ಸ್ಮರಿಸೊ ಸರ್ವದ ಹರಿಯ – Smariso Sarvada Hariya lyrics

Composer: Sri Puranadaradasa

Singer: R.K. Srikanthan

Contributed : Ms.Bhavana Damle

ಸ್ಮರಿಸೊ ಸರ್ವದ ಹರಿಯ ||
ಸುರವರ ದೊರೆಯ ಕರುಣಾನಿಧಿಯ ||

ಮುನಿಜನ ವಂದ್ಯನ ಮನಸಿಜನಯ್ಯನ
ಮನದಲಿ ಅನುದಿನ ನೆನೆಯೊ ಹರಿಯ ||೧||

ವರಗುಣಪೂರ್ಣನ ಸರಸಿಜನೇತ್ರನ
ಪರವಾಸುದೇವನ ಪ್ರಾಣನ ಪ್ರಿಯನ ||೨||

ವೆಂಕಟರಮಣನ ಸಂಕಟಹರಣನ
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ||೩||

smariso sarvada hariya ||
suravara doreya karuNAnidhiya ||

munijana vaMdyana manasijanayyana
manadali anudina neneyo hariya ||1||

varaguNapUrNana sarasijanEtrana
paravAsudEvana prANana priyana ||2||

veMkaTaramaNana saMkaTaharaNana
lakShmIramaNana puraMdaraviThalana ||3||

Youtube link:

https://www.youtube.com/watch?v=B7SuKTXJuEg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: