ಇನ್ನೂ ದಯಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ – Innu Dayabarade Dasana Mele Lyrics

Composer : Sree Purandara Dasaru

Singers: Bombay Sisters

ಇನ್ನೂ ದಯಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ

ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಪರಮಪುರುಷ ಹರಿಯೇ

ನಾನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ

ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಲಿದು ಪುಟ್ಟಿ

ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ನರಕದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು

ನೀನೇ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ ದಾಸನ ಮೇಲೆ || ೧ ||

ಕಾಮಾದಿ ಷಡ್ವರ್ಗ ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಿ

ಪಾಮರನಾಗಿದ್ದ ಪಾತಕನು

ಶ್ರೀ ಮನೋಹರನೆ ಚಿತ್ತಜ ಜನಕನೆ

ನಾಮ ಮುದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನಂಬಿದ ದಾಸನ ಮೇಲೆ || ೨ ||

ಮನೋವಾ ಕಾಯದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವು

ದಾನವಾಂತಕ ನಿನ್ನ ಅಧೀನವಲ್ಲವೆ

ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಮಿ

ಶ್ರೀನಾಥ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸನ ಮೇಲೆ || ೩ ||

innU dayabArade dAsana mEle
pannaga Sayana SrI paramapuruSha hariyE

nAnA dESagaLalli nAnA kAlagaLalli
nAnA yOnigaLalli nalidu puTTi
nAnu nannadu eMba narakadoLage biddu
nInE gatiyeMdu naMbida dAsana mEle || 1 ||

kAmAdi ShaDvarga gADhAMdhakAradi
pAmaranAgidda pAtakanu
SrI manOharane cittaja janakane
nAma mudrikeyiMda naMbida dAsana mEle || 2 ||

manOvA kAyadiMda mADuva karmavu
dAnavAMtaka ninna adhInavallave
Enu mADidarEnu prANa ninnadu svAmi
SrInAtha puraMdara viThalana dAsana mEle || 3 ||

One response to this post.

  1. Posted by natesan r on April 12, 2016 at 3:28 am

    great and god bless you.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: