Archive for February 13th, 2014

Sri Madhwa Nama in Sanskrit

Links for Sri Madhwa Nama in Sanskrit are listed below:

1. www.sripadarajamutt.org

2. www.scribd.com

I have posted the lyrics for Sri Madhwa Nama here at my blog:

  1. Sri Madhwa Nama

I created a pdf file from the dvaita.org web site to help all of you read the same.  Attached below is the pdf in Kannada which will help you all print or save it on your computer.

And you can listen to the audio here:

Atma-Shatakam by Sri Adi Shankaracharya

TBlock2

Composer: Sri Adi Shankaracharya
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಮನೋ ಬುಧ್ಯಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಾನಿ ನಾಹಂ
ನ ಚ ಶ್ರೋತ್ರ ಜಿಹ್ವೆ ನ ಚ ಘ್ರಾಣ ನೇತ್ರೆ |
ನ ಚ ವ್ಯೋಮ ಭೂಮಿರ್ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯುಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ನ ಚ ಪ್ರಾಣ ಸಂಜ್ಞೋ ನ ವೈ ಪಂಚವಾಯುಃ
ನ ವಾ ಸಪ್ತಧಾತುರ್ನ ವಾ ಪಂಚಕೋಶಾಃ |
ನ ವಾಕ್ಪಾಣಿ ಪಾದೌ ನ ಚೋಪಸ್ಥ ಪಾಯೂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ನ ಮೇ ದ್ವೇಷರಾಗೌ ನ ಮೇ ಲೋಭಮೋಹೋ
ಮದೋ ನೈವ ಮೇ ನೈವ ಮಾತ್ಸರ್ಯಭಾವಃ |
ನ ಧರ್ಮೋ ನ ಚಾರ್ಥೋ ನ ಕಾಮೋ ನ ಮೋಕ್ಷಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ನ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಪಾಪಂ ನ ಸೌಖ್ಯಂ ನ ದುಃಖಂ
ನ ಮಂತ್ರೋ ನ ತೀರ್ಥಂ ನ ವೇದಾ ನ ಯಜ್ಞಃ |
ಅಹಂ ಭೋಜನಂ ನೈವ ಭೋಜ್ಯಂ ನ ಭೋಕ್ತಾ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ನ ಮೃತ್ಯು ರ್ನ ಶಂಕಾ ನ ಮೇ ಜಾತಿ ಭೇದಃ
ಪಿತಾ ನೈವ ಮೇ ನೈವ ಮಾತಾ ನ ಜನ್ಮಃ |
ನ ಬಂಧುರ್ನ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರ್ನೈವ ಶಿಷ್ಯಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಅಹಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪೋ
ವಿಭುರ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ |
ಸದಾ ಮೇ ಸಮತ್ವಂ ನ ಮುಕ್ತಿರ್ನ ಬಂಧಃ |
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

manO budhyahaMkAra cittAni nAhaM
na ca SrOtra jihve na ca GrANa nEtre |
na ca vyOma BUmirna tEjO na vAyuH
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

na cha prANa saMj~jO na vai paMcavAyuH
na vA saptadhAturna vA paMcakOSAH |
na vAkpANi pAdau na cOpastha pAyU
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

na mE dvESharAgau na mE lOBamOhO
madO naiva mE naiva mAtsaryaBAvaH |
na dharmO na cArthO na kAmO na mOkShaH
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

na puNyaM na pApaM na sauKyaM na duHKaM
na maMtrO na tIrthaM na vEdA na yaj~jaH |
ahaM BOjanaM naiva BOjyaM na BOktA
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

na mRutyu rna SaMkA na mE jAti BEdaH
pitA naiva mE naiva mAtA na janmaH |
na baMdhurna mitraM gururnaiva SiShyaH
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

ahaM nirvikalpO nirAkAra rUpO
viBurvyApya sarvatra sarvEMdriyANAM |
sadA mE samatvaM na muktirna baMdhaH |
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

Bhajeham Bhajeham Bhajeham Shivoham Lyrics

lord-shiva

Lyrics on Lord Shiva

Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಸರ್ವಭೂತಾದಿವಾಸಂ
ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಓಂಕಾರಮೂಲಂ ತುರೀಯಂ ಮಹೇಶಂ
ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ

ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||

bhajEhaM bhajEhaM shivOhaM shivOhaM
chidAnaMda rUpa shivOhaM shivOhaM ||

prasIda prabhO sarvabhUtAdivAsaM
bhajEhaM bhajEhaM shivOhaM shivOhaM
chidAnaMda rUpa shivOhaM shivOhaM ||

OMkAramUlaM turIyaM mahEshaM
bhajEhaM bhajEhaM shivOhaM shivOhaM
chidAnaMda rUpa shivOhaM shivOhaM ||

OM namaH shivAya OM namaH shivAya |||

%d bloggers like this: