ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Shiva Panchakshara Stotra

Thanks Ms. Bhavana Damle for the lyrics.

ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ|
ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ನ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ಮಂದಾಕಿನೀ ಸಲಿಲ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತಾಯ ನಂದೀಶ್ವರ ಪ್ರಮಥನಾಥ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ|
ಮಂದಾರಪುಷ್ಪ ಬಹುಪುಷ್ಪ ಸುಪೂಜಿತಾಯ ತಸ್ಮೈ ಮ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ಶಿವಾಯ ಗೌರೀ ವದನಾಬ್ಜ ವೃಂದ ಸೂರ್ಯಾಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ನಾಶಕಾಯ|
ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶಿ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ವಸಿಷ್ಠ ಕುಂಭೋದ್ಭವ ಗೌತಮಾರ್ಯ ಮುನೀಂದ್ರದೇವಾರ್ಚಿತ ಶೇಖರಾಯ|
ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ವೈಶ್ವಾನರಲೋಚನಾಯ ತಸ್ಮೈ ವ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ಯಕ್ಷಸ್ವರೂಪಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ ಪಿನಾಕಹಸ್ತಾಯ ಸನಾತನಾಯ|
ದಿವ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ಯ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯ: ಪಠೆತ್ ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ|
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೆ ||

|| ಇತಿ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

nAgEMdrahArAya trilOcanAya BasmAMgarAgAya mahESvarAya|
nityAya SuddhAya digambarAya tasmai na kArAya nama: SivAya ||

maMdAkinI salila caMdana carcitAya naMdISvara pramathanAtha mahESvarAya|
maMdArapuShpa bahupuShpa supUjitAya tasmai ma kArAya nama: SivAya ||

SivAya gaurI vadanAbja vRuMda sUryAya dakShAdhvara nASakAya|
SrInIlakaMThAya vRuShadhvajAya tasmai Si kArAya nama: SivAya ||

vasiShTha kuMBOdBava gautamArya munIMdradEvArcita SEKarAya|
caMdrArka vaiSvAnaralOcanAya tasmai va kArAya nama: SivAya ||

yakShasvarUpAya jaTAdharAya pinAkahastAya sanAtanAya|
divyAya dEvAya digaMbarAya tasmai ya kArAya nama: SivAya ||

paMcAkSharamidaM puNyaM ya: paThet Siva sannidhau|
SivalOkamavApnOti SivEna saha mOdate ||

|| iti Siva paMcAkShara stOtraM saMpUrNam ||

Advertisements

3 responses to this post.

 1. Posted by deepak on March 15, 2014 at 2:14 pm

  this s madhwa philosophy site and I request only Shri.madhwacharya based slokas to be recited.Thia shiva panchakshara sloka is recited by adhi sankara.pl all madhwas ignore

  Reply

  • Posted by Vishwaradhya Hiremath on April 28, 2018 at 6:50 am

   Because of people like you Madhwacharya’s message did not reach to many people.

   Reply

 2. Posted by Mahesh Mudholkar on September 14, 2017 at 5:54 am

  very use full

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: