ಇದೇ ನೋಡಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ – IdE Nodi Mantralaya Lyrics

Mrs Bhavana Damle says she was happy to see Mantralaya while staying at home with the pictures posted yesterday. She remembered the song by S.P. Balasubramaniam and shared it with all of us.

IMG_2310

ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯಚ |
ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪ್ವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ||

ಇದೇ ನೋಡಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ
ರಾಯರು ನೆಲೆಸಿಹ ಪುಣ್ಯ ನಿಲಯ
ಇದೇ ಅವರ ಬೃಂದಾವನ
ಭಕ್ತರ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ||

ಪೂಜಾಸಮಯ ಆಯಿತು ಬನ್ನಿ
ತುಂಗೆಯಲಿ ಮಿಂದು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ
ಫಲಪುಷ್ಪಗಳ ಪೂಜಿಸೆ ತನ್ನಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿನ್ನ ನಮಿಸುವೆ ಎನ್ನಿ ||೧||

ಢಂ ಢಂ ಢಂ ಢಂ ಎನಲು ನಗಾರಿ
ಭಂ ಭಂ ಭಂ ಭಂ ಊದಲು ಶಂಖ
ಮೂಲರಾಮನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶ
ಮಂಗಳಾರತಿ ಜೊತೆ ಮಂತ್ರಘೋಷ ||೨||

ವರುಷಗಳು ಏಳು ನೂರರ ಕಾಲ
ನಿರತವು ರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಲೀಲ
ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಯರ ತಪಫಲವೆಲ್ಲ
ಹಂಚುವರಂತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ||೩||

pUjyAya rAghavEMdrAya satyadharmaratAyacha |
bhajatAM kalpvRukShAya namatAM kAmadhEnavE ||

idE nODi maMtrAlaya
rAyaru nelesiha puNya nilaya
idE avara bRuMdAvana
bhaktara hRudaya siMhAsana ||

pUjAsamaya Ayitu banni
tuMgeyali miMdu bEga banni
phalapuShpagaLa pUjise tanni
rAghavEMdra ninna namisuve enni ||1||

DhaM DhaM DhaM DhaM enalu nagAri
bhaM bhaM bhaM bhaM Udalu shaMkha
mUlarAmana sannidhi prakAsha
maMgaLArati jote maMtraghOSha ||2||

varuShagaLu ELu nUrara kAla
niratavu rAyara karuNeya lIla
prahlAdarAyara tapaphalavella
haMchuvaraMte bhaktarigella ||3||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: