ಏಹಿ ತ್ರಿಜಗದೀಶ – Ehi Trijagadisa Lyrics

Composer:Sri Tyagaraja
Singer: Sri M. Balamuralikrishna
Contributor: Ms.Bhavana Damle
rAga:sAraMga ( ಸಾರಂಗ )

ಏಹಿ ತ್ರಿಜಗದೀಶ ಶಂಭೋ ಮಾಂ
ಪಾಹಿ ಪಂಚನದೀಶ ||ಪ.||

ವಾಹಿನೀಶ ರಿಪುನುತ ಶಿವಸಾಂಬ
ದೇಹಿ ತ್ವದೀಯ ಕರಾಬ್ಜಾವಲಂಬಂ ||ಅ.ಪ.||

ಗಂಗಾಧರ ಧೀರ ನಿರ್ಜರ ರಿಪು ಪುಂಗವ ಸಂಹಾರ
ಮಂಗಳಕರ ತ್ರಿಪುರ ಭಂಗ ವಿಧೃತ ಸು-
ಕುರಂಗಾಪ್ತ ಹೃದಯಾಬ್ಜ ಭೃನ್ಗ ಶುಭಾಂಗ ||೧||

ವಾರಣಾಜಿನ ಚೇಲ ಭವ ನೀರಧಿ ತಾರಣ ಸುರಪಾಲ
ಕ್ರೂರ ಲೋಕಾಭ್ರ ಸಮೀರಣ ಶುಭ್ರ
ಶರೀರ ಮಾಮಕಾಘ ಹರ ಪರಾತ್ಪರ ||೨||

ರಾಜಶೇಖರ ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಗರಾಜಾತ್ಮಜಾ ರಮಣ
ರಾಜರಾಜ ಪರಿಪೂಜಿತ ಪದ ತ್ಯಾಗ-
ರಾಜರಾಜ ವೃಷ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ||೩||

Ehi trijagadISa SaMbhO mAM
pAhi paMcanadISa ||pa.||

vAhinISa ripunuta SivasAMba
dEhi tvadIya karAbjAvalaMbaM ||a.pa.||

gaMgAdhara dhIra nirjara ripu puMgava saMhAra
maMgaLakara tripura bhaMga vidhRuta su-
kuraMgApta hRudayAbja bhRunga SubhAMga ||1||

vAraNAjina cEla bhava nIradhi tAraNa surapAla
krUra lOkAbhra samIraNa Subhra
SarIra mAmakAgha hara parAtpara ||2||

rAjaSEkhara karuNAsAgara nagarAjAtmajA ramaNa
rAjarAja paripUjita pada tyAga-
rAjarAja vRuSha rAjAdhirAja ||3||

Audio link:
http://www.raagabox.com/search/?mid=1002926#

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: