Guruve Varahaja Thatavaasa – ಗುರುವೇ ವರಹಾಜ ತಟವಾಸ Lyrics

Everyday as I listen to Radio Madhva Sangha, I come across unbelievable songs. This song on our Beloved Rayaru stuck in my mind. I kept singing this all day. Surprising that I had not heard this until today.

Mantralaya-2014

I went back and checked the Sree Raghavendra Swamy Lyrics page on my blog, and Mr. Vishwas S Sharma had asked about this song.

song-lyrics

So, Vishwas S Sharma here comes the lyrics in English. I found the English lyrics on this blog, and I reworked the lyrics after listening to the song several times. The blog  also has the meaning in English and Tamil. I listened to this several times to make sure I got the lyrics properly. Correct me if you think there are mistakes.

guruvE rAghavEMdra  rAghavEMdra
guruvE  varahaja taTha vAsA
puri maMtRAdhIsha

arumore iDuvenO varapada padhamake
karunadal enna mana hariyalli irisO

bhAgi bhajipE guruvE
ennaya rOga harisu prabhuvE
rAghavEMdra durithou dhavi dhUranE
bhOgishayana pAda rAgadhi bhajisuva

bhUta prEta bhAdhe
biDisuva chAthi nimmadu tiLidE
bhUtherenipa jana Athu nimmapadha
prIthi sEvayalli thAthurariharO

mouni varya ninnA
bEDuvE gnana bhakutiyannA
dhAna mADi agnana vanOdisE
hIna yOni bharalEnu anjEnO

parimaLAryar eMdu
nimmaya bhirudhu kELi baMdu
morayaniDuvE tava charanAmburuhake
aravanIyO thava parimaLa swabhaganu

guru sudhIMdra karaja
thOrpudhu hariya pAdha visaja
varadha suhrudhga guru gOviMda viThalana
charana sarOjava nirUpa bhajipa guru

I am still working on Kananda transliteration, will update it soon.

The way the singer Sri Puttur Narasimha Nayak says Raghavendra, Guruve and Govinda Vittala brought tears to my eyes. Amazing lyrics, and an amazing singer who brought life to this song. You can listen to the song here.

https://soundcloud.com/sridhar-patavari/guruve-varahaja-thatavaasa

Here comes the lyrics in Kannada. Let me know if there are any corrections.

ಗುರುವೇ ವರಹಾಜ  ತಟ  ವಾಸ
ಪುರಿ  ಮಂತ್ರದೀಶ

ಅರುಮೊರೆ  ಇಡುವೆನೋ ವರಪದ  ಪಧುಮಕೆ
ಕರುನಥಲೇನ ಮನ  ಹರಿಯಲ್ಲಿ  ಇರಿಸೋ

ಭಾಗಿ  ಭಜಿಪೇ  ಗುರುವೇ

ಎನ್ನಯ ರೋಗ  ಹರಿಸು  ಪ್ರಭುವೇ
ರಾಘವೇಂದ್ರ  ಧುರಿ  ತೌಧಾವಿ  ಧೂರನೇ
ಭೋಗಿ  ಶಯನ  ಪಾಧ ರಾಗಧಿ  ಭಜಿಸುವ

ಭೂತ  ಪ್ರೇತ  ಭಾಧೆ  ಬಿಡಿಸುವ
ಛಾತಿ ನಿಮ್ಮದು  ತಿಳಿದೇ
ಭೂತರೆನಿಪ  ಜನ  ಆತು ನಿಮ್ಮಪಧ
ಪ್ರೀತಿ  ಸೇವಯಲ್ಲಿ  ತತುರರಿಹರೋ

ಮೌನಿ  ವರ್ಯ ನಿನ್ನಾ
ಬೇಡುವೆ ಜ್ಞಾನ  ಭಕುತಿಯನ್ನಾ
ಧ್ಯಾನ  ಮಾಡಿ  ಅಜ್ಞ್ಯನವನೋಡಿಸೆ
ಹೀನ  ಯೋನಿ  ಭರಲೇನು  ಅಂಜೇನೋ

ಪರಿಮಳಾರ್ಯರ್ ಎಂದು  ನಿಮ್ಮಯ
ಬಿರುಧು  ಕೇಳಿ  ಬಂದು
ಮೊರಯನಿಡುವೇ  ತವ  ಚರಣಂ  ಬುರುಹಕೆ
ಅರವನೀಯೋ  ತವ  ಪರಿಮಳ  ಸ್ವಭಗನು

ಗುರು  ಸುಧೀಂದ್ರ  ಕರಜ ತೋರ್ಪುದು
ಹರಿಯ  ಪಾದ   ವಿಸಜಾ
ವರ್ಧ  ಸುಹೃಧ್ಗ  ಗುರು  ಗೋವಿಂದ  ವಿಠಲನ
ಚರಣ  ಸರೋಜವ  ನಿರುತ  ಭಾಜಿಪ  ಗುರು

The lyrics in Baraha given by Mr. Bhmsen Doss is attached below. May our beloved Rayaru bless Mr. Bhimsen Doss.

guruvE rAghavEMdra rAghavEMdra
guruvE varahaja taTa vAsA
puri maMtrAdhIsha

arumore iDuvenO varapada padumake
karuNadal enna mana hariyali irisO

bAgi bhajipE guruvE
ennaya rOga harisu prabhuvE
rAghavEMdra duritou dhavi dUrane
bhOgishayana pada rAgadi bhajisuva

bhUta prEta bAdhe
biDisuva khyAti nimmadu tiLidE
bhUtarenipa jana Atu nimmapada
prIti sEvayali kAtuharariharO

mouni varya ninnA
bEDuvE j~jAna bhakutiyannA
dAna mADi aj~jAna vanODise
hIna yOni baralEnu aMjEno

parimaLAryareMdu
nimmaya birudu kELi baMdu
morayaniDuvE tava charanAmburuhake
aravanIyO tava parimaLa sobaganu

guru sudhIMdra karaja
tOrpudu hariya pAda visaja
varadha suhrudhga guru gOviMda viThalana
charaNa sarOjava nirUpa bhajipa guru

9 responses to this post.

 1. Posted by Susheel on December 7, 2020 at 11:54 am

  I think this original song is written by Sri Guru Govind vittala dasaru

  Reply

 2. Posted by K G Bhimsen Doss on January 25, 2015 at 1:12 pm

  I have made some minor corrections in the Devaranama Guruve raghavendra. The script I have given is suitable for BARAHA users.

  I tried to load the HTML version in Kannada, But i am unable to do it. If you let me know the procedure to load the other formats I shall do the needful.
  With regards

  Lyrics
  guruvE rAghavEMdra rAghavEMdra
  guruvE varahaja taTa vAsA
  puri maMtrAdhIsha

  arumore iDuvenO varapada padumake
  karuNadal enna mana hariyali irisO

  bAgi bhajipE guruvE
  ennaya rOga harisu prabhuvE
  rAghavEMdra duritou dhavi dUrane
  bhOgishayana pada rAgadi bhajisuva

  bhUta prEta bAdhe
  biDisuva khyAti nimmadu tiLidE
  bhUtarenipa jana Atu nimmapada
  prIti sEvayali kAtuharariharO

  mouni varya ninnA
  bEDuvE j~jAna bhakutiyannA
  dAna mADi aj~jAna vanODise
  hIna yOni baralEnu aMjEno

  parimaLAryareMdu
  nimmaya birudu kELi baMdu
  morayaniDuvE tava charanAmburuhake
  aravanIyO tava parimaLa sobaganu

  guru sudhIMdra karaja
  tOrpudu hariya pAda visaja
  varadha suhrudhga guru gOviMda viThalana
  charaNa sarOjava nirUpa bhajipa guru

  Reply

 3. Posted by K G Bhimsen Doss on January 25, 2015 at 9:43 am

  I think it is sung by Sri Puthur Narasimha Naik. I am having this song in my collection.  K G B Doss Bengaluru

  Reply

 4. Posted by Srinivasan K on January 21, 2015 at 8:32 pm

  amrutha dharae agithu hadu keli.mathu ondhu jauma etheke sir guruve.nimma padha kamala charanavu.

  Reply

 5. Posted by Lalitha Rao on January 21, 2015 at 8:10 pm

  Hi Meera, If you want me to get you the kannada script. I can type it and send it to you. I have time. Lalitha

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: