ಪ್ರಾಣನಾಥ ಪಾಲಿಸೋ ನೀ ಎನ್ನ – Prananatha Paliso Ni Enna Lyrics

This is another song from the amazing list of songs Mr. P.S.Thammanna from Bangalore sent me a couple of months ago on Lord Hanuman.

ರಾಗ: ನಾಟಿಕುರಂಜಿ – ತಾಳ: ಆದಿತಾಳ

    ಪ್ರಾಣನಾಥ ಪಾಲಿಸೋ ನೀ ಎನ್ನ ||ಪ||

ಜಾಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಜೀವವಿತ್ತ ಘನ್ನ | ವಾಣಿಪತಿ ಸಮದಾವನೆ | ರಾಣಿ ಭಾರತಿರಮಣನೆ ||೧||

ಅಂಜನಾದೇವಿಯ ಆತ್ಮಜನೆ ಕಂಜಾಕ್ಷರಾಮನ ದೂತನೆ ||೨||

ಪಾಂಡುಸುತ ಭೂಮಂಡಲೇಶ | ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಕ್ತರ ಪೋಷ ||೩||

ಮೂಲ ಗುರು ಮಧ್ವರಾಯರಾಗಿ | ಮೂಲ ದೈತ್ಯರ ನೀಗಿ ||೪||

ನರಹರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕೀರ್ತಿ ನರರಿಗೆ ತೋರಿದ ನಿಜಗುರು ಮೂರ್ತಿ ||೫||

prANanAtha pAlisO nI enna ||pa||

jANa lakShmaNanige jIvavitta Ganna |

vANipati samadAvane | rANi bhAratiramaNane ||1||

aMjanAdEviya Atmajane kaMjAkSharAmana dUtane ||2||

pAMDusuta bhUmaMDalEsha | pAMDuraMga bhaktara pOSha ||3||

mUla guru madhvarAyarAgi | mUla daityara nIgi ||4||

narahari puraMdara viThalana kIrti nararige tOrida nijaguru mUrti ||5||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: