Sri Raghavendra Mangalashtaka Lyrics

I recite Sri Raghavendra Mangalashtaka every Thursday. So, here comes the lyrics in 3 different languages. In order to understand the significance of reciting this stotra, read the meaning of each paragraph below:

IMG_2533

Anyone recognized the brindavana picture posted above? It is the Brindavana created by Sri Appanacharya for Sree Raghavendra Swamy in Bichale near Mantralaya. I have posted several pictures of Bichale earlier.

Composed by : Sri Appanaacharya

ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಪದಾರವಿಂದಮಧುಪಃ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಂಶಾಧಿಪಃ
ಸಚ್ಛಿಷ್ಯೋಡುಗಣೋಡುಪಃ ಶ್ರಿತಜಗದ್ಗೀರ್ವಾಣಸತ್ಪಾದಪಃ |
ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಮನಸಾ ಕೃತಾಚ್ಯುತಜಪಃ ಪಾಪಾಂಧಕಾರಾತಪಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೧||

ಕರ್ಮಂದೀಂದ್ರಸುಧೀಂದ್ರಸದ್ಗುರುಕರಾಂಭೋಜೋದ್ಭವ ಸಂತತಂ
ಪ್ರಾಜ್ಯಧ್ಯಾನವಶೀಕೃತಾಖಿಲಜಗದ್ವಾಸ್ತವ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಧವಃ |
ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾದಿವಿದೂಷಕಾಖಿಲಮೃಷಾವಾದೀಭಕಂಠೀರವಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೨||

ಸಾಲಂಕಾರಕಕಾವ್ಯನಾಟಕಕಲಾಕಾಣಾದಪಾತಂಜಲ
ತ್ರಯ್ಯರ್ಥಸ್ಮೃತಿಜೈಮಿನೀಯಕವಿತಾಸಂಗೀತಪಾರಂಗತಃ |
ವಿಪ್ರಕ್ಷತ್ರವಿಡಂಘ್ರಿಜಾತಮುಖರಾನೇಕಪ್ರಜಾಸೇವಿತಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೩||

ರಂಗೋತ್ತುಂಗತರಂಗಮಂಗಳಕರಶ್ರೀತುಂಗಭದ್ರಾತಟ
ಪ್ರತ್ಯಸ್ಥದ್ವಿಜಪುಂಗವಾಲಯಲಸನ್ ಮಂತ್ರಾಲಯಾಖ್ಯೇ ಪುರೇ |
ನವ್ಯೇಂದ್ರೋಪಲನೀಲಭವ್ಯಕರಸದ್ಬೃಂದಾವನಾಂತರ್ಗತಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೪||

ವಿದ್ವದ್ರಾಜಶಿರಃ ಕಿರೀಟಖಚಿತಾನರ್ಘ್ಯೋರುರತ್ನಪ್ರಭಾ
ರಾಗಾಘೌಘಹಪಾದುಕದ್ವಯಚರಃ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಮಾಲಾಧರಃ |
ಭಾಸ್ವದ್ದಂಡಕಮಂಡಲೋಜ್ವಲಕರಾ ರಕ್ತಾಂಬರಾಡಂಬರಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೫||

ಯದ್ಬೃಂದಾವನಸತ್ಪ್ರದಕ್ಷಿಣನಮಸ್ಕಾರಾಭಿಷೇಕಸ್ತುತಿ
ಧ್ಯಾನಾರಾಧನ ಮೃದ್ವಿಲೇಪನಮುಖಾನೇಕೋಪಚಾರಾನ್ ಸದಾ |
ಕಾರಂಕಾರಮಭಿಪ್ರಯಾಂತಿ ಚತುರೋ ಲೋಕಾಃ ಪುಮರ್ಥಾನ್ ಸದಾ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೬||

ವೇದವ್ಯಾಸಮುನೀಶಮಧ್ವಯತಿರಾಟ್ಟೀಕಾರ್ಯವಾಖ್ಯಾಮೃತಂ
ಜ್ಞಾತ್ವಾದ್ವೈತಮತಂ ಹಲಾಹಲಸಮಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ತಯೇ |
ಸಂಖ್ಯಾವತ್ಸುಖದಾಂ ದಶೋಪನಿಷದಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಸಮಾಖ್ಯನ್ಮುದಾ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೭||

ಶ್ರೀಮದ್ವೈಷ್ಣವಲೋಕಜಾಲಕಗುರುಃ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಿವ್ರಾಢ್ಭರುಃ
ಶಾಸ್ತ್ರೇ ದೇವಗುರುಃ ಶ್ರಿತಾಮರತರುಃ ಪ್ರತ್ಯೂಹಗೋತ್ರಸ್ವರುಃ |
ಚೇತೋತೀತಶಿರುಸ್ತಥಾ ಜಿತವರುಃ ಸತ್ಸೌಖ್ಯಸಂಪತ್ಕರುಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೮||

ಯಃ ಸಂಧ್ಯಾಸ್ವನಿಶಂ ಗುರೋರ್ವ್ರತಿಪತೇಃ ಸನ್ಮಂಗಲಸ್ಯಾಷ್ಟಕಂ
ಸದ್ಯಃ ಪಾಪಹರಂ ಸ್ವಸೇವಿವಿದುಷಾಂ ಭಕ್ತ್ಯೈವ ಬಾಭಾಷಿತಂ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಸಂಪದಂ ಶುಭಪದಂ ದೀರ್ಘಾಯುರಾರೋಗ್ಯಕಂ
ಕೀರ್ತಿಂ ಪುತ್ರಕಳತ್ರಬಾಂಧವಸುಹೃನ್ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಯಾತಿ ಧ್ರುವಮ್ || ೯||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯಕೃತಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

Lyrics in Sanskrit
श्रीमद्रामपदारविंदमधुपः श्रीमध्ववंशाधिपः
सच्छिष्योडुगणोडुपः श्रितजगद्गीर्वाणसत्पादपः ।
अत्यर्थं मनसा कृताच्युतजपः पापांधकारातपः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ १॥

कर्मंदींद्रसुधींद्रसद्गुरुकरांभोजोद्भव संततं
प्राज्यध्यानवशीकृताखिलजगद्वास्तव्यलक्ष्मीधवः ।
सच्छास्त्रादिविदूषकाखिलमृषावादीभकंठीरवः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ २॥

सालंकारककाव्यनाटककलाकाणादपातंजल
त्रय्यर्थस्मृतिजैमिनीयकवितासंगीतपारंगतः ।
विप्रक्षत्रविडंघ्रिजातमुखरानेकप्रजासेवितः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ३॥

रंगोत्तुंगतरंगमंगळकरश्रीतुंगभद्रातट
प्रत्यस्थद्विजपुंगवालयलसन् मंत्रालयाख्ये पुरे ।
नव्येंद्रोपलनीलभव्यकरसद्बृंदावनांतर्गतः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ४॥

विद्वद्राजशिरः किरीटखचितानर्घ्योरुरत्नप्रभा
रागाघौघहपादुकद्वयचरः पद्माक्षमालाधरः ।
भास्वद्दंडकमंडलोज्वलकरा रक्तांबराडंबरः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ५॥

यद्बृंदावनसत्प्रदक्षिणनमस्काराभिषेकस्तुति
ध्यानाराधन मृद्विलेपनमुखानेकोपचारान् सदा ।
कारंकारमभिप्रयांति चतुरो लोकाः पुमर्थान् सदा
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ६॥

वेदव्यासमुनीशमध्वयतिराट्टीकार्यवाख्यामृतं
ज्ञात्वाद्वैतमतं हलाहलसमं त्यक्त्वा समाख्याप्तये ।
संख्यावत्सुखदां दशोपनिषदां व्याख्यां समाख्यन्मुदा
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ७॥

श्रीमद्वैष्णवलोकजालकगुरुः श्रीमत्परिव्राढ्भरुः
शास्त्रे देवगुरुः श्रितामरतरुः प्रत्यूहगोत्रस्वरुः ।
चेतोतीतशिरुस्तथा जितवरुः सत्सौख्यसंपत्करुः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ८॥

यः संध्यास्वनिशं गुरोर्व्रतिपतेः सन्मंगलस्याष्टकं
सद्यः पापहरं स्वसेविविदुषां भक्त्यैव बाभाषितं ।
भक्त्या व्यक्ति सुसंपदं शुभपदं दीर्घायुरारोग्यकं
कीर्तिं पुत्रकळत्रबांधवसुहृन्मूर्ति प्रयाति ध्रुवम् ॥ ९॥

॥ इति श्री अप्पण्णाचार्यकृतं श्रीराघवेंद्रमंगळाष्टकं संपूर्णं ॥

And now in Baraha Kannada:
|| shreerAghavEMdra maMgalAShTakam ||

shreemadraamapadaaraviMdamadhupaH shreemadhvavaMshaadhipaH
sacCiShyODu gaNODupaH shritajagadgeervaaNasatpaadapaH |
atyarthaM manasaa kRutaachyutajapaH paapaaMdhakaaraatapaH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 1 ||

karmaMdIMdra sudhIMdra sadguru karAMBOjOdbhavaH saMtataM
praajyadhyaanavasheekRutaakhilajagadvaastavyalakShmeedhavaH |
sacCAstrAtividooShakaakhilamRuShAvAdIBakaMThIravaH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 2 ||

saalaMkaarakakaavyanaaTakakalaakaaNaadapaataMjala
trayyarthasmRutijaimineeyakavitaasaMgeetapaaraMgataH |
viprakShatraviDaMGrijaatamukharaanEkaprajaasEvitaH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 3 ||

raMgOttuMgataraMgamaMgalakarashreetuMgabhadraataTa
pratyasthadvijapuMgavaalayalasanmaMtraalayaakhyE purE |
navyEMdrOpalaneelabhavyakarasadbRuMdaavanaaMtargataH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 4 ||

vidvadraajashiraHkireeTakhachitaanarghyOruratnaprabhaa
raagaaghoughahapaadukaadvayacharaH padmaakShamaalaadharaH |
bhaasvaddaMDakamaMDaloojjvalakarO raktAMbaraaDaMbaraH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 5 ||

yadvRuMdaavanasapradakShiNanamaskaaraabhiShEkastuti
dhyaanaaraadhanamRudvilEpanamukhaanEkOpachaaraan sadaa |
kaaraMkaaramabhiprayaaMti chaturO lOkaaH pumarthaan sadaa
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 6 ||

vEdavyaasamuneeshamadhvayatiraaTTeekaaryavaakyaamRutaM
j~jaatvaa&dvaitamataM halaahalasamaM tyaktvaa samaakhyaaptayE |
saMkhyaavatsukhadaaM dashOpaniShadaaM vyaakhyaaM samaakhyaan mudaa
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 7 ||

shreemadvaiShNavalOkajaalakaguruH shreematparivraaDBaruH
shaastrE dEvaguruH shritaamarataruH pratyoohagOtrasvaruH |
chEtO&tItashirustathA jitavaruH satsoukhyasaMpatkaruH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 8 ||

yaH saMdhyaasvanishaM gurOrvratipatEH sanmaMgalasyAShTakaM
sadyaH paapaharaM svasEvividuShAM bhaktyaiva baabhaaShitam |
bhaktyaa vakti susaMpadaM shubhapadaM deerghaayuraarOgyakaM
keertiM putrakalatrabaaMdhavasuhRunmoorteeH prayaati dhruvam || 9 ||

|| iti shreemadappaNAchaaryakRutaM shreeraaghavEMdramaMgalaaShTakam ||

Sri Guru Raghavendra Mangalasthtakam by Sri Vidhya Bhushana written by Sri Appanacharya here:
http://www.youtube.com/watch?v=lX-KpW2gnzM

Advertisements

3 responses to this post.

 1. Posted by murali rayaru on February 20, 2014 at 8:37 am

  can i have aword to word translation of sri raghavendra magalashtakam in
  kannada or english thanking you with regards

  Reply

 2. Posted by murali rayaru on September 18, 2015 at 10:33 pm

  god bless you and us all

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: