ಸಾಮಜ ವರ ಗಮನ – Samaja Vara Gamana Lyrics

Tomorrow 21st.Jan.2014 is Sri Tyagaraja Aradhana.

Introduction of Sri Tyagaraja and list of his compositions is available at this link       http://www.karnatik.com/co1006.shtml

Here is a composition of this great legend as contributed by Ms. Bhavana Damle.

raaga: hiMdOLa taaLa: aadi

ಸಾಮಜ ವರ ಗಮನ ಸಾಧು ಹೃತ್ ಸಾರಸಾಬ್ಜ ಪಾಲ ಕಾಲಾತೀತ ವಿಖ್ಯಾತ ||ಪ.||
ಸಾಮ ನಿಗಮಜ ಸುಧಾಮಯ ಗಾನ ವಿಚಕ್ಷಣ ಗುಣಶೀಲ ದಯಾಲವಾಲ ಮಾಂ ಪಾಲಯ ||ಅ.ಪ.||

ವೇದ ಶಿರೋಮಣಿ ಮಾತೃಜ ಸಪ್ತಸ್ವರ ನಾದಾಚಲ ದೀಪ ಸ್ವೀಕೃತ
ಯಾದವಕುಲ ಮುರಳಿ ವಾದನ ವಿನೋದ ಮೋಹನಾಕಾರ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಂದನೀಯ ||

sAmaja vara gamana sAdhu hRut sArasAbja pAla kAlAtIta vikhyAta ||pa.||
sAma nigamaja sudhAmaya gAna vicakShaNa guNashIla dayAlavAla mAM pAlaya ||a.pa.||

vEda shirOmaNi mAtRuja saptasvara nAdAcala dIpa svIkRuta
yAdavakula muraLi vAdana vinOda mOhanAkAra tyAgarAja vaMdanIya ||

2 responses to this post.

  1. Posted by Shivaraja ym on October 18, 2019 at 9:23 am

    Such a wonderful song it is.i love it …

    Reply

  2. Posted by B.K. Vasan on May 13, 2019 at 9:30 am

    This is not in the indexed list.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: