ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ – Krishna Enabarade Lyrics

I cannot believe I had not posted this amazing song by Shree Purandara Dasaru. Also, with so many lyrics posted it has become hard to track what has been posted and what not. Need a way to organize the songs.

Mr. P.S.Thammanna from Bangalore sent me an amazing list of songs composed by Shree Purandara Dasaru. It is a huge document in Baraha. This is amazing work from him. No way to thank him.

IMG_1857

Attached below are the lyrics in Kannada and Baraha English.

ರಾಗ: ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ – ಛಾಪು ತಾಳ

    ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ | ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ ||ಪ||

ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||ಅ|| ಮಲಗೆದ್ದು ಮೈಮುರಿದು ಏಳುತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||ನಿತ್ಯ ||

ಸುಳಿದಾಡುತ ಮನೆಯೊಳಗಾದರು ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||೧|| ಮೇರೆ ತಪ್ಪಿ ಮಾತಾಡುವಾಗಲೊಮ್ಮೆ | ಕೃಷ್ಣಎನಬಾರದೆ || ದೊಡ್ಡ ||

ದಾರಿಯ ನಡೆದಾಗ ಭಾರವ ಹೊರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||೨||

ಗಂಧವ ಪೂಸಿ ತಾಂಬೂಲವ ಮೆಲುವಾಗ | ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ತನ್ನ | ಮಂದಗಮನೆ ಕೂಡ ಸರಸವಾಡುತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಎನಬಾರದೆ ||೩||

ಪರಿಹಾಸ್ಯದ ಮಾತಾಡುತಲೊಮ್ಮೆ | ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ | ಪರಿ ಪರಿ ಕೆಲಸದೊಳೊಂದು ಕೆಲಸವೆಂದು | ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||೪||

ಕಂದನ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡುತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ || ಬಹು || ಚಂದುಳ್ಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||೫||

ನೀಗದಾಲೋಚನೆ ರೋಗೋಪದ್ರವದಲೊಮ್ಮೆ | ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ || ಒಳ್ಳೆ ಭೋಗ ಪಡೆದು ಅನುರಾಗದಿಂದಿರುವಾಗ | ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||೬||

ದುರಿತರಾಶಿಗಳನು ತಂದು ಬಿಸುಡಲು ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ | ಸದಾ || ಗರುಡವಾಹನ ಸಿರಿಪುರಂದರ ವಿಠಲನ್ನೇ | ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||೭||

<b>rAga: saurAShTra – CApu tALa<-b>

kRuShNa enabArade | kRuShNana nenedare kaShTa oMdiShTilla ||pa||

narajanma baMdAga nAlige iruvAga kRuShNa enabArade ||a||

malageddu maimuridu ELutalomme kRuShNa enabArade ||nitya || suLidADuta maneyoLagAdaru omme kRuShNa enabArade ||1||

mEre tappi mAtADuvAgalomme | kRuShNaenabArade || doDDa || dAriya naDedAga bhArava horuvAga kRuShNa enabArade ||2|| gaMdhava pUsi tAMbUlava meluvAga | kRuShNa enabArade tanna | maMdagamane kUDa sarasavADutalomme kRuShNaenabArade ||3|| parihAsyada mAtADutalomme | kRuShNa enabArade | pari pari kelasadoLoMdu kelasaveMdu | kRuShNa enabArade ||4||

kaMdana bigidappi muddADutalomme kRuShNa enabArade || bahu || caMduLLa hAsige mEle kuLitomme kRuShNa enabArade ||5|| nIgadAlOcane rOgOpadravadalomme | kRuShNa enabArade || oLLe bhOga paDedu anurAgadiMdiruvAga | kRuShNa enabArade ||6|| duritarAshigaLanu taMdu bisuDalu kRuShNa enabArade | sadA || garuDavAhana siripuraMdara viThalannE | kRuShNa enabArade ||7||

 

Attached is the link to listen to the song by Bombay Sisters on youtube.

 

Advertisements

3 responses to this post.

 1. Posted by Daksha on July 10, 2014 at 6:49 am

  Hi Meera,

  Not sure you already have this song on your blog still thought of sharing.

  Reply

 2. Posted by m.v.sarveswara on July 23, 2014 at 11:41 pm

  thank you very much. I was looking for the lyrics in kannada script and got it here.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: