was a very good song I love this and my mum sung very well she also love this song I lost this lyrics thank u for posting

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: