Archive for February, 2014

ಗಂಗಾತರಂಗ ರಮಣೀಯ ಜಟಾಕಲಾಪಂ – Gangataranga Ramaniya Jatakalapam Lyrics

Another wonderful lyrics contributed by Ms.Bhavana Damle.

ಗಂಗಾತರಂಗ ರಮಣೀಯ ಜಟಾಕಲಾಪಂ
ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತ ವಾಮಭಾಗಂ |
ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯಮನಂಗ ಮದಾಪಹಾರಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ವಾಚಾಮಗೋಚರ ಮನೇಕಗುಣಸ್ವರೂಪಂ
ವಾಗೀಶವಿಷ್ಣು ಸುರಸೇವಿತ ಪಾದಪೀಠಂ |
ವಾಮೇನ ವಿಗ್ರಹವರೇಣ ಕಲತ್ರವಂತಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ಭೂತಾಧಿಪಂ ಭುಜಗಭೂಷಣ ಭೂಷಿತಾಂಗಂ
ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಂಬರಧರಂ ಜಟಿಲಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ|
ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭಯ ವರಪ್ರದ ಶೂಲಪಾಣಿಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ಶೀತಾಂಶುಶೋಭಿತ ಕಿರೀಟ ವಿರಾಜಮಾನಂ
ಫಾಲೇಕ್ಷಣಾನಲ ವಿಶೋಷಿತ ಪಂಚಬಾಣಂ |
ನಾಗಾಧಿಪಾರಚಿತ ಭಾಸುರಕರ್ಣಪೂರಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ಪಂಚಾನನಂ ದುರಿತ ಮತ್ತ ಮತಂಗಜಾನಾಂ
ನಾಗಾಂತಕಂ ದನುಜಪುಂಗವ ಪನ್ನಗಾನಾಂ |
ದಾವಾನಲಂ ಮರಣಶೋಕ ಜರಾಟವೀನಾಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ತೇಜೋಮಯಂ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣಮದ್ವಿತೀಯಂ
ಆನಂದಕಂದಮಪರಾಜಿತಮಪ್ರಮೇಯಂ |
ನಾದಾತ್ಮಕಂ ಸಕಲನಿಷ್ಕಲಮಾತ್ಮರೂಪಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ಆಶಾಂ ವಿಹಾಯ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಪರಸ್ಯ ನಿಂದಾಂ
ಪಾಪೇರತಿಂ ಚ ಸುನಿವಾರ್ಯ ಮನಃ ಸಮಾಧೌ |
ಆಧಾಯ ಹೃತ್ಕಮಲ ಮಧ್ಯಗತಂ ಪರೇಶಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ರಾಗಾದಿದೋಷರಹಿತಂ ಸ್ವಜನಾನುರಾಗಂ
ವೈರಾಗ್ಯ ಶಾಂತಿನಿಲಯಂ ಗಿರಿಜಾಸಹಾಯಂ |
ಮಾಧುರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಸುಭಗಂ ಗರಲಾಭಿರಾಮಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತೆಃ ಸ್ತವನಂ ಶಿವಸ್ಯ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪಠತೆ ಮನುಷ್ಯಃ |
ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಪುಲಸೌಖ್ಯಮನಂತಕೀರ್ತಿಂ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ದೇಹವಿಲಯೆ ಲಭತೆ ಚ ಮೋಕ್ಷಂ ||

ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ |
ಶಿವಲೊಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೆ ||

|| ಇತಿ ವ್ಯಾಸಪ್ರಣೀತಂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

gaMgAtaraMga ramaNIya jaTAkalApaM
gaurI niraMtara vibhUShita vAmabhAgaM |
nArAyaNa priyamanaMga madApahAraM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

vAchAmagOchara manEkaguNasvarUpaM
vAgIshaviShNu surasEvita pAdapIThaM |
vAmEna vigrahavarENa kalatravaMtaM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

bhUtAdhipaM bhujagabhUShaNa bhUShitAMgaM
vyAghrAjinAMbaradharaM jaTilaM trinEtraM|
pAshAMkushAbhaya varaprada shUlapANiM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM |

shItAMshushObhita kirITa virAjamAnaM
phAlEkShaNAnala vishOShita paMchabANaM |
nAgAdhipArachita bhAsurakarNapUraM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

paMchAnanaM durita matta mataMgajAnAM
nAgAMtakaM danujapuMgava pannagAnAM |
dAvAnalaM maraNashOka jarATavInAM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

tEjOmayaM saguNa nirguNamadvitIyaM
AnaMdakaMdamaparAjitamapramEyaM |
nAdAtmakaM sakalaniShkalamAtmarUpaM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

AshAM vihAya parihRutya parasya niMdAM
pApEratiM cha sunivArya manaH samAdhau |
AdhAya hRutkamala madhyagataM parEshaM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

rAgAdidOSharahitaM svajanAnurAgaM
vairAgya shAMtinilayaM girijAsahAyaM |
mAdhurya dhairya subhagaM garalAbhirAmaM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

vArANasI purapateH stavanaM shivasya
vyAkhyAtamaShTakamidaM paThate manuShyaH |
vidyAM shriyaM vipulasaukhyamanaMtakIrtiM
saMprApya dEhavilaye labhate cha mOkShaM ||

vishvanAthAShTakamidaM yaH paThEt shiva sannidhau |
shivalokamavApnOti shivEna saha mOdate ||

|| iti vyAsapraNItaM shrI vishvanAthAShTakaM saMpUrNaM ||

Shivashtakam Lyrics

I have been listening to this song as a child when it was played on Radio on Monday’s. I can still feel the atmosphere of my home and S.P.Balasubramaniam’s voice on the radio. I used to sing along and that’s how I learnt the lyrics.

TBlock2

Attached is the lyrics in Kannada and English. Please find attached below the video sung by S.P.Balasubramaniam.

ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನ್ನಾಥ ನಾಥಂ ಸದಾನಂದ ಭಾಜಾಮ್ |
ಭವದ್ಭವ್ಯ ಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 1 ||

ಗಳೇ ರುಂಡಮಾಲಂ ತನೌ ಸರ್ಪಜಾಲಂ ಮಹಾಕಾಲ ಕಾಲಂ ಗಣೇಶಾದಿ ಪಾಲಮ್ |
ಜಟಾಜೂಟ ಗಂಗೋತ್ತರಂಗೈ ರ್ವಿಶಾಲಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 2||

ಮುದಾಮಾಕರಂ ಮಂಡನಂ ಮಂಡಯಂತಂ ಮಹಾ ಮಂಡಲಂ ಭಸ್ಮ ಭೂಷಾಧರಂ ತಮ್ |
ಅನಾದಿಂ ಹ್ಯಪಾರಂ ಮಹಾ ಮೋಹಮಾರಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 3 ||

ವಟಾಧೋ ನಿವಾಸಂ ಮಹಾಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಮಹಾಪಾಪ ನಾಶಂ ಸದಾ ಸುಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಗಿರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ ಸುರೇಶಂ ಮಹೇಶಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 4 ||

ಗಿರೀಂದ್ರಾತ್ಮಜಾ ಸಂಗೃಹೀತಾರ್ಧದೇಹಂ ಗಿರೌ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವದಾಪನ್ನ ಗೇಹಮ್ |
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿರ್-ವಂದ್ಯಮಾನಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 5 ||

ಕಪಾಲಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ದಧಾನಂ ಪದಾಂಭೋಜ ನಮ್ರಾಯ ಕಾಮಂ ದದಾನಮ್ |
ಬಲೀವರ್ಧಮಾನಂ ಸುರಾಣಾಂ ಪ್ರಧಾನಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 6 ||

ಶರಚ್ಚಂದ್ರ ಗಾತ್ರಂ ಗಣಾನಂದಪಾತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಧನೇಶಸ್ಯ ಮಿತ್ರಮ್ |
ಅಪರ್ಣಾ ಕಳತ್ರಂ ಸದಾ ಸಚ್ಚರಿತ್ರಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 7 ||

ಹರಂ ಸರ್ಪಹಾರಂ ಚಿತಾ ಭೂವಿಹಾರಂ ಭವಂ ವೇದಸಾರಂ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಂ|
ಶ್ಮಶಾನೇ ವಸಂತಂ ಮನೋಜಂ ದಹಂತಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 8 ||

ಸ್ವಯಂ ಯಃ ಪ್ರಭಾತೇ ನರಶ್ಶೂಲ ಪಾಣೇ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ತ್ವಿಹಪ್ರಾಪ್ಯರತ್ನಮ್ |
ಸುಪುತ್ರಂ ಸುಧಾನ್ಯಂ ಸುಮಿತ್ರಂ ಕಳತ್ರಂ ವಿಚಿತ್ರೈಸ್ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಮೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಯಾತಿ ||

prabhuM praaNanaathaM vibhuM viSvanaathaM jagannaatha naathaM sadaanaMda bhaajaam |
bhavadbhavya bhootESvaraM bhootanaathaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 1 ||

gaLE ruMDamaalaM tanau sarpajaalaM mahaakaala kaalaM gaNESaadi paalam |
jaTaajooTa gaMgOttaraMgai rviSaalaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 2||

mudaamaakaraM maMDanaM maMDayaMtaM mahaa maMDalaM bhasma bhooShaadharaM tam |
anaadiM hyapaaraM mahaa mOhamaaraM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 3 ||

vaTaadhO nivaasaM mahaaTTaaTTahaasaM mahaapaapa naaSaM sadaa suprakaaSam |
gireeSaM gaNESaM surESaM mahESaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 4 ||

gireeMdraatmajaa saMgRuheetaardhadEhaM girau saMsthitaM sarvadaapanna gEham |
parabrahma brahmaadibhir-vaMdyamaanaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 5 ||

kapaalaM triSoolaM karaabhyaaM dadhaanaM padaambhOja namraaya kaamaM dadaanam |
baleevardhamaanaM suraaNaaM pradhaanaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 6 ||

SaraccaMdra gaatraM gaNaanaMdapaatraM trinEtraM pavitraM dhanESasya mitram |
aparNaa kaLatraM sadaa saccaritraM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 7 ||

haraM sarpahaaraM citaa bhoovihaaraM bhavaM vEdasaaraM sadaa nirvikaaraM|
SmaSaanE vasaMtaM manOjaM dahaMtaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 8 ||

svayaM yaH prabhaatE naraSSoola paaNE paThEt stOtraratnaM tvihapraapyaratnam |
suputraM sudhaanyaM sumitraM kaLatraM vicitraissamaaraadhya mOkShaM prayaati ||

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗಬಂಧು ಸ್ತೋತ್ರಂ – Shree Margabandhu Stotram

Ms. Bhavana Damle sent this stotra today. Ms. Bhavana says “This stotra is composed by Sri Appayya Dikshita. If recited with devotion during journey our wishes will be fulfilled and Lord Shiva will protect us during the journey. So, it is called Margabandhu Stotram. A translation of this Stotra is available at thia link. http://www.hindupedia.com/en/Margabandhu_stotram”

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ಶಿವ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಫಾಲಾವನಮ್ರತ್ಕಿರೀಟಂ ಫಾಲನೇತ್ರಾರ್ಚಿಷಾ ದಗ್ಧಪಂಚೇಷುಕೀಟಮ್ |
ಶೂಲಾಹತಾರಾತಿಕೂಟಂ ಶುದ್ಧಮರ್ಧೇಂದುಚೂಡಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಮ್ |
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಅಂಗೆ ವಿರಾಜದ್ಭುಜಂಗಂ ಅಭ್ರಗಂಗಾತರಂಗಾಭಿರಾಮೋತ್ತಮಾಂಗಂ |
ಓಂಕಾರವಾಟೀಕುರಂಗಂ ಸಿದ್ಧ ಸಂಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಮ್ |
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ನಿತ್ಯಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ನಿಹ್ನುತಾಶೇಷಲೋಕೇಶವೈರಿಪ್ರತಾಪಂ |
ಕಾರ್ತಸ್ವರಾಗೇಂದ್ರಚಾಪಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಂ ಭಜೇ ದಿವ್ಯಸನ್ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ |
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಘ್ನಮೀಶಂ ಕಾಲಕಂಠಂ ಮಹೇಶಂ ಮಹಾವ್ಯೋಮಕೇಶಂ |
ಕುಂದಾಭದಂತಂ ಸುರೇಶಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ ||
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಮಂದಾರಭೂತೇರುದಾರಂ ಮಂದರಾಗೇಂದ್ರಸಾರಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯದೂರಂ |
ಸಿಂದೂರದೂರಪ್ರಚಾರಂ ಸಿಂಧುರಾಜಾತಿಧೀರಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ |
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಅಪ್ಪಯ್ಯಯಜ್ವೇಂದ್ರ ಗೀತಂ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣೆ |
ತಸ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಧತ್ತೆ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೇಭಯಂ ಚಾಶುತೋಷೋ ಮಹೇಶಃ |

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ಶಿವ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

|| ಇತಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತಪ್ರಣೀತಂ ಶ್ರೀಮಾರ್ಗಬಂಧುಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

shaMbhO mahAdEva dEva shiva
shaMbhO mahAdEva dEvEsha shaMbhO
shaMbhO mahAdEva dEva ||

phAlAvanamratkirITaM phAlanEtrArchiShA dagdhapaMchEShukITam |
shUlAhatArAtikUTaM shuddhamardhEMduchUDaM bhajE mArgabaMdhum |
shaMbho mahAdEva dEva ||

aMge virAjadbhujaMgaM abhragaMgAtaraMgAbhirAmOttamAMgaM |
OMkAravATIkuraMgaM siddha saMsEvitAMghriM bhajE mArgabaMdhum |
shaMbho mahAdEva dEva ||

nityaM chidAnaMdarUpaM nihnutAshEShalOkEshavairipratApaM |
kArtasvarAgEMdrachApaM kRuttivAsaM bhajE divyasanmArgabaMdhuM |
shaMbho mahAdEva dEva ||

kaMdarpadarpaghnamIshaM kAlakaMThaM mahEshaM mahAvyOmakEshaM |
kuMdAbhadaMtaM surEshaM kOTisUryaprakAshaM bhajE mArgabaMdhuM ||
shaMbho mahAdEva dEva ||

maMdArabhUtErudAraM maMdarAgEMdrasAraM mahAgauryadUraM |
siMdUradUraprachAraM siMdhurAjAtidhIraM bhajE mArgabaMdhuM |
shaMbho mahAdEva dEva ||

appayyayajvEMdra gItaM stOtrarAjaM paThEdyastu bhaktyA prayANe |
tasyArthasiddhiM vidhatte mArgamadhyEbhayaM chAshutOShO mahEshaH |

shaMbhO mahAdEva dEva shiva
shaMbhO mahAdEva dEvEsha shaMbhO
shaMbhO mahAdEva dEva ||

|| iti appayya dIkShitapraNItaM shrImArgabaMdhustOtraM saMpUrNaM ||

Sri Madhwa Nama in Sanskrit

Links for Sri Madhwa Nama in Sanskrit are listed below:

1. www.sripadarajamutt.org

2. www.scribd.com

I have posted the lyrics for Sri Madhwa Nama here at my blog:

  1. Sri Madhwa Nama

I created a pdf file from the dvaita.org web site to help all of you read the same.  Attached below is the pdf in Kannada which will help you all print or save it on your computer.

And you can listen to the audio here:

Atma-Shatakam by Sri Adi Shankaracharya

TBlock2

Composer: Sri Adi Shankaracharya
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಮನೋ ಬುಧ್ಯಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಾನಿ ನಾಹಂ
ನ ಚ ಶ್ರೋತ್ರ ಜಿಹ್ವೆ ನ ಚ ಘ್ರಾಣ ನೇತ್ರೆ |
ನ ಚ ವ್ಯೋಮ ಭೂಮಿರ್ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯುಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ನ ಚ ಪ್ರಾಣ ಸಂಜ್ಞೋ ನ ವೈ ಪಂಚವಾಯುಃ
ನ ವಾ ಸಪ್ತಧಾತುರ್ನ ವಾ ಪಂಚಕೋಶಾಃ |
ನ ವಾಕ್ಪಾಣಿ ಪಾದೌ ನ ಚೋಪಸ್ಥ ಪಾಯೂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ನ ಮೇ ದ್ವೇಷರಾಗೌ ನ ಮೇ ಲೋಭಮೋಹೋ
ಮದೋ ನೈವ ಮೇ ನೈವ ಮಾತ್ಸರ್ಯಭಾವಃ |
ನ ಧರ್ಮೋ ನ ಚಾರ್ಥೋ ನ ಕಾಮೋ ನ ಮೋಕ್ಷಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ನ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಪಾಪಂ ನ ಸೌಖ್ಯಂ ನ ದುಃಖಂ
ನ ಮಂತ್ರೋ ನ ತೀರ್ಥಂ ನ ವೇದಾ ನ ಯಜ್ಞಃ |
ಅಹಂ ಭೋಜನಂ ನೈವ ಭೋಜ್ಯಂ ನ ಭೋಕ್ತಾ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ನ ಮೃತ್ಯು ರ್ನ ಶಂಕಾ ನ ಮೇ ಜಾತಿ ಭೇದಃ
ಪಿತಾ ನೈವ ಮೇ ನೈವ ಮಾತಾ ನ ಜನ್ಮಃ |
ನ ಬಂಧುರ್ನ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರ್ನೈವ ಶಿಷ್ಯಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಅಹಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪೋ
ವಿಭುರ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ |
ಸದಾ ಮೇ ಸಮತ್ವಂ ನ ಮುಕ್ತಿರ್ನ ಬಂಧಃ |
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

manO budhyahaMkAra cittAni nAhaM
na ca SrOtra jihve na ca GrANa nEtre |
na ca vyOma BUmirna tEjO na vAyuH
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

na cha prANa saMj~jO na vai paMcavAyuH
na vA saptadhAturna vA paMcakOSAH |
na vAkpANi pAdau na cOpastha pAyU
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

na mE dvESharAgau na mE lOBamOhO
madO naiva mE naiva mAtsaryaBAvaH |
na dharmO na cArthO na kAmO na mOkShaH
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

na puNyaM na pApaM na sauKyaM na duHKaM
na maMtrO na tIrthaM na vEdA na yaj~jaH |
ahaM BOjanaM naiva BOjyaM na BOktA
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

na mRutyu rna SaMkA na mE jAti BEdaH
pitA naiva mE naiva mAtA na janmaH |
na baMdhurna mitraM gururnaiva SiShyaH
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

ahaM nirvikalpO nirAkAra rUpO
viBurvyApya sarvatra sarvEMdriyANAM |
sadA mE samatvaM na muktirna baMdhaH |
cidAnaMda rUpaH SivOhaM SivOhaM ||

Bhajeham Bhajeham Bhajeham Shivoham Lyrics

lord-shiva

Lyrics on Lord Shiva

Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಸರ್ವಭೂತಾದಿವಾಸಂ
ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಓಂಕಾರಮೂಲಂ ತುರೀಯಂ ಮಹೇಶಂ
ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ

ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||

bhajEhaM bhajEhaM shivOhaM shivOhaM
chidAnaMda rUpa shivOhaM shivOhaM ||

prasIda prabhO sarvabhUtAdivAsaM
bhajEhaM bhajEhaM shivOhaM shivOhaM
chidAnaMda rUpa shivOhaM shivOhaM ||

OMkAramUlaM turIyaM mahEshaM
bhajEhaM bhajEhaM shivOhaM shivOhaM
chidAnaMda rUpa shivOhaM shivOhaM ||

OM namaH shivAya OM namaH shivAya |||

Updated: Maha Shivaratri – 27th Feb 2014

shiva_Pooja

Maha Shivaratri is celebrated on Thursday Feb 27th 2014. It is mandatory to visit the temple and seek the blessings of Lord Shiva during this day. In many customs they do fast on this day, but in our Madhwa tradition it is a festival and we do not fast. I remember visiting the Shiva Temple at Vijaya College in Bijapur which had 1001 Lingas along with my parents every year.

Attached below are prayers to say for Lord Shiva and seek his blessings.


Vandhe Sambhum Umaapathim Suragurum
Vandhe Jagath Kaaranam
Vandhe Pannaga Bhooshanam Mrigadharam
Vandhe Pasoonaam Pathim
Vandhe Soorya Sasaanga Vahnni Nayanam
Vandhe Mukundha Priyam
Vandhe Baktha Janaasryam Cha
Varadham Vandhe Sivam Sankaram

Meaning:

I bow to Sambu the Lord of Uma and the teacher of the Devas. I bow to the Lord Who is the root cause of the entire world. I bow to the Lord, Who has the serpent as His ornament, Who carries a deer. I bow to the Lord of all beings. I bow to the Lord Who has the Sun, the Moon and the Fire as His three eyes. I bow to Him Who is fond of Mukundha. I bow to Him, Who is the refuge of all devotees and Who grants boons to them. I bow to Siva, the creator of all auspicious things.

This blog has lyrics for several songs on Lord Shiva. Check the links below

%d bloggers like this: