ಗಂಗಾತರಂಗ ರಮಣೀಯ ಜಟಾಕಲಾಪಂ – Gangataranga Ramaniya Jatakalapam Lyrics

Another wonderful lyrics contributed by Ms.Bhavana Damle.

ಗಂಗಾತರಂಗ ರಮಣೀಯ ಜಟಾಕಲಾಪಂ
ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತ ವಾಮಭಾಗಂ |
ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯಮನಂಗ ಮದಾಪಹಾರಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ವಾಚಾಮಗೋಚರ ಮನೇಕಗುಣಸ್ವರೂಪಂ
ವಾಗೀಶವಿಷ್ಣು ಸುರಸೇವಿತ ಪಾದಪೀಠಂ |
ವಾಮೇನ ವಿಗ್ರಹವರೇಣ ಕಲತ್ರವಂತಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ಭೂತಾಧಿಪಂ ಭುಜಗಭೂಷಣ ಭೂಷಿತಾಂಗಂ
ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಂಬರಧರಂ ಜಟಿಲಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ|
ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭಯ ವರಪ್ರದ ಶೂಲಪಾಣಿಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ಶೀತಾಂಶುಶೋಭಿತ ಕಿರೀಟ ವಿರಾಜಮಾನಂ
ಫಾಲೇಕ್ಷಣಾನಲ ವಿಶೋಷಿತ ಪಂಚಬಾಣಂ |
ನಾಗಾಧಿಪಾರಚಿತ ಭಾಸುರಕರ್ಣಪೂರಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ಪಂಚಾನನಂ ದುರಿತ ಮತ್ತ ಮತಂಗಜಾನಾಂ
ನಾಗಾಂತಕಂ ದನುಜಪುಂಗವ ಪನ್ನಗಾನಾಂ |
ದಾವಾನಲಂ ಮರಣಶೋಕ ಜರಾಟವೀನಾಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ತೇಜೋಮಯಂ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣಮದ್ವಿತೀಯಂ
ಆನಂದಕಂದಮಪರಾಜಿತಮಪ್ರಮೇಯಂ |
ನಾದಾತ್ಮಕಂ ಸಕಲನಿಷ್ಕಲಮಾತ್ಮರೂಪಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ಆಶಾಂ ವಿಹಾಯ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಪರಸ್ಯ ನಿಂದಾಂ
ಪಾಪೇರತಿಂ ಚ ಸುನಿವಾರ್ಯ ಮನಃ ಸಮಾಧೌ |
ಆಧಾಯ ಹೃತ್ಕಮಲ ಮಧ್ಯಗತಂ ಪರೇಶಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ರಾಗಾದಿದೋಷರಹಿತಂ ಸ್ವಜನಾನುರಾಗಂ
ವೈರಾಗ್ಯ ಶಾಂತಿನಿಲಯಂ ಗಿರಿಜಾಸಹಾಯಂ |
ಮಾಧುರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಸುಭಗಂ ಗರಲಾಭಿರಾಮಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತೆಃ ಸ್ತವನಂ ಶಿವಸ್ಯ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪಠತೆ ಮನುಷ್ಯಃ |
ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಪುಲಸೌಖ್ಯಮನಂತಕೀರ್ತಿಂ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ದೇಹವಿಲಯೆ ಲಭತೆ ಚ ಮೋಕ್ಷಂ ||

ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ |
ಶಿವಲೊಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೆ ||

|| ಇತಿ ವ್ಯಾಸಪ್ರಣೀತಂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

gaMgAtaraMga ramaNIya jaTAkalApaM
gaurI niraMtara vibhUShita vAmabhAgaM |
nArAyaNa priyamanaMga madApahAraM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

vAchAmagOchara manEkaguNasvarUpaM
vAgIshaviShNu surasEvita pAdapIThaM |
vAmEna vigrahavarENa kalatravaMtaM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

bhUtAdhipaM bhujagabhUShaNa bhUShitAMgaM
vyAghrAjinAMbaradharaM jaTilaM trinEtraM|
pAshAMkushAbhaya varaprada shUlapANiM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM |

shItAMshushObhita kirITa virAjamAnaM
phAlEkShaNAnala vishOShita paMchabANaM |
nAgAdhipArachita bhAsurakarNapUraM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

paMchAnanaM durita matta mataMgajAnAM
nAgAMtakaM danujapuMgava pannagAnAM |
dAvAnalaM maraNashOka jarATavInAM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

tEjOmayaM saguNa nirguNamadvitIyaM
AnaMdakaMdamaparAjitamapramEyaM |
nAdAtmakaM sakalaniShkalamAtmarUpaM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

AshAM vihAya parihRutya parasya niMdAM
pApEratiM cha sunivArya manaH samAdhau |
AdhAya hRutkamala madhyagataM parEshaM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

rAgAdidOSharahitaM svajanAnurAgaM
vairAgya shAMtinilayaM girijAsahAyaM |
mAdhurya dhairya subhagaM garalAbhirAmaM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

vArANasI purapateH stavanaM shivasya
vyAkhyAtamaShTakamidaM paThate manuShyaH |
vidyAM shriyaM vipulasaukhyamanaMtakIrtiM
saMprApya dEhavilaye labhate cha mOkShaM ||

vishvanAthAShTakamidaM yaH paThEt shiva sannidhau |
shivalokamavApnOti shivEna saha mOdate ||

|| iti vyAsapraNItaM shrI vishvanAthAShTakaM saMpUrNaM ||

Advertisements

One response to this post.

  1. Thank you Meera for presenting Gangataranga Song, wow. beautiful song with meaning. Really you will get more virtues when the song is listened by devotees.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: