ಕಾಯೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗ ಕಾರುಣ್ಯ ಪಾಂಗ – Kayo Kaveri Ranga Lyrics

Composer: Sri ShyamaSundara Vittaladasaru

Thanks Ms. Bhavana for the lyrics and the links.

ಕಾಯೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗ ಕಾರುಣ್ಯ ಪಾಂಗ ||ಪ.||
ಕಾಯೊ ಕಾಯೊ ಕಾವೇರಿ ನಿಲಯನೆ ಕಾಯ ವಾಙ್ಮನಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿಂದು
ತೋಯಜಾಂಘ್ರಿಯ ನಂಬಿದೆನೊ ಭವ ಮಾಯ ಗೆಲುವ ಉಪಾಯ ತೋರಿ ||ಅ.ಪ.||

ದೇವಾಧಿದೇವ ನೀನು ಪ್ರಣತಜನರಿಗೆ ದೇವತರುಮಣಿಧೇನು
ಎಂದರಿತು ನಿಷ್ಠಿಲಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದೆ ನಾನು ರಘುವಂಶ ಭಾನು |
ಕಾವನಯ್ಯ ನೀ ಒಲಿದು ಕರುಣದಿ ಪಾವಮಾನಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರವರಿತು
ಭಾವಭಕುತಿಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾಡುವ ಕೋವಿದರ ಸೇವಕನ ಮಾಡಿ ||೧||

ಪನ್ನಂಗಪತಿಶಯನ ಶಿರಬಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆ ಪನ್ನಂಗರಿಪುವಾಹನ
ಎನ್ನಪರಾಧವ ಮನ್ನಿಸೋ ಹಯವದನ ವೈಕುಂಠಸದನ |
ನಿನ್ನನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಪಡೆದು ಧನ್ಯರೆನಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಮಾನವಿ
ಘನ್ನ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ ಬಂದೆ ಪ್ರಭುವೇ ||೨||

ನೇಸರಕುಲಜಾತ ವೇದೋಕ್ತ ಕ್ರಮದಿಂ ಭೂಸುರಕರ ಪೂಜಿತ
ಕೌಶಿಕನ ಯಜ್ಞವ ಪೋಷಕ ಪವನಪಿತ ಪಾವನ್ನ ಚರಿತ |
ವಾಸುದೇವಾನಂತ ಮಹಿಮ ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯ ದೋಷ ಕಳೆಯುವ
ಭೇಶ ಪುಷ್ಕರಣೀಶ ಕೇಶವ ದಾಶರಥಿ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ||೩||

kAyO kAvEri raMga kAruNya pAMga ||pa.||
kAyo kAyo kAvEri nilayane kAya vA~gmanapUrNadalliMdu
tOyajAMghriya naMbideno bhava mAya geluva upAya tOri ||a.pa.||

dEvAdhidEva nInu praNatajanarige dEvatarumaNidhEnu
eMdaritu niShThili dhAvisi baMde nAnu raghuvaMsha bhAnu |
kAvanayya nI olidu karuNadi pAvamAniya shAstravaritu
bhAvabhakutili ninna pADuva kOvidara sEvakana mADi ||1||

pannaMgapatishayana shirabAgi prArthipe pannaMgaripuvAhana
ennaparAdhava mannisO hayavadana vaikuMThasadana |
ninnanugraha pUrNa paDedu dhanyarenisida mAnya mAnavi
ghanna guru jagannAthadAsara sannidhAnadi baMde prabhuvE ||2||

nEsarakulajAta vEdOkta kramadiM bhUsurakara pUjita
koushikana yaj~java pOShaka pavanapita pAvanna charita |
vAsudEvAnaMta mahima vibhIShaNapriya dOSha kaLeyuva
bhEsha puShkaraNIsha kEshava dAsharathi shrI shyAmasuMdara ||3||

Audio link: http://www.youtube.com/watch?v=RY6d-wC9n4Q

An Article on Sri ShyamaSundara Vittaladasaru : http://groups.yahoo.com/neo/groups/vijayavittala/conversations/topics/924

2 responses to this post.

  1. Posted by RAMAKRISHNA JOSHI on February 15, 2015 at 10:50 am

    tumba dhanyavaadagalu

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: