Archive for January, 2014

ಗಿರಿರಾಜಸುತಾ ತನಯ ಸದಯ – Girirajasuta Tanaya Sadaya Lyrics

Composer:Sri Tyagaraja
Contributor: Ms. Bhavana Damle
rAga:baMgAla (ಬಂಗಾಲ )

ಗಿರಿರಾಜಸುತಾ ತನಯ ಸದಯ ||ಪ.||

ಸುರನಾಥ ಮುಖಾರ್ಚಿತ ಪಾದಯುಗ
ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಇಭರಾಜಮುಖ ||ಅ.ಪ.||

ಗಣನಾಥ ಪರಾತ್ಪರ ಶಂಕರಾಗಮ
ವಾರಿನಿಧಿ ರಜನೀಕರ
ಫಣಿರಾಜ ಕಂಕಣ ವಿಘ್ನ
ನಿವಾರಣ ಶಾಂಭವ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜನುತ ||

girirAjasutA tanaya sadaya ||pa.||

suranAtha mukhArcita pAdayuga
paripAlaya mAM ibharAjamukha ||a.pa.||

gaNanAtha parAtpara SaMkarAgama
vArinidhi rajanIkara
phaNirAja kaMkaNa vighna
nivAraNa SAMbhava SrI tyAgarAjanuta ||

Audio link:

ಸಾಮಜ ವರ ಗಮನ – Samaja Vara Gamana Lyrics

Tomorrow 21st.Jan.2014 is Sri Tyagaraja Aradhana.

Introduction of Sri Tyagaraja and list of his compositions is available at this link       http://www.karnatik.com/co1006.shtml

Here is a composition of this great legend as contributed by Ms. Bhavana Damle.

raaga: hiMdOLa taaLa: aadi

ಸಾಮಜ ವರ ಗಮನ ಸಾಧು ಹೃತ್ ಸಾರಸಾಬ್ಜ ಪಾಲ ಕಾಲಾತೀತ ವಿಖ್ಯಾತ ||ಪ.||
ಸಾಮ ನಿಗಮಜ ಸುಧಾಮಯ ಗಾನ ವಿಚಕ್ಷಣ ಗುಣಶೀಲ ದಯಾಲವಾಲ ಮಾಂ ಪಾಲಯ ||ಅ.ಪ.||

ವೇದ ಶಿರೋಮಣಿ ಮಾತೃಜ ಸಪ್ತಸ್ವರ ನಾದಾಚಲ ದೀಪ ಸ್ವೀಕೃತ
ಯಾದವಕುಲ ಮುರಳಿ ವಾದನ ವಿನೋದ ಮೋಹನಾಕಾರ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಂದನೀಯ ||

sAmaja vara gamana sAdhu hRut sArasAbja pAla kAlAtIta vikhyAta ||pa.||
sAma nigamaja sudhAmaya gAna vicakShaNa guNashIla dayAlavAla mAM pAlaya ||a.pa.||

vEda shirOmaNi mAtRuja saptasvara nAdAcala dIpa svIkRuta
yAdavakula muraLi vAdana vinOda mOhanAkAra tyAgarAja vaMdanIya ||

Lullaby to Lord Krishna – Neela Ghana Neela Jo Jo

I am not sure how I missed posting this amazing song. The lyrics was posted by Mr. Lakshman on Aug 17, 2012. Today when Ms.Bhavana posted a link for the video on youtube, I listened to the song and am so happy to share with you all.

 

You can find the lyrics in Kannada here:

IMG_1872

Composer: Sri SreePaadarajaru

Contributor: Mr. Lakshman

niila ghana niila jO jO, kuruNaalavaala shrii kriShNa jO jO
liilaavataara jO jO, paramaatma baala gOpaala jO jO

indudhara mitra jO jO, paramaatma, induravi nEtra jO jO
indukula ratna jO jO, paramaatma, indiraa ramaNa jO jO

aascharya janakavaagi, nirmisida, paccheyaa toTTilalli
achyutaanantaniralu, tuugidaru, matsyaavataara hariya

dharma samsthaapanendu, niravadhika, nirmalaacharitanendu
varma karmagaLa tiLidu, tuugidaru, kuurmaavataara hariya

sarasijaakShiyaru ella, janavashya kara divya ruupanendu
parama harShadi paaDuta, tuugidaru varahaavataara hariya

karkumbhagaLu pOluva kuchadamEl haara padakavu hoLeyalu
vara varNiniyaru kuuDi tuugidaru, narasimha ruupa hariya

bhaamaa maNiyarella, jagadoLage sOmanivanendu hogaLi
nEma dindali paaDuta tuugidaru, vaamana ruupa hariya

saamaja varadanendu atuLa bhr^ugu raamaavataaranendu
prEmadindali paaDuta tuugidaru, bhaargava ruupa hariya

kaaminiya kaamanendu, surasaarvabhouma guNadhaamanendu
vaama nEtriyaru paaDi tuugidaru, raamaavataara hariya

sr^uShTiyaa kartanendu jagadoLage duShTa samhaaranendu
dr^uShTaanta rahitanendu tuugidaru, kriShNaavataara hariya

vr^uddha naariyaru yella jagadOL prasiddhanivanendu hogaLi
baddhaanuraagadinda tuugidaru, bouddhaavataara hariya

jhaNa jhaNatkaaradinda ranjisuva malayajaalEpadindu
kusuma gandhiyaru kuuDi tuugidaru, kalkyaavataara hariya

tunga bhava bhanga jO jO, shrii kriShNa, mangaLaaapaanga jO jO,
ranga shrii paanga jO jO, paramaatma ranga-viTThalane jO jO

And here is the link to listen to the audio and video posted by Ms. Bhavana.

A soulfull rendition:

ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕಥಾಮೃತ ಸಾರ – Sri Hari Kathamruta Sara Lyrics

Mr. Srinidhi has shared the PDF documents for ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕಥಾಮೃತ ಸಾರ – Sri Hari Kathamruta Sara Lyrics in Kannada and English.  Thanks so much Mr. Srinidhi.

Please use the link below to download the same.

 1. ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕಥಾಮೃತ ಸಾರ – Sri Hari Kathamruta Sara in Kannada
 2. ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕಥಾಮೃತ ಸಾರ – Sri Hari Kathamruta Sara in Sanskrit

Rasam Powder – ಸಾರಿನ ಪುಡಿ – Saarina Pudi Recipe

Rasam or Saaru ಸಾರು as it is called in Kannada is very commonly prepared in our houses. Especially in South India, and in all my relatives  houses Rasam or Saaru is prepared almost everyday. Maybe it is in other household also, I don’t know. Since many of you have been asking for this, below is the recipe. This is the recipe I got from my Mysore Ajji. Thanks, Ajji.

Saarina-Pudi

Attached below is the recipe for authentic Rasam or Saaru powder prepared in our household. Please note, if someone is having dry cough make sure you prepare this when they are away. Especially frying Red Chillies is extremely strong.

Ingredients:

 1. Coriander Seeds (ಕೊತಂಬರಿ ಬೀಜ ) – 1 cup
 2. Red Chillies (ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ )- 1 cup ( use 1/2 cup Byadagi and 1/2 cup Guntur). This gives a nice red color and will also be spicy.
 3. Whole Black Pepper (ಮೆಣಸು)- 1/8 cup ( use less if you want less spice)
 4. Cumin Seeds (ಜೀರಿಗೆ )- 1/8 cup
 5. Methi Seeds (ಮೆಂಥ್ಯ)- 1/8 cup
 6. Mustard Seeds (ಸಾಸಿವೆ )- 1/8 cup
 7. Hing-Asafotedia (ಇಂಗು )- 1 tsp

Method:

 1. Fry each and every ingredient listed above separately with very little oil.
 2. Once all are fried, let it cool. Grind to a fine powder.
 3. Strain the powder once or twice.
 4. And grind again.
 5. You will have finely ground fresh aromatic Rasam Powder – Saarina Pudi

Saaru

P.S: ಮೈಸೂರ್ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹುರಿದು ನುಣ್ಣಗೆ ಕುಟ್ಟ ಬೇಕು.

ಇನ್ನೂ ದಯಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ – Innu Dayabarade Dasana Mele Lyrics

Composer : Sree Purandara Dasaru

Singers: Bombay Sisters

ಇನ್ನೂ ದಯಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ

ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಪರಮಪುರುಷ ಹರಿಯೇ

ನಾನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ

ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಲಿದು ಪುಟ್ಟಿ

ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ನರಕದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು

ನೀನೇ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ ದಾಸನ ಮೇಲೆ || ೧ ||

ಕಾಮಾದಿ ಷಡ್ವರ್ಗ ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಿ

ಪಾಮರನಾಗಿದ್ದ ಪಾತಕನು

ಶ್ರೀ ಮನೋಹರನೆ ಚಿತ್ತಜ ಜನಕನೆ

ನಾಮ ಮುದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನಂಬಿದ ದಾಸನ ಮೇಲೆ || ೨ ||

ಮನೋವಾ ಕಾಯದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವು

ದಾನವಾಂತಕ ನಿನ್ನ ಅಧೀನವಲ್ಲವೆ

ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಮಿ

ಶ್ರೀನಾಥ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸನ ಮೇಲೆ || ೩ ||

innU dayabArade dAsana mEle
pannaga Sayana SrI paramapuruSha hariyE

nAnA dESagaLalli nAnA kAlagaLalli
nAnA yOnigaLalli nalidu puTTi
nAnu nannadu eMba narakadoLage biddu
nInE gatiyeMdu naMbida dAsana mEle || 1 ||

kAmAdi ShaDvarga gADhAMdhakAradi
pAmaranAgidda pAtakanu
SrI manOharane cittaja janakane
nAma mudrikeyiMda naMbida dAsana mEle || 2 ||

manOvA kAyadiMda mADuva karmavu
dAnavAMtaka ninna adhInavallave
Enu mADidarEnu prANa ninnadu svAmi
SrInAtha puraMdara viThalana dAsana mEle || 3 ||

ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ – Kaliyugadolu Harinaamava Nenedare Lyrics

raaga: jaMjUTi
Composer: Sri Purandara Dasaru
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ
ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುವು | ರಂಗ ||ಪ.||
ಸುಲಭದ ಭಕುತಿಗೆ ಸುಲಭನೆಂದೆನಿಸುವ
ಜಲರುಹನಾಭನ ನೆನೆ ಮನವೆ ||ಅ.ಪ.||

ಸ್ನಾನವನರಿಯೆ ಮೌನವನರಿಯೆ
ಧ್ಯಾನವನರಿಯೆನೆಂದು ಎನಬೇಡಾ
ಜಾನಕಿವಲ್ಲಭ ದಶರಥನಂದನ
ಗಾನವಿಲೋಲನ ನೆನೆ ಮನವೆ ||೧||

ಅರ್ಚಿಸಲರಿಯೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೆ
ತುಚ್ಛನು ನಾನೆಂದು ಎನಬೇಡಾ
ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ
ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲಿ ನೆನೆ ಮನವೆ ||೨||

ಜಪವೊಂದರಿಯೆ ತಪವೊಂದರಿಯೆ
ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲೆಂದೆನಬೇಡಾ
ಅಪಾರಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ
ಉಪಾಯದಿಂದಲಿ ನೆನೆ ಮನವೆ ||೩||

kaliyugadoLu harinaamava nenedare
kulakOTigaLu uddharisuvuvu | raMga ||pa.||
sulabhada bhakutige sulabhaneMdenisuva
jalaruhanaabhana nene manave ||a.pa.||

snaanavanariye maunavanariye
dhyaanavanariyeneMdu enabEDaa
jaanakivallabha dasharathanaMdana
gaanavilOlana nene manave ||1||

arcisalariye meccisalariye
tucChanu naaneMdu enabEDaa
achyutaanaMta gOviMda mukuMdana
icCheyiMdali nene manave ||2||

japavoMdariye tapavoMdariye
upadEshavilleMdenabEDaa
apaaramahima shrI puraMdara viThalana
upaayadiMdali nene manave ||3||

https://mio.to/artist/99-Kannada_Devotional/3765-Sheela_MS/#/artist/99-Kannada_Devotional/3765-Sheela_MS/

%d bloggers like this: