ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕo – Bilvasthakam Lyrics

Another amazing lyrics contributed by Ms. Bhavana Damle.

ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ
ತ್ರಿಜನ್ಮಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ತ್ರಿಶಾಖೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಅಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ
ತವ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಕೋಟಿಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಂ ತಿಲಪರ್ವತಕೋಟಯಃ
ಕಾಂಚನಂ ಶೈಲದಾನೇನ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸಂ ಚ ಕಾಲಭೈರವ ದರ್ಶನಂ
ಪ್ರಯಾಗೇ ಮಾಧವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಇಂದುವಾರೆ ವ್ರತಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ನಿರಾಹಾರೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ
ನಕ್ತಂ ಹೌಶ್ಯಾಮಿ ದೇವೇಶ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ರಾಮಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ವಿವಾಹಿತ ಕೃತಂ ತಥಾ
ತಟಾಕಾನಿ ಚ ಸಂಧಾನಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಅಖಂಡ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಂ ಚ ಆಯುತಂ ಶಿವಪೂಜನಂ
ಕೃತಂ ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಉಮಯಾ ಸಹ ದೇವೇಶ ನಂದಿವಾಹನಮೇವ ಚ
ಭಸ್ಮಲೇಪನ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಸಾಲಗ್ರಾಮೇಶು ವಿಪ್ರಾನಾಂ ತಟಾಕಂ ದಶಕೂಪಯೋಃ
ಯಜ್ಞಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರಶ್ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ದಂತಿಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರೇಶು ಅಶ್ವಮೇಧ ಶತಕ್ರತೌ
ಕೋಟಿಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಬಿಲ್ವಾನಾಂ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ
ಅಘೋರಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಸಹಸ್ರವೇದಪಾಠೇಶು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾಪನಮುಚ್ಯತೆ
ಅನೇಕವ್ರತಕೋಟೀನಾಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಅನ್ನದಾನ ಸಹಸ್ರೇಶು ಸಹಸ್ರೋಪನಯನಂ ತಥಾ
ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಪಾಪಾನಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ
ಶಿವಲೋಕಂ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

tridaLaM triguNAkAraM trinEtraM cha triyAyudhaM
trijanmapApasaMhAraM EkabilvaM shivArpaNaM ||

trishAkhaiH bilvapatraishcha achChidraiH kOmalaiH shubhaiH
tava pUjAM kariShyAmi EkabilvaM shivArpaNaM ||

kOTikanyA mahAdAnaM tilaparvatakOTayaH
kAMcanaM shailadAnEna EkabilvaM shivArpaNaM ||

kAshIkShEtra nivAsaM ca kAlabhairava darshanaM
prayAgE mAdhavaM dRuShTvA EkabilvaM shivArpaNaM ||

iMduvAre vrataM sthitvA nirAhArO mahEshvaraH
naktaM houshyAmi dEvEsha EkabilvaM shivArpaNaM ||

rAmaliMga pratiShThA ca vivAhita kRutaM tathA
taTAkAni ca saMdhAnaM EkabilvaM shivArpaNaM ||

akhaMDa bilvapatraM ca AyutaM shivapUjanaM
kRutaM nAmasahasrENa EkabilvaM shivArpaNaM ||

umayA saha dEvEsha naMdivAhanamEva ca
bhasmalEpana sarvAMgaM EkabilvaM shivArpaNaM ||

sAlagrAmEshu viprAnAM taTAkaM dashakUpayOH
yaj~jakOTi sahasrashca EkabilvaM shivArpaNaM ||

daMtikOTi sahasrEshu ashvamEdha shatakratau
kOTikanyA mahAdAnaM EkabilvaM shivArpaNaM ||

bilvAnAM darshanaM puNyaM sparshanaM pApanAshanaM
aghOrapApasaMhAraM EkabilvaM shivArpaNaM ||

sahasravEdapAThEshu brahmasthApanamucyate
anEkavratakOTInAM EkabilvaM shivArpaNaM ||

annadAna sahasrEshu sahasrOpanayanaM tathA
anEka janma pApAni EkabilvaM shivArpaNaM ||

bilvAShTakamidaM puNyaM yaH paThEt shivasannidhau
shivalOkaM avApnOti EkabilvaM shivArpaNaM ||

6 responses to this post.

 1. Posted by Yogan on September 30, 2019 at 10:01 am

  ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ

  Reply

 2. Posted by Raghunath Ramanarasimhaiah on January 19, 2019 at 5:49 am

  Dhanyavad

  Reply

 3. Posted by sathyanarayanaR on December 6, 2018 at 8:02 pm

  Thanku for Kannada lyrics

  Reply

 4. Posted by anitha on June 15, 2014 at 5:08 am

  hai.
  please i need a notes for playing veena .please help me

  Reply

 5. Posted by B V Srilakshmi on February 18, 2014 at 4:41 am

  namasthe mam,

  can you please tell me how to make shiv ling with rice flour at home to make abhishek. It will be very help full if you blog how to make it.

  srilakshmi

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: