ಸುಂದರಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ – Sundaramuruti Mukhyaprana Lyrics

Composer: Sri Purandardasa
Singer: Sri Vidyabhushana
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಸುಂದರಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ |ಪ.|

ಕನಕಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಝಣಝಣರೆನುತ
ಝಣಕು ಝಣಕೆಂದು ನಾದವಗೈಯುತ
ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ||೧||

ತುಂಬುರು ನಾರದ ವೀಣೆ ಬಾರಿಸುತ
ರಾಮನಾಮ ಪಾಡುತ
ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ||೨||

ಪುರಂದರವಿಠಲನ ನೆನೆದು ಪಾಡುತಲಿ
ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡುತಲಿ
ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ||೩||

suMdaramUruti mukhyaprANa baMda namma manege
prANa baMda manege shrIrAmanAma dhvanige |pa.|

kanakalaMduge gejje jhaNajhaNarenuta
jhaNaku jhaNakeMdu nAdavagaiyuta
prANa baMda manege shrIrAmanAma dhvanige||1||

tuMburu nArada vINe bArisuta
rAmanAma pADuta
prANa baMda manege shrIrAmanAma dhvanige||2||

puraMdaraviThalana nenedu pADutali
AliMgana mADutali
prANa baMda manege shrIrAmanAma dhvanige||3||

Audio link – http://kannadaaudio.com/Songs/Devotional/home/Sundara-Muruthi-Mukhyaprana-Sri-Vidyabhushana.php

One response to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: