ಏನು ಮಾಡಲೊ ಮಗನೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳಗಾಯಿತೊ – Enu Madalo Magane Yake BeLagayito Lyrics

Composer: Sri Purandaradasaru

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ಏನು ಮಾಡಲೊ ಮಗನೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳಗಾಯಿತೊ
ಏನು ಮಾಡಲೊ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ||ಪ.||
ಏನು ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನು ಮಾನಿನಿಯರು ಎನ್ನ
ಮಾನವ ಕಳೆಯುವರೊ ರಂಗಯ್ಯ ||ಅ.ಪ.||

ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದನೆಂಬುವರೊ
ಮೇಲಿನ ಕೆನೆಗಳ ಮೆದ್ದನೆಂಬುವರೊ
ಬಾಲಕರೆಲ್ಲರ ಬಡಿದನೆಂಬರೊ ಎಂಥ
ಕಾಳ ಹೆಂಗಸು ಇವನ ಹಡೆದಳೆಂಬುವರೊ ||೧||

ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕರುಗಳ ಬಿಟ್ಟನೆಂತೆಂಬರೊ
ಮೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಪನ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದನೆಂಬುವರೊ
ಪುಟ್ಟ ಬಾಲೆಯರ ಮೋಹಿಸಿದನೆಂಬರೊ ಎಂಥ
ದುಷ್ಟ ಹೆಂಗಸು ಇವನ ಹಡೆದಳೆಂಬುವರೊ ||೨||

ಗಂಗಾಜನಕ ನಿನ್ನ ಜಾರನೆಂತೆಂಬರೊ
ಶೃಂಗಾರಮುಖ ನಿನ್ನ ಬರಿದೆ ದೂರುವರೊ
ಮಂಗಳಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲ
ಹಿಂಗದೆ ಎಮ್ಮನು ಸಲಹೆಂತೆಂಬರೊ ||೩||

Enu mADalo magane yAke beLagAyito
Enu mADalo kRuShNayya ||pa.||
Enu mADali innu mAniniyaru enna
mAnava kaLeyuvaro raMgayya ||a.pa.||

hAlu mosaru beNNe kaddaneMbuvaro
mElina kenegaLa meddaneMbuvaro
bAlakarellara baDidaneMbaro eMtha
kALa heMgasu ivana haDedaLeMbuvaro ||1||

kaTTidda karugaLa biTTaneMteMbaro
meTTi sarpana mEle kuNidaneMbuvaro
puTTa bAleyara mOhisidaneMbaro eMtha
duShTa heMgasu ivana haDedaLeMbuvaro ||2||

gaMgAjanaka ninna jAraneMteMbaro
shRuMgAramukha ninna baride dUruvaro
maMgaLamahima shrI puraMdaraviThThala
hiMgade emmanu salaheMteMbaro ||3||

Audio link here. sung by Dr. Balamuralikrishna

4 responses to this post.

  1. Posted by Shanthi sethuraman on December 22, 2013 at 10:03 pm

    Thank you for sending this song, as I have not listened Dr.Balamuralikrishna’s song since long time back.

    Reply

  2. Nice song.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: