ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ – Guruvina Gulamanaguva Tanaka Lyrics

A Purandaradasa composition rendered by Vidushi Vani Satish, and contributed by Ms. Bhavana Damle.

ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ |
ಪರಿಪರಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿದರೇನು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು ಭಕುತಿ ||

ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿದರಿಲ್ಲ
ನೂರಾರು ಪುರಾಣವ ಮುಗಿಸಿದರಿಲ್ಲ
ಸಾರನ್ಯಾಯಕಥೆ ಕೇಳಿದರಿಲ್ಲ
ಧೀರನಾಗಿ ತಾ ಬೇಡಿದರಿಲ್ಲ ||

ನಾರಿಯ ಭೋಗ ಅಳಿಸಿದರಿಲ್ಲ
ಶರೀರಕೆ ಸುಖವ ಬಿಡಿಸಿದರಿಲ್ಲ
ನಾರದವರದ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಾ ಬೆಳೆಯುವ ತನಕ ||

guruvina gulAmanAguva tanaka doreyadaNNa mukuti

paripari shAstravanOdidarEnu vyarthavAyitu bhakuti ||

Aru shAstravanOdidarilla

nUrAru purANava mugisidarilla

sAranyAyakathe kELidarilla

dhIranAgi tA bEDidarilla ||

nAriya bhOga aLisidarilla

sharIrake sukhava biDisidarilla

nAradavarada puraMdaraviThalana sErikoMDu tA beLeyuva tanaka ||

https://www.youtube.com/watch?v=8BybVEWhls4

4 responses to this post.

 1. Posted by Jayasri ranga on July 9, 2019 at 3:12 am

  Thank you very much for lyrics
  Jayasri

  Reply

 2. Posted by puttaraju kr on February 23, 2017 at 8:18 am

  SONGS DOWNLOAD OF Guruvige gulama aaguvatanaka

  Reply

 3. the fourth line should be “mooraaru puraana “mugisidarilla.
  mooru(3)mulplied by aaru(6) =18 puraanaas.

  Reply

 4. Posted by krismaly on June 24, 2015 at 1:21 pm

  GuruvinaGulamaNaguvaTanaka
  ಗುರುವಿನಗುಲಾಮನಾಗುವತನಕ
  rAgam– Kamavardhini/PantuvarAli
  ರಾಗ: ಕಾಮವರ್ಧಿನಿ /ಪನ್ತುವರಳಿ
  tAlam- Aadi
  ತಾಳ: ಆದಿ
  guruvina gulAma nAguva tanaka doreya taNNa mukuti
  ಗುರುವಿನಗುಲಾಮನಾಗುವತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ
  guruvina
  pari pari shAstravanOdidarEnu vyartta vAyitu bhakuti
  ಪರಿಪರಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿದರೇನು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು ಭಕುತಿ ।।ಪಲ್ಲವಿ ।।
  guruvina
  Aru shAstrava Odida renu
  ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರವ ಓದಿದರೇನು
  mUrAru purANava mugisida renu
  ಮೂರು ಪುರಾಣವ ಮುಗಿಸಿದರೇನು
  sAri sajjanara saNghava mADade
  ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವ ಮಾಡದೆ
  dhIra nendu Ta tirugida renu
  ಧೀರನೆಂದು ತಾ ತಿರುಗಿದರೇನು ।।ಪಲ್ಲವಿ ।।
  guruvina
  kora LoLu mAleya dharisida renu
  ಕೊರಳೊಳು ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿಧರೆನು
  bera LoLu japamaNi tiruhida renu
  ಬೆರಳೊಳು ಜಪಮಣಿತಿರುಗಿಧರೆನು
  marLi maraLi Ta horaLi budi yolu
  ಮರಳಿ ಮರಳಿ ತಾ ಹೊರಳಿಬುದ್ಧಿಯೊಳು
  marula nandadi tirugida renu
  ಮರುಳನಂದಧಿ ತಿರುಗಿದರೇನು ।।ಪಲ್ಲವಿ ।।
  guruvina
  dAruni yella aLisida renu
  ಧಾರುಣಿಯೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿದರೆನು
  shArrI ra sukhavanu biDisida renu
  ಶರಿರಸುಖವನು ಬಿಡಿಸಿದರೇನು
  mAra janaka siri purandara viTTalana
  ಮಾರಜನಕ ಸಿರಿಪುರಂಧರ ವಿಟಲನ
  sara mahimegala kora valla sad
  ಸಾರ ಮಹಿಮೆಗಳ ಕೂರವಲ್ಲ ಸದ ।।ಪಲ್ಲವಿ ।।

  ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಬ್ಭ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: