ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ – Ondu Bari Smarane Salade Lyrics

shrimadhwacharyaru

Composer: Sri Vadirajaru

Contributed : Ms. Bhavana Damle

ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ||ಪ.||
ಆನಂದತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಯರ ಮಧ್ವರಾಯರ ||ಅ.ಪ.||

ಹಿಂದನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲಿ ನೊಂದು ಯೋನಿಗಳಲಿ ಬಂದು
ಇಂದಿರೇಶ ಹರಿಯ ಪಾದವ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ||೧||

ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ ನೊಂದು
ಅಕಳಂಕಚರಿತ ಹರಿಯ ಪಾದಭಾಕುತಿ ಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ||೨||

ಆರುಮಂದಿ ವೈರಿಗಳನು ಸೇರಲಿಸದಂತೆ ಜರಿದು
ಧೀರನಾಗಿ ಹರಿಯ ಪಾದವ ಸೇರಬೇಕೆ೦ಬುವರಿಗೆ ||೩||

ಘೋರ ಸಂಸಾರಾಂಬುಧಿಗೆ ಪರಮಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪಾದೆ
ಏರಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ||೪||

ಹೀನಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ್ನ ಜರಿದು
ತಾನು ಬದುಕರಿಯದಿರಲು ತೋರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಧ್ವಮುನಿಯ ||೫||

oMdu bAri smaraNe sAlade ||pa.||
AnaMdatIrthara pUrNapraj~jara sarvaj~jarAyara madhvarAyara ||a.pa.||

hiMdanEka janmagaLali noMdu yOnigaLali baMdu
iMdirESa hariya pAdava hoMdabEkeMbuvarige ||1||

prakRuti baMdhadalli siluki sakala viShayagaLali noMdu
akaLaMkacarita hariya pAdaBAkuti bEkeMbuvarige ||2||

ArumaMdi vairigaLanu sEralisadaMte jaridu
dhIranAgi hariya pAdava sErabEke0buvarige ||3||

GOra saMsArAMbudhige paramaj~jAnaveMba pAde
Eri mellane hariya pAda sErabEkeMbuvarige ||4||

hInabuddhiyiMda SrI hayavadananna jaridu
tAnu badukariyadiralu tOri koTTa madhvamuniya ||5||

Another link shared by Ms. Bhavana.

9 responses to this post.

 1. Nice thankq for posting song lyrics hare Srinivasa 🙏🙏🙏

  Reply

 2. Posted by spiritual wave on April 12, 2019 at 7:36 am

  oMdu bAri smaraNe sAlade ||pa.||
  Is it not sufficient to remember atleast once?

  AnaMdatIrthara pUrNapraj~jara sarvaj~jarAyara madhvarAyara ||a.pa.||
  The great Anandateertha, Purnapragna, Sarvagna, Madhwacharya

  hiMdanEka janmagaLali noMdu yOnigaLali baMdu
  In past we have come across various life forms(animals etc)

  iMdirESa hariya pAdava hoMdabEkeMbuvarige ||1||
  to untimately reach Hari paada.

  prakRuti baMdhadalli siluki sakala viShayagaLali noMdu
  Being trapped in the shakles of prakriti

  akaLaMkacarita hariya pAdaBAkuti bEkeMbuvarige ||2||
  to get rid of it we have to do Hari Bhakti, this is taught by Madhwa.

  ArumaMdi vairigaLanu sEralisadaMte jaridu
  To get rid of six enemies of the mind, which are: kama (lust), krodha (anger), lobha (greed), moha (attachment), mada (pride), and matsarya (jealousy);

  dhIranAgi hariya pAdava sErabEke0buvarige ||3||
  we have to do Hari Bhakti, this is taught by Madhwa.

  GOra saMsArAMbudhige paramaj~jAnaveMba pAde
  To get rid Samsaara

  Eri mellane hariya pAda sErabEkeMbuvarige ||4||
  we have to do Hari Bhakti, this is taught by Madhwa.

  hInabuddhiyiMda SrI hayavadananna jaridu
  with low life who does not care Sri Hari (Hayavadana)

  tAnu badukariyadiralu tOri koTTa madhvamuniya ||5||
  cannpt love life. This is shown by Acharya Madhwa.

  Reply

 3. Posted by Ananya on February 1, 2017 at 12:49 pm

  Can someone please tell me the ragam and talam of Ondu Baari Smarane Saalade?

  Reply

 4. Posted by Poorna chandra on November 7, 2016 at 3:07 am

  Pls can you give lyrics of ” annandathirtha varanda varada”

  Reply

 5. Posted by Nivedita Raju on September 11, 2016 at 12:12 pm

  Please give me the meaning of this song

  Reply

 6. Posted by shashidhar on February 11, 2016 at 5:20 am

  how do i get the swara for this songs any idea

  Reply

 7. Posted by Mukunda on March 22, 2015 at 6:02 am

  Please somebody upload lyrics of “Smarane Saalade series” of each and every songs
  by pandit M.Venkatesh Kumar

  Reply

 8. Posted by K.V.Sumana on January 27, 2015 at 6:06 am

  Please tell me which is the moola math of “Deshastharu” navu Uttaradhi math davaaru

  Reply

 9. Posted by savitridesai on February 10, 2014 at 6:15 am

  ondu bari smarne saaladu yestu bari madidaru kadimene

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: