Archive for January 20th, 2015

Mantralaya Mandira Maam Pahi – ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಂದಿರ ಮಾ೦ ಪಾಹಿ Lyrics

IMG_1979

I heard this song while listening to Radio Madhwa Sangha. Immediately thought of posting it. You can find the lyrics on Mantralaya web site as well here.

ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಂದಿರ ಮಾ೦ ಪಾಹಿ || pa||

ರಾಘವೆಂದ್ರ ರಾಘವೆಂದ್ರ

ಮದ್ವಾಭಿಧಮುನಿಸದ್ವ೦ಶೋದ್ಭವ
ಅದ್ವೈತಾರಣ್ಯ ಸದ್ವಿತಿಹೋತ್ರ ||1||

ಸುಧಿ೦ದ್ರಯತಿಕರ ಪದುವೋದ್ಭವ ಸುಧಿ
ಗುರುರಾಘವೆಂದ್ರ ಕೋವಿರ ಕುಲವರ್ಯ ||2||

ದ೦ಢ ಧರ ಕೋದ೦ಡ ಪಾಣಿಪದ
ಪು೦ಡರೀಕ ಧ್ಯಾನ ತ೦ಡ ಮತೆ ಹೇ ||3||

ಸುರಧೆನು ಕಲ್ಪತರು ವರಚಿ೦ತಾಮಣಿ
ಶರಣಾಗತ ಜನ ಪರಿಪಾಲ ತ್ವಮ್ ||4||

ಅಭಿನವ ಜನಾಧ೯ನ ವಿಠಲನಾ ಪದಯುಗಳ
ಧ್ಯಾನಿಪ ಮುನಿಕುಲೋತ್ತ೦ಸಾ     ||5||

Listen to the song here on youtube

%d bloggers like this: