ಗಿರಿರಾಜಸುತಾ ತನಯ ಸದಯ – Girirajasuta Tanaya Sadaya Lyrics

Composer:Sri Tyagaraja
Contributor: Ms. Bhavana Damle
rAga:baMgAla (ಬಂಗಾಲ )

ಗಿರಿರಾಜಸುತಾ ತನಯ ಸದಯ ||ಪ.||

ಸುರನಾಥ ಮುಖಾರ್ಚಿತ ಪಾದಯುಗ
ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಇಭರಾಜಮುಖ ||ಅ.ಪ.||

ಗಣನಾಥ ಪರಾತ್ಪರ ಶಂಕರಾಗಮ
ವಾರಿನಿಧಿ ರಜನೀಕರ
ಫಣಿರಾಜ ಕಂಕಣ ವಿಘ್ನ
ನಿವಾರಣ ಶಾಂಭವ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜನುತ ||

girirAjasutA tanaya sadaya ||pa.||

suranAtha mukhArcita pAdayuga
paripAlaya mAM ibharAjamukha ||a.pa.||

gaNanAtha parAtpara SaMkarAgama
vArinidhi rajanIkara
phaNirAja kaMkaNa vighna
nivAraNa SAMbhava SrI tyAgarAjanuta ||

Audio link:

3 responses to this post.

 1. Dear Meera,
  Thank you very much for sending Tyagaraja Panchartna Kritis by you Tube, Sorry I couldn’t see it, since I was very busy with some other work. I am very thankful to you.
  I have been chanting/counting Öm Sri Ragavendra Nama”in my house regularly. It gives me more peace and happiness.

  Reply

 2. Posted by Bhavana on January 22, 2014 at 9:17 am

  Dear Shanthi,
  Watch this video for Tyagaraja Pancharatna Kritis Sung by five great artists.

  Reply

 3. Please send us Thygaraja Aradhani”Pancharadhina Girthnai”You Tube.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: