ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ ನಿತ್ಯಂ – Shree Satyanarayanam Upasmahe Nityam Lyrics

Composer: Sri Muttusvamy Dikshit

Contributor: Ms. Bhavana Damle
Sri Satyanarayana Pooje

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ ನಿತ್ಯಂ
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ||ಪ.||

ವಾಸವಾದಿ ಪೂಜಿತಂ ವರ ಮುನಿಜನ ಭಾವಿತಂ
ದಾಸಜನ ಪರಿಪಾಲಿತಂ ಭಾಸಮಾನ ಬದರೀಸ್ಥಿತಮ್ ||ಅ.ಪ.||

ವೈಶ್ಯ ಜಾತಿ ಕಾರಣಂ ವಟು ವೇಷ ಧಾರಿಣಂ
ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಸನ್ನಂ ವಸು ಪ್ರದಾನ ನಿಪುಣಂ |
ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹಾದಿ ದಶಾವತಾರ ಪ್ರಭಾವಂ
ಶಂಖ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಹಸ್ತಂ ಗುರುಗುಹನುತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ||

shree satyanArAyaNaM upAsmahE nityaM
satyaj~jAnAnaMdamayaM sarvaM viShNumayaM ||pa.||

vAsavAdi pUjitaM vara munijana bhAvitaM
dAsajana paripAlitaM bhAsamAna badarIsthitam ||a.pa.||

vaishya jAti kAraNaM vaTu vESha dhAriNaM
kaliyuga prasannaM vasu pradAna nipuNaM |
matsya kUrma varAhAdi dashAvatAra prabhAvaM
shaMkha cakrAbja hastaM guruguhanuta prasiddhaM ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: