ದಯ ತೋರೋ ದೇವಾ ಗುರು ರಾಜನೇ – Daya Toro Deva Guru Rajane Lyrics

RaghavendraSwamy

Ms.Shweta shared this lyrics on March 1st. Was going through all the comments and posting them on the main page and also the lyrics section. I have posted the lyrics in English as well. Please refer to the Youtube link for the tune and get the correct pronunciation.

ದಯ ತೋರೋ ದೇವಾ ಗುರು ರಾಜನೇ
ಭಯವಾದುದೆನಗೆ ಭವಸಾಗರದಿ॥

Daya toro deva guru rajane

Bhayavadudenage bhavasagaradi||

(ದಯ ತೋರೋ )

(daya toro)

ಮೊಹಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂದಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ
ದೇಹ ಕೊರಗಿತಯ್ಯ್ ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ರಾಯ॥

mohajhaladalli mandhabhuddiyagi

deha koragithaiya raghavendra raya||

(ದಯ ತೋರೋ )

(daya toro)

ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರಕಾಗಿ ಅನ್ಯ ದಾಸನಾಗಿ
ಬನ್ನಬಡುಕಿಹೆನು ಚನ್ನ ವ್ಯಸ ರಾಯ॥

anna vastrakagi annya dasanaagi

bannabadukihenu channa vyasa raya||

(ದಯ ತೋರೋ )

(daya toro)

ಹಟವೇಕೇ ಜೀಯ ದಿಟ್ಟ ಯೋಗಿ ಕಾಯ
ವಿಠಲೇಶ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಯ॥

hattaveke jeya ditta yogi kaya

vittalesha priya prahlada raya||

YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=HGfiGBwRlj0

One response to this post.

  1. Posted by shashikala on August 12, 2015 at 2:36 am

    Dear Meera
    Beautiful lyrics thanks for the song
    Shashikala

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: