ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ – Baro Krishnayya Lyrics

IMG_1872

ragamalika; Tala:Adi

Composer: Kanakadaasa

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

bArO kRuShNayya ninna bhaktara manegIga kRuShNayya || pa. ||
bArO ninna mukha tOrO ninna sari yArO jagadhara shIlanE || a.pa. ||

aMdugE pADagavu kAlaMduge kiru gejje dhim dhimi
dhimi dhimi dhimirenuta poMgoLalanUduta baarayya || 1 ||

kaMkaNa karadalli ponnuMgura hoLeyuta kiMkiNi kiNi kiNi kiNirenuta
poMgoLalUduta bArayya bArO kriShNayya || 2 ||

vAsa uDupili neleyAdi kEshavanE dAsa ninna pada dAsa
dAsa ninna pada dAsa ninna pada dAsa salahalu bArayya || 3 ||

ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೀಗ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ || ಪ. ||
ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಮುಖ ತೋರೋ ನಿನ್ನ ಸರಿ ಯಾರೋ ಜಗಧರ ಶೀಲನೇ || ಅ.ಪ. ||

ಅಂದುಗೇ ಪಾಡಗವು ಕಾಲಂದುಗೆ ಕಿರು ಗೆಜ್ಜೆ ಧಿಮ್ ಧಿಮಿ
ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿರೆನುತ ಪೊಂಗೊಳಲನೂದುತ ಬಾರಯ್ಯ || ೧ ||

ಕಂಕಣ ಕರದಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನುಂಗುರ ಹೊಳೆಯುತ ಕಿಂಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿರೆನುತ
ಪೊಂಗೊಳಲೂದುತ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕ್ರಿಷ್ಣಯ್ಯ || ೨ ||

ವಾಸ ಉಡುಪಿಲಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನೇ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ
ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ಸಲಹಲು ಬಾರಯ್ಯ || ೩ ||

5 responses to this post.

 1. it is preceded by a vrutham of Purandaradasa, sung by ML Vasantha kumari. I would like to have it

  Reply

 2. Posted by Hemalatha Gopal on January 9, 2018 at 10:36 am

  Very devotional song and such nice composing by kanakadasa

  Reply

 3. Posted by Rama on August 17, 2016 at 11:10 pm

  What does anduge padakavu mean

  Reply

 4. Posted by Pramod on March 24, 2015 at 1:12 pm

  Beautiful, melodious and evergreen song by Kanaka Dasara. Thanks a lot for sharing! 🙂

  Reply

 5. Posted by m.v.sarveswara on August 16, 2014 at 8:21 pm

  happy gokulashtami. thank you for sharing a very nice song composed by kanakadasaru

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: