ಆತನ ಪಾಡುವೆ ಅನವರತ – Atana Paduve Anavarata Lyrics

rAga: haMsAnaMdi tALa: Adi
Composer: Shri Purandara Dasaru
Singer: M.S. Subbalakshmi
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಉಗಾಭೋಗ:
ನಿನ್ನನೆ ಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನನೆ ಪೊಗಳುವೆ
ನಿನ್ನನೆ ಬೇಡಿ ಬೇಸರಿಸುವೆ
ನಿನ್ನ ಕಾಲನು ಪಿಡಿವೆ
ನಿನ್ನ ತೊಂಡರಿಗೆ ಕೈಗೊಡುವೆ
ನಿನ್ನಂತೆ ಸಾಕಬಲ್ಲದೇವರಿನ್ನುಂಟೆ
ಚೆನ್ನ ಪುರಂದರವಿಠಲ ದೇವರ ದೇವ ||

ಆತನ ಪಾಡುವೆ ಅನವರತ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ತನ್ನ ಭಕುತರ ಸಲಹುವ ||ಪ.||

ಆವಾತನ ಕೀರ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಳಿ ಪಾವನನಾದನು ಮೂಜಗವರಿಯ
ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯಲಿ ಶುಕನ್ಯಾರ ಪೊಗಳುವ ಆವಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ಯಾರ ನೆನೆವನಯ್ಯ ||1||

ಶಿಲೆಯ ಬಾಲೆಯ ಮಾಡಿದ ಪಾದವ್ಯಾರದು ನಳಿನ ಸಂಭವನ ಪೆತ್ತವನ್ಯಾರು
ಕಲಿಯುಗದಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾರ ನಾಮವೆ ಗತಿ ಇಳೆಯ ಭಾರವನಿಳುಹಿ ಸಲಹಿದನ್ಯಾರಯ್ಯ ||2||

ದ್ರುಪದನ ಸುತೆಯಭಿಮಾನ ರಕ್ಷಕನ್ಯಾರು ನೃಪ ಧರ್ಮಜಗೆ ರಕ್ಷಕನ್ಯಾರು
ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿದುರನ ಮನೆಯಲುಂಡವನ್ಯಾರು ಆಪತ್ಕಾಲದಿ ಗಜನ ಸಲಹಿದನ್ಯಾರಯ್ಯ ||3||

ಅತಿಶಯದಿಂದ ಅರ್ಜುನಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಥವನೇರಿ ನಡೆಯಿಸಿದವನ್ಯಾರು
ಪೃಥ್ವಿಯೆಲ್ಲವ ಬಲಿ ಯಾರಿಗೊಪ್ಪಿಸಿದನು ಮತಿವಂತ ಧ್ರುವನ ರಕ್ಷಕನ್ಯಾರು ಪೇಳಯ್ಯ ||4||

ಸಗರನ ಮಗಳಿಗು ಯಾರ ನಾಮವೆ ಗತಿ ಯೋಗದಿ ನಾರದನು ಯಾರ ಭಜಿಪನು
ರಾಗರಹಿತ ಹನುಮಂತನೊಡೆಯನ್ಯಾರು ಭಾಗವತರ ಪ್ರಿಯ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ||5||

ugAbhOga:

ninnane pADuve ninnane pogaLuve
ninnane bEDi bEsarisuve
ninna kAlanu piDive
ninna toMDarige kaigoDuve
ninnaMte sAkaballadEvarinnuMTe
chenna puraMdaraviThala dEvara dEva ||

Atana pADuve anavarata
prItiyiMdali tanna bhakutara salahuva ||pa.||

AvAtana kIrti parIkShita kELi pAvananAdanu mUjagavariya
bhAva shuddhiyali shukanyAra pogaLuva AvAga prahlAdanyAra nenevanayya ||1||

shileya bAleya mADida pAdavyAradu naLina saMbhavana pettavanyAru
kaliyugadi janarige yAra nAmave gati iLeya bhAravaniLuhi salahidanyArayya ||2||

drupadana suteyabhimAna rakShakanyAru nRupa dharmajage rakShakanyAru
kRupeyiMda vidurana maneyaluMDavanyAru ApatkAladi gajana salahidanyArayya ||3||

atishayadiMda arjunage sArathiyAgi rathavanEri naDeyisidavanyAru
pRuthviyellava bali yArigoppisidanu mativaMta dhruvana rakShakanyAru pELayya ||4||

sagarana magaLigu yAra nAmave gati yOgadi nAradanu yAra bhajipanu
rAgarahita hanumaMtanoDeyanyAru bhAgavatara priya puraMdara viThThala ||5||

6 responses to this post.

 1. Posted by Nether on July 18, 2015 at 1:03 am

  Thanks so much sharing!

  Reply

 2. Posted by PRAJWAL S. ACHARYA on January 21, 2014 at 4:44 am

  A very wonderful Devarnama sung by M.S Amma.It is one of her rare Devarnamas.It’s a higly captivating devotinal piece.

  Reply

 3. Your posts are extremely good. Meanwhile, please go through the link below and let me have your opinion.
  http://www.speakingtree.in/public/spiritual-slideshow/seekers/self-improvement/relief-when-we-give-up-ego/73864

  Reply

 4. Posted by Gita Vedanti on December 28, 2013 at 8:07 pm

  Beautiful song. Thanks a ton for uploading this song. I have never heard of this song, M S Subbalakshmi singing gives goosebumps.

  Reply

 5. Posted by cricwriter on December 28, 2013 at 9:59 am

  Thank you so much Meera avare for posting these songs. By any chance do you
  also have the meanings?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: