ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗಬಂಧು ಸ್ತೋತ್ರಂ – Shree Margabandhu Stotram

Ms. Bhavana Damle sent this stotra today. Ms. Bhavana says “This stotra is composed by Sri Appayya Dikshita. If recited with devotion during journey our wishes will be fulfilled and Lord Shiva will protect us during the journey. So, it is called Margabandhu Stotram. A translation of this Stotra is available at thia link. http://www.hindupedia.com/en/Margabandhu_stotram”

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ಶಿವ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಫಾಲಾವನಮ್ರತ್ಕಿರೀಟಂ ಫಾಲನೇತ್ರಾರ್ಚಿಷಾ ದಗ್ಧಪಂಚೇಷುಕೀಟಮ್ |
ಶೂಲಾಹತಾರಾತಿಕೂಟಂ ಶುದ್ಧಮರ್ಧೇಂದುಚೂಡಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಮ್ |
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಅಂಗೆ ವಿರಾಜದ್ಭುಜಂಗಂ ಅಭ್ರಗಂಗಾತರಂಗಾಭಿರಾಮೋತ್ತಮಾಂಗಂ |
ಓಂಕಾರವಾಟೀಕುರಂಗಂ ಸಿದ್ಧ ಸಂಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಮ್ |
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ನಿತ್ಯಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ನಿಹ್ನುತಾಶೇಷಲೋಕೇಶವೈರಿಪ್ರತಾಪಂ |
ಕಾರ್ತಸ್ವರಾಗೇಂದ್ರಚಾಪಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಂ ಭಜೇ ದಿವ್ಯಸನ್ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ |
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಘ್ನಮೀಶಂ ಕಾಲಕಂಠಂ ಮಹೇಶಂ ಮಹಾವ್ಯೋಮಕೇಶಂ |
ಕುಂದಾಭದಂತಂ ಸುರೇಶಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ ||
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಮಂದಾರಭೂತೇರುದಾರಂ ಮಂದರಾಗೇಂದ್ರಸಾರಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯದೂರಂ |
ಸಿಂದೂರದೂರಪ್ರಚಾರಂ ಸಿಂಧುರಾಜಾತಿಧೀರಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ |
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಅಪ್ಪಯ್ಯಯಜ್ವೇಂದ್ರ ಗೀತಂ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣೆ |
ತಸ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಧತ್ತೆ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೇಭಯಂ ಚಾಶುತೋಷೋ ಮಹೇಶಃ |

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ಶಿವ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

|| ಇತಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತಪ್ರಣೀತಂ ಶ್ರೀಮಾರ್ಗಬಂಧುಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

shaMbhO mahAdEva dEva shiva
shaMbhO mahAdEva dEvEsha shaMbhO
shaMbhO mahAdEva dEva ||

phAlAvanamratkirITaM phAlanEtrArchiShA dagdhapaMchEShukITam |
shUlAhatArAtikUTaM shuddhamardhEMduchUDaM bhajE mArgabaMdhum |
shaMbho mahAdEva dEva ||

aMge virAjadbhujaMgaM abhragaMgAtaraMgAbhirAmOttamAMgaM |
OMkAravATIkuraMgaM siddha saMsEvitAMghriM bhajE mArgabaMdhum |
shaMbho mahAdEva dEva ||

nityaM chidAnaMdarUpaM nihnutAshEShalOkEshavairipratApaM |
kArtasvarAgEMdrachApaM kRuttivAsaM bhajE divyasanmArgabaMdhuM |
shaMbho mahAdEva dEva ||

kaMdarpadarpaghnamIshaM kAlakaMThaM mahEshaM mahAvyOmakEshaM |
kuMdAbhadaMtaM surEshaM kOTisUryaprakAshaM bhajE mArgabaMdhuM ||
shaMbho mahAdEva dEva ||

maMdArabhUtErudAraM maMdarAgEMdrasAraM mahAgauryadUraM |
siMdUradUraprachAraM siMdhurAjAtidhIraM bhajE mArgabaMdhuM |
shaMbho mahAdEva dEva ||

appayyayajvEMdra gItaM stOtrarAjaM paThEdyastu bhaktyA prayANe |
tasyArthasiddhiM vidhatte mArgamadhyEbhayaM chAshutOShO mahEshaH |

shaMbhO mahAdEva dEva shiva
shaMbhO mahAdEva dEvEsha shaMbhO
shaMbhO mahAdEva dEva ||

|| iti appayya dIkShitapraNItaM shrImArgabaMdhustOtraM saMpUrNaM ||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: