ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ – Krishna Enabarade Lyrics

I cannot believe I had not posted this amazing song by Shree Purandara Dasaru. Also, with so many lyrics posted it has become hard to track what has been posted and what not. Need a way to organize the songs.

Mr. P.S.Thammanna from Bangalore sent me an amazing list of songs composed by Shree Purandara Dasaru. It is a huge document in Baraha. This is amazing work from him. No way to thank him.

IMG_1857

Attached below are the lyrics in Kannada and Baraha English.

ರಾಗ: ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ – ಛಾಪು ತಾಳ

    ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ | ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ ||ಪ||

ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||ಅ|| ಮಲಗೆದ್ದು ಮೈಮುರಿದು ಏಳುತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||ನಿತ್ಯ ||

ಸುಳಿದಾಡುತ ಮನೆಯೊಳಗಾದರು ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||೧|| ಮೇರೆ ತಪ್ಪಿ ಮಾತಾಡುವಾಗಲೊಮ್ಮೆ | ಕೃಷ್ಣಎನಬಾರದೆ || ದೊಡ್ಡ ||

ದಾರಿಯ ನಡೆದಾಗ ಭಾರವ ಹೊರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||೨||

ಗಂಧವ ಪೂಸಿ ತಾಂಬೂಲವ ಮೆಲುವಾಗ | ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ತನ್ನ | ಮಂದಗಮನೆ ಕೂಡ ಸರಸವಾಡುತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಎನಬಾರದೆ ||೩||

ಪರಿಹಾಸ್ಯದ ಮಾತಾಡುತಲೊಮ್ಮೆ | ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ | ಪರಿ ಪರಿ ಕೆಲಸದೊಳೊಂದು ಕೆಲಸವೆಂದು | ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||೪||

ಕಂದನ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡುತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ || ಬಹು || ಚಂದುಳ್ಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||೫||

ನೀಗದಾಲೋಚನೆ ರೋಗೋಪದ್ರವದಲೊಮ್ಮೆ | ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ || ಒಳ್ಳೆ ಭೋಗ ಪಡೆದು ಅನುರಾಗದಿಂದಿರುವಾಗ | ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||೬||

ದುರಿತರಾಶಿಗಳನು ತಂದು ಬಿಸುಡಲು ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ | ಸದಾ || ಗರುಡವಾಹನ ಸಿರಿಪುರಂದರ ವಿಠಲನ್ನೇ | ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||೭||

<b>rAga: saurAShTra – CApu tALa<-b>

kRuShNa enabArade | kRuShNana nenedare kaShTa oMdiShTilla ||pa||

narajanma baMdAga nAlige iruvAga kRuShNa enabArade ||a||

malageddu maimuridu ELutalomme kRuShNa enabArade ||nitya || suLidADuta maneyoLagAdaru omme kRuShNa enabArade ||1||

mEre tappi mAtADuvAgalomme | kRuShNaenabArade || doDDa || dAriya naDedAga bhArava horuvAga kRuShNa enabArade ||2|| gaMdhava pUsi tAMbUlava meluvAga | kRuShNa enabArade tanna | maMdagamane kUDa sarasavADutalomme kRuShNaenabArade ||3|| parihAsyada mAtADutalomme | kRuShNa enabArade | pari pari kelasadoLoMdu kelasaveMdu | kRuShNa enabArade ||4||

kaMdana bigidappi muddADutalomme kRuShNa enabArade || bahu || caMduLLa hAsige mEle kuLitomme kRuShNa enabArade ||5|| nIgadAlOcane rOgOpadravadalomme | kRuShNa enabArade || oLLe bhOga paDedu anurAgadiMdiruvAga | kRuShNa enabArade ||6|| duritarAshigaLanu taMdu bisuDalu kRuShNa enabArade | sadA || garuDavAhana siripuraMdara viThalannE | kRuShNa enabArade ||7||

 

Attached is the link to listen to the song by Bombay Sisters on youtube.

 

6 responses to this post.

 1. Posted by Krishnamurthy on October 31, 2018 at 5:10 pm

  There is no proper sync of Lyrics and Bombay sisters singing

  Reply

 2. Posted by Rajashekhar Sharma on September 14, 2018 at 8:32 am

  Lovely Daasara Sahithya. Thank you for posting in Kannada script; I was looking for it. I listened to Khan brothers’ singing of this wonderful piece and I couldn’t completely catch the words, so this helped. Bombay sisters’ rendition above is very nice, but the Khan brothers have rendered it in such fantastic melody that it was unreal!

  Reply

 3. Posted by m.v.sarveswara on July 23, 2014 at 11:41 pm

  thank you very much. I was looking for the lyrics in kannada script and got it here.

  Reply

 4. Posted by Daksha on July 10, 2014 at 6:49 am

  Hi Meera,

  Not sure you already have this song on your blog still thought of sharing.

  Reply

  • Posted by Arun Kumar MA on August 23, 2019 at 4:04 pm

   Ksheera Sagara Shayana Neene Gathiyendu Krishna Enabarade
   Dwarakapura Vaasa Purandara Vittala Sri Krishna Enabarade

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: