Archive for January, 2016

Rayare Gathiyu Namage – ರಾಯರೇ ಗತಿಯು ನಮಗೆ Lyrics

IMG_5360

How appropriate is this song for all of us who are devotees of our Beloved Rayau. I saw this song lyrics posted on Facebook by Sri. Nagaraju Haveri. I requested his permission to post this here. Thanks, Sir for the lyrics.
( ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರದಾಸರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು )

ರಾಗ : ಕಾಂಬೋಧಿ ತಾಳ : ಝಂಪೆ

ರಾಯರೇ ಗತಿಯು ನಮಗೆ ।
ವಾಯು ಮತ ಮತೋದ್ಧಾರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ।। ಪಲ್ಲವಿ ।।

ಶುಕ ಪಿಕ ಮೊದಲಾದ ವಿಕುಲಕ್ಕೆ ಮಧುರ ಫಲ ।
ಯುಕುತವಾಗಿಹ ಚೂತ ಸುಕುಜ ಗತಿಯೋ ।
ಮುಕುತಿಗೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿ ವಿರಕುತಿ ಗತಿಯು ।
ಅಕಳಂಕ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಮಂದಿರದಿ ನೆಲೆಸಿಪ್ಪ ।। ಚರಣ ।।

ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣವೆ ಗತಿ ರುಷಗಳಿಗೆ ಜಲವೆ ಗತಿ ।
ಸಸಿಗಳಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಶಿ ರವಿ ಗತಿಯೋ ।
ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಜನನಿ ಗತಿ ಪಶುಗಳಿಗೆ ತೃಣವೆ ಗತಿ ।
ಅಸಮ ಮಹಿಮೆಯಲಿ ಮೆರೆವ ಮಿಸುನಿಶಯ್ಯನಜರಾದ ।। ಚರಣ ।।

ಕಾಮಿನಿ ಮಣಿಯರಿಗೆ ಕೈಪಿಡಿದ ಕಾಂತ ಗತಿ ।
ಭೂಮಿ ಬುಧರಿಗೆ ಮಧ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗತಿಯೋ ।
ತಾಮರಸ ಸಖ ಸುತನ ಧಾಮ ಭಯ ಪೋಪುದಕೆ ।
ಶ್ಯಾಮಸುಂದರವಿಠ್ಠಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮವೆ ಗತಿಯೋ ।। ಚರಣ ।।

ವಿವರಣೆ :

ಶುಕ = ಗಿಳಿ
ಪಿಕ = ಕೋಗಿಲೆ
ವಿಕುಲ = ಪಕ್ಷಿ ಕುಲ
ಚೂತ ಸುಕುಜ = ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾವಿನ ಮರ
ಪ್ರಣವ = ಓಂಕಾರ
ರುಷಗಳು = ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಮಿಸುನಿಶಯ್ಯಜ = ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಮಗ
ತಾಮರಸ ಸಖ = ಕಮಲದ ಹೂವಿಗೆ ಮಿತ್ರನಾದ ಸೂರ್ಯ
ಸುತನ = ಯಮಧರ್ಮರಾಜರ
ಧಾಮ = ಪುರಕ್ಕೆ

ಶ್ರೀ ರಾಯರನ್ನು ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೋ, ಭಜಿಸುತ್ತಾರೋ, ಶ್ರೀ ರಾಯರೇ ಗತಿಯೆಂದು ಸರ್ವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಯಮಧರ್ಮರಾಜರ ಭಯವು ಅಂದರೆ ” ನರಕ ” ದ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರದಾಸರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಯರ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅತಿ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಸರಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಯರೇ ಗತಿಯು ನಮಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಯರೇ ಗತಿಯು!!!!!

Savadhanadindiru Manave – ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ Lyrics

Shri. Canchi Ravi who is one of the greatest admirers of my blog has sent us this amazing lyrics by Shree. Purandara Dasaru. I have attached lyrics in both Kannada and English. Thanks so much Sir for the lyrics. And I appreciate all your comments, your support, and the books you sent me about our Beloved Rayaru.

 

 Lyrics in Kannada:
ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ   |
ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೋಟ್ಟಾನು  || (pa)
ಡಂಭವ ನೀ ಬಿಡಲೊಲ್ಲೇ ರಂಗನ  |
ನಂಬಿದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ  ||                             (೧)

ದೃಢ ಮಾಡಾತನ ಸ್ಮರಣೆ  ಭಕ್ತರ  |
ಬಿಡಾತನು ಅತಿ ಕರುಣಿ              ||               (೨)

ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಂಬು ನಿನಗಿಹ  |
ಪರಲೋಕದ ಸಂಪದಗಳನೆಲ್ಲ    ||             (೩)
Lyrics in English:
Savadhanadindadiru Manave
Devaru Kottanu Kottanu Kottanu || pa||
Dhambhava nee Bidalolle Rangana |
Nambida Aa Kshanadalle || 1 ||
Drudha Maddatana Smarane Bhakthara |
Bhidatanu Aathi Karuni || 2 ||
Purandara Vittalana Nambu Ninagiha |
Paralokhada Sampadagalanella || 3||
And you can listen to the song sung by Puttur Narasimha Nayak

Redesigned Pooja Room

My Husband had promised and redesigned and renovated the pooja room completely. He did everything manually. Thought of sharing the pictures with you all as well. I did all the rangoli and other arrangements!

Goddess Lakshmi Devi, Chamundeshwari and our kula devata Durga Devi.

IMG_5356

Our Mane Devarau, Lord Venkateshwara.

IMG_5357

A close up!IMG_5358

Guru Madhwacharyaru, Guru Vadirajaru and Bhoota Rajaru.

IMG_5359

Our Beloved RayaruIMG_5360

Our Mane Devarau, Lord Venkateshwara. IMG_5361

Happy New Year -2016

Dear All,

May our Lord Almighty and our Beloved Rayaru shower his choicest blessings on each and every one of the millions of visitors who have visited this blog.

May our Lord Almighty and our Beloved Rayaru shower his choicest blessings on each and every one who has subscribed to this blog.

May our Lord Almighty and our Beloved Rayaru shower his choicest blessings on each and every one who has tirelessly contributed to this blog.

May our Lord Almighty and our Beloved Rayaru shower his choicest blessings on each and every one who has commented.

May our Lord Almighty and our Beloved Rayaru shower his choicest blessings on each and every one who has sent me personal emails.

May our Lord Almighty and our Beloved Rayaru shower his choicest blessings on each and every one who wrote to me saying I have inspired you.

May our Lord Almighty and our Beloved Rayaru shower his choicest blessings on each and every one who has conveyed their personal feelings and asked for my prayers.

May our Lord Almighty and our Beloved Rayaru shower his choicest blessings on each and every one who have read the blog.

I shared my health issues, which brought tears to many of you, and for many who commented solidified the faith in our Supreme Lord.

A blog which has crossed many milestones, a blog which is being read in many countries, a blog which has many contributors, a blog which has influenced many, a blog which brings many to share their own stories, a blog which makes people have faith in our Supreme Lord, would not have been possible without the blessings from the Supreme Lord.

This blog wouldn’t have been possible without the constant support from YOU ALL.

Thanks for everything and have a wonderful NEW YEAR -2016.

 

 

 

%d bloggers like this: