Sri Ramachandra Ashtakam – ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಷ್ಟಕಂ

Singers: Bombay sisters Raga: Yaman Kalyani

Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಷ್ಟಕಂ

ರಾಗ: ಯಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ

ಸುಗ್ರೀವಮಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ
ಸೀತಾಕಳತ್ರಂ ನವಮೇಘಗಾತ್ರಂ
ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಂ ಶತಪತ್ರನೇತ್ರಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೧||

ಸಂಸಾರಸಾರಂ ನಿಗಮಪ್ರಚಾರಂ
ಧರ್ಮಾವತಾರಂ ಹೃತಭೂಮಿಭಾರಂ
ಸದಾ ಅವಿಕಾರಂ ಸುಖಸಿಂಧುಸಾರಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೨||

ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸಂ ಜಗತಾಂ ನಿವಾಸಂ
ಭೂದೇವವಾಸಂ ಶರದಿಂದು ಹಾಸಂ
ಲಂಕಾವಿನಾಶಂ ಭುವನಪ್ರಕಾಶಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೩||

ಮಂದಾರಮಾಲಂ ವಚನೇ ರಸಾಲಂ
ಗುಣೈರ್ವಿಶಾಲಂ ಹತಸಪ್ತತಾಲಂ
ಕ್ರವ್ಯಾದಕಾಲಂ ಸುರಲೋಕಪಾಲಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೪||

ವೇದಾಂತಗಾನಂ ಸಕಲೇ ಸಮಾನಂ
ಹೃತಾರಿಮಾನಂ ತ್ರಿದಶಪ್ರಧಾನಂ
ಗಜೇಂದ್ರಯಾನಂ ವಿಗತಾವಸಾನಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೫||

ಶ್ಯಾಮಾಭಿರಾಮಂ ನಯನಾಭಿರಾಮಂ
ಗುಣಾಭಿರಾಮಂ ವಚನಾಭಿರಾಮಂ
ವಿಶ್ವಪ್ರಣಾಮಂ ಕೃತಭಕ್ತಕಾಮಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೬||

ಲೀಲಾಶರೀರಂ ರಣರಂಗಧೀರಂ
ವಿಶ್ವೈಕಸಾರಂ ರಘುವಂಶಹಾರಂ
ಗಂಭೀರನಾದಂ ಜಿತಸರ್ವವಾದಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೭||

ಖಲೇ ಕೃತಾಂತಂ ಸ್ವಜನೇ ವಿನೀತಂ
ಸಾಮೋಪಗೀತಂ ಮನಸಾ ಪ್ರತೀತಂ
ರಾಗೇನ ಗೀತಂ ವಚನಾದ್ಯತೀತಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೮||
________________

sugrIvamitraM paramaM pavitraM
sItAkaLatraM navamEGagAtraM
kAruNyapAtraM SatapatranEtraM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||1||

saMsArasAraM nigamapracAraM
dharmAvatAraM hRutaBUmiBAraM
sadA avikAraM suKasiMdhusAraM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||2||

lakShmIvilAsaM jagatAM nivAsaM
BUdEvavAsaM SaradiMdu hAsaM
laMkAvinASaM BuvanaprakASaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||3||

maMdAramAlaM vacanE rasAlaM
guNairviSAlaM hatasaptatAlaM
kravyAdakAlaM suralOkapAlaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||4||

vEdAMtagAnaM sakalE samAnaM
hRutArimAnaM tridaSapradhAnaM
gajEMdrayAnaM vigatAvasAnaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||5||

SyAmABirAmaM nayanABirAmaM
guNABirAmaM vacanABirAmaM
viSvapraNAmaM kRutaBaktakAmaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||6||

lIlASarIraM raNaraMgadhIraM
viSvaikasAraM raGuvaMSahAraM
gaMBIranAdaM jitasarvavAdaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||7||

KalE kRutAMtaM svajanE vinItaM
sAmOpagItaM manasA pratItaM
rAgEna gItaM vacanAdyatItaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||8||

7 responses to this post.

 1. Posted by savitridesai on April 8, 2014 at 3:30 am

  dhanyavadagalu

  Reply

 2. Posted by V T Balanarasimha on April 8, 2014 at 3:05 am

  lovely

  Reply

 3. Posted by ravi on April 8, 2014 at 2:17 am

  I consider myself blessed to receive Sri Ramachandra Ashtakam on
  ‘Sri Rama Navami’ – April 8, 2014.

  Ravi at Adelaide, Australia

  Reply

 4. ||ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವಾಷ್ಟಕಮ್||
  ರಾಮಭದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಜಯ|ರಾಘವೆಂದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ||
  ಸೋಮಪೇಂದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಜಯ| ರಾಮಚಂದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ||೧||

  ಕಂಜಜೇಶಫಣೀಶಸುರೇಶಪೂರ್ವ ಸುರಾರ್ಚಿತಂ|ಕಂಜಬಂಧ್ವಮಿತಪ್ರಭಂ ಶುಭಗಂಧಕುಂಕುಮ ಚರ್ಚಿತಮ್||ಕಂಜಕೇತುಯವಾಂಕುಶನಿಲಾಂಛನಾಢ್ಯಪದಾಂಬುಜಂ|ಕಂಜಜಾದಿನಿಯಾಮಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್||ರಾಮಭದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಜಯ ||೨||

  ಶಾರದೇಂದುರುಗುನ್ನಖಾವಲಿರಾಜಿತಂ ಮುನಿಪೂಜಿತಂ|ಸಾರನೂಪುರಕಿಂಕಿಣೀನಿನದಾಂಚಿತಂ ಗತವಂಚಿತಮ್||ಚಾರು ಗುಲ್ಫಕತೂಂಅಕಲ್ಪಸುಜಂಘಕಂ ಭವಭಂಗಕಂ|ವಾರಣೇಂದ್ರಕರೋರುಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಂ|ರಾಮಭದ್ರ -||೩||

  ವಿದ್ಯುದಾಭಸುಪೀತಚೇಲಕಧಾರಿಣಂ ಭಯಹಾರಿಣಂ|ಮಧ್ಯಮಾರ್ಪಿತದಿವ್ಯರತ್ನಸುಮೇಖಲಂ ವಿಜಿತಾಖಿಲಮ್||ಹೃದ್ಯನಾಭಿವಲಿತ್ರಯಾಂಕಿತನೂದರಂ ಭುವನೋದರ ಶುದ್ಧಚಿನ್ಮಯಕಾಯಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್|ರಾಮಭದ್ರ-||೪||

  ಅಂಬುಜಾಲಯಯಾನ್ಯಧಿಷ್ಠಿತ ವಕ್ಷಸಂಹತರಕ್ಷಸಂ| ಶಂಬಲಾದಿಸಮಸ್ತಸದ್ಗುಣಜಾಲಿನಂ ವನ ಮಾಲಿನಮ್||ಕಂಬುಕಂಧರಮತ್ಸ್ಯಕೌಸ್ತುಭಧಾರಕಂ ಬಹು ಹಾರಕಮ್|ಸಂಭೃತಾಖಿಲನಾಯಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್|| ರಾಮಭದ್ರ-||೫||

  ಪೀನವರ್ತುಲಬಾಹುಮದ್ಭುತ ವಿಕ್ರಮಂ ಜಿತಸಂಕ್ರಮಮ್| ಧ್ಯಾನಿಸತ್ಕೃತಶಾಂರ್ಗಬಾಣಲಸತ್ಕರಂ ಕರುಣಾಕರಮ್||ಉನ್ನತಾಂಗದ ಮುದ್ರಿಕಾದಿವಿಭೂಷಣಮ್|ಸಂನತೇಪ್ಸಿತದಾಯಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್||ರಾಮಭದ್ರ-||೬||

  ಚಂದ್ರಕೊಟ್ಯಮಿತೋರುಕಾಂತಿಲಸನ್ಮುಖಂ ಕರುಣೋನ್ಮುಖಮ್|ಕುಂದಕುಡ್ಮಲದಂತಪಂಕ್ತಿ ಸುಹಾಸಕಂ ಶುಭನಾಸಕಮ್||ಸಾಂದ್ರನೀರನೀಲಮಬ್ಜದಲೇಕ್ಷಣಂ ವರಲಕ್ಷಣಮ್|ತಂದ್ರಿದೂರಮನಾಯಕಂಪ್ರಣಮಾಮಿಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್||ರಾಮಭದ್ರ-||೭||

  ಭಾನುಭಾಸಿಕಿರೀಟಕುಂಡಲಮಂಡಿತಂ ಗತಖಂಡಿತಮ್|ಭಾನುವಂಶಕೃತಾವತಾರ ಮನುತ್ತಮಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ||ಮಿನಕೇತನಕೋಟಿಶೋಭಮಮಾಯಕಂ ಪುರಮಾಯಕಮ್|ವೈನತೇಯಕಯಾನಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್|| ರಾಮಭದ್ರ-||೮||

  ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮವರಾಹಪೂರುಷ ಸಿಂಹವಾಮನರೂಪಿಣಮ್|ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂತಕ ರಾಮರಾಘವ ಕೃಷ್ಣಬುದ್ಧಸುಕಲ್ಕಿನಮ್||ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಜನುಸ್ಥಿತಿಪ್ರಲಯಾದಿಕಾಷ್ಟಕಕಾರಕಮ್|ತತ್ಸರೋನ್ಮುಖನಾಮಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್||ರಾಮಭದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಜಯ||೯||

  ||ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್||

  Reply

 5. Thank you very much,I know the Ashtakam and am used to chant/sing daily.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: