Atma-Shatakam by Sri Adi Shankaracharya

TBlock2

Composer: Sri Adi Shankaracharya
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಮನೋ ಬುಧ್ಯಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಾನಿ ನಾಹಂ
ನ ಚ ಶ್ರೋತ್ರ ಜಿಹ್ವೆ ನ ಚ ಘ್ರಾಣ ನೇತ್ರೆ |
ನ ಚ ವ್ಯೋಮ ಭೂಮಿರ್ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯುಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ನ ಚ ಪ್ರಾಣ ಸಂಜ್ಞೋ ನ ವೈ ಪಂಚವಾಯುಃ
ನ ವಾ ಸಪ್ತಧಾತುರ್ನ ವಾ ಪಂಚಕೋಶಾಃ |
ನ ವಾಕ್ಪಾಣಿ ಪಾದೌ ನ ಚೋಪಸ್ಥ ಪಾಯೂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ನ ಮೇ ದ್ವೇಷರಾಗೌ ನ ಮೇ ಲೋಭಮೋಹೋ
ಮದೋ ನೈವ ಮೇ ನೈವ ಮಾತ್ಸರ್ಯಭಾವಃ |
ನ ಧರ್ಮೋ ನ ಚಾರ್ಥೋ ನ ಕಾಮೋ ನ ಮೋಕ್ಷಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ನ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಪಾಪಂ ನ ಸೌಖ್ಯಂ ನ ದುಃಖಂ
ನ ಮಂತ್ರೋ ನ ತೀರ್ಥಂ ನ ವೇದಾ ನ ಯಜ್ಞಃ |
ಅಹಂ ಭೋಜನಂ ನೈವ ಭೋಜ್ಯಂ ನ ಭೋಕ್ತಾ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ನ ಮೃತ್ಯು ರ್ನ ಶಂಕಾ ನ ಮೇ ಜಾತಿ ಭೇದಃ
ಪಿತಾ ನೈವ ಮೇ ನೈವ ಮಾತಾ ನ ಜನ್ಮಃ |
ನ ಬಂಧುರ್ನ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರ್ನೈವ ಶಿಷ್ಯಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಅಹಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪೋ
ವಿಭುರ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ |
ಸದಾ ಮೇ ಸಮತ್ವಂ ನ ಮುಕ್ತಿರ್ನ ಬಂಧಃ |
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

manO budhyahaMkAra cittAni nAhaM
na ca SrOtra jihve na ca GrANa nEtre |
na ca vyOma BUmirna tEjO na vAyuH
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

na cha prANa saMj~jO na vai paMcavAyuH
na vA saptadhAturna vA paMcakOSAH |
na vAkpANi pAdau na cOpastha pAyU
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

na mE dvESharAgau na mE lOBamOhO
madO naiva mE naiva mAtsaryaBAvaH |
na dharmO na cArthO na kAmO na mOkShaH
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

na puNyaM na pApaM na sauKyaM na duHKaM
na maMtrO na tIrthaM na vEdA na yaj~jaH |
ahaM BOjanaM naiva BOjyaM na BOktA
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

na mRutyu rna SaMkA na mE jAti BEdaH
pitA naiva mE naiva mAtA na janmaH |
na baMdhurna mitraM gururnaiva SiShyaH
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

ahaM nirvikalpO nirAkAra rUpO
viBurvyApya sarvatra sarvEMdriyANAM |
sadA mE samatvaM na muktirna baMdhaH |
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

Advertisements

2 responses to this post.

 1. Posted by Prahlad.K. on February 14, 2014 at 8:46 am

  Meera avare,
  updates galige bahala dhanyavadagalu.
  Dayavittu “Om Mahaprana Deepam shivam shivam” kannada athava sanskrit lyrics update madtira.
  prahlad.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: